Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 13


01Abram trok tou Egypte oet mit zien vraauw en aal wat hai haar noar de Negev. Lot ging mit hom. 02Abram haar n koppel vij en n baarg zulver en gold. 03Hai ging van aine plaaisterploats noar aander. Van de Negev oet en dat tot onder Betel, t stee doar in t begun zien tènt stoan haar, tussen Betel en Ai, en 04t stee van t altoar dat hai doar vrouger baauwd haar. Abram raip doar de noam aan van de HEER. 05Lot, dij mit Abram mitging, haar ook schoapen, koien en tènten. 06Mor t laand brochde nait zoveul op dat ze bie nkander blieven konden. Omdat zai zoveul hoave en goud haren, konden ze nait bie nkander blieven. 07Hedders van Abram zien vij en van Lot zienent kregen drokte. Kanaänieten en Perizzieten woonden doar dou ook. 08Doarom zee Abram tegen Lot: "Loat ter gain roezie wezen tussen mie en die, tussen mien hedders en dien hedders. Wie manlu, binnen ja bruiers. 09t Haile laand ligt ja veur die, goa dien aigen weg. Gaaistoe noar links den goa ik noar rechts, gaaistoe noar rechts, den goa ik links." 10 Dou keek Lot in t rondte en hai nam de Jordaanvlakte in ogenschaauw. Doar was wotter zat. Tot aan Soär tou was t aan de hof van de HEER en Egypte geliek, want de HEER haar Sodom en Gomorra dou nog nait verwoest. 11 Doarom koos Lot veur haile Jordaanvlakte. Lot brook op noar t oosten en mannen dij nkander noa stonden, gingen bie mekoar vandoan. 12 Abram ging in t laand Kanaän wonen en Lot in steden van Jordaanvlakte. Hai zette zien tènten op tot aan Sodom tou. 13 Mannen van Sodom wazzen verdurven en grode zundoars veur de HEER. 14 De HEER zee tegen Abram, dou Lot bie hom vandoan goan was: "Kiek om die tou! Hier vandoan noar t noorden, t zuden, t oosten en t westen. 15 Want aal t laand dastoe zugst, zel ik die en dien noazoaten geven veur aaltied. 16 Ik zel dien noageslacht ontelboar moaken as t stof van eerde. En as ain t stof van eerde tellen kon, zollen ook dien noazoaten te tellen wezen. 17 Moak die kloar, trek t haile laand deur in zien lengte en brette, want ik zel t aan die geven." 18 Dou zette Abram zien tènten op en hai ging wonen bie de aikenbomen van Mamre, bie Hebron. Doar baauwde hai n altoar veur de HEER.