Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 16


01Stuur n ram noar boas van t laand, tou Sela oet, deur woestijn hèn,
noar baarg Sion tou.

02As vogels op vlucht, verjagd van t nust, lopen vraauwlu van Moäb op n bult
bie oversteekploatsen van de Arnon:

03"Help mit road en doad! Moak joen schaar as naacht
midden overdag.
Beschut dij enter-de-twenter rondstrunen,
lever dij votvlogen binnen, nait over!

04Loat dij verdreven binnen oet Moäb bie joe te gast wezen."
Wees heur schoel en schut
tegen wèl of t om vernailen te doun is.
Joa, as t mit verdrokkers doan is,
as ter n èn kommen is aan t verrinnewaaiern,
as vernailers verswonnen binnen oet t laand,

05den wordt ter n troon vestegd mit traauw as fonnement; en doar op zit, in Davids tènt, heer van t laand,
op recht bedocht,
dij zok inzet veur gerechteghaid.

06Wie hebben heurd van Moäbs grootseghaid, van zien hoogmoud zunder èn of swet.
Wie hebben vernomen van zien verbeeldens,
zien tröts en overmoud, zien proat van niks.

07Doarom zel Moäb zokzulm bekloagen; altmoal jeuzeln ze t oet.
Jammernd en jeuzelnd, totoal versloagen,
denken ze weerom aan rezienekouken van Kir-Chareset.

08Want laanderijen van Chesbon en droevetoenen van Sibma verkommern.
Dij t veur t zeggen hebben over volken
hebben beste keur droeveplanten verpoasd.
Tot aan Jazer kwammen ze tou,
ze laipen deur tot aan woestijn,
heur oetlopers kwammen aan zee tou.

09Doarom mout ik hoelen, mout ik schraiven mit Jazer,
om droevebozzen van Sibma.
Kletsdeurnat moak ik joe mit mien troanen,
Chesbon en Elale,
want bie t inhoalen van vruchten
bie t plokken van joen droeven,
het n kriegskreet klonken.

10 Stil worden is t in appelhoven: gain bliedschop en plezaaier meer,
gain zingen of joechaaien in droevetoen.
Men treedt gain wien meer in de koepen,
gain blied geroup is meer te heuren.

11 As snoaren van n haarp zo trilt mie t haart om Moäb, t gemoud schut mie vol om Kir-Cheres.

12 Al geft Moäb zok ook ale muite om bie zien högten te kommen,
om te beden in zien haailegdom:
hai het ter gain boat bie.
13 Dit is t woord dat de HEER doudestieds over Moäb oetsproken het. 14 Mor nou zegt hai dit: t Duurt gain drij joar meer, joaren zo as n lösaarbaider dij rekent, den zel Moäb aal zien eer en glorie kwiet worden, ook al moakt e nog zo veul drokte. Wat overblift zel mor n beetje wezen, nait veul deegs en niks in reken.