Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 40


01Dou vuil t veur dat keunenk van Egypte zien schenker en bakker zundegden tegen heur heer. 02Doarom wer farao vergrèld op zien baaide hovelingen, op overste van schenkers en overste van bakkers. 03Hai zette heur onder arrest in t hoes van overste van liefwacht. Dat stee was t gevangenhoes doar Jozef opsloten zat. 04Overste van liefwacht stelde Jozef bie heur aan om heur te bedainen. Zai zatten al verschaaiden doagen opsloten in t gevangenhoes 05en dreumden aalbaaident, elk zien aigen dreum, in ain en dezulfde naacht. Elk zien dreum haar n aigen betaikenis. Dij van schenker van keunenk net zo goud as van zien bakker. 06Dou Jozef smörgens bie heur kwam, zag hai dat ze mismoudeg wazzen. 07Hai vruig aan hovelingen van farao, dij bie hom wazzen in t gevangenhoes dat bie t hoes van zien meester heurde: "Woarom kiek ie vandoag zo versloagen?" 08Ze zeden tegen hom: "Wie hebben n dreum had en der is gainain dij hom oetleggen kin." Jozef zee tegen heur: "Is t oetleggen van dreumen nait n zoak van God? Vertel ais!" 09Overste van schenkers vertelde zien dreum aan Jozef: "In mien dreum ston ik veur n wiendroef. 10 Doar zatten drij raanken aan en mit dat hai oetlaip, kwam hai in blui en kwammen der dikke, riepe trözzen aan. 11 Ik haar beker van farao in haand. Ik kreeg dij droeven, drokte ze oet in farao zien beker en overhandegde beker aan farao." 12 Jozef zee tegen hom: "Dit is oetleg: Dij drij raanken binnen drij doagen. 13 Over drij doagen zel farao joe hier oethoalen en joe weer in joen amt stellen. Ie zellen farao zien beker weer aanlangen zo as veurschreven is en zo as ie dat as schenker deden. 14 Allain, denk toch aan mie as joe t weer goud gaait. Help mie den ook. Zörg dat farao aan mie denkt en dat ik tou dit hoes oetkom. 15 As sloaf stolen ze mie oet t laand van Hebreeërs en ook al heb ik niks misdoan, toch hebben ze mie in dit hòl stopt." 16 Dou overste van bakkers zag dat hai n gunstege oetleg geven haar, zee hai tegen Jozef: "Ik heb ook dreumd! In mien dreum druig ik drij körven mit bakkerswoar op kop. 17 In bovenste körf zat alderhande eterij veur farao, zo as n bakker dat moakt. Mor vogels hebben körf boven mien kop leegpikt." 18 Jozef zee: "Dit mout zo oetlegd worden. Dij drij körven binnen drij doagen. 19 Over drij doagen zel farao joe hier oethoalen, joen kop van scholders schaaiden en joe aan n boom hangen, en vogels zellen t vlaais van joe ofpikken." 20 Op daarde dag, farao's joardag, gaf hai n feestmoal veur aal zien dainstvolk. Overste van schenkers en overste van bakkers luit e doar ook kommen. 21 Overste van schenkers muik hai weer schenker. Dij mog farao beker weer aanlangen. 22 Mor overste van bakkers het hai ophongen zo as Jozef t veurzegd haar. 23 Overste van schenkers dochde nait meer aan Jozef, hai vergat hom.