Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 21


01De HEER dochde om Sara, net as hai zegd haar,en de HEER dee heur noar zien woord. 02Sara kwam in verwachten en zai schonk Abraham in zien olderdom n zeun, op aigenste tied as God nuimd haar. 03Abraham nuimde jonge zeun dij hai bie Sara kregen haar, Isaak. 04Hai het zien zeun Isaak besneden, dou hai aacht doagen old was, liek as God hom t zegd haar. 05Abraham was honderd joar dou zien zeun Isaak geboren wer. 06Sara zee: "God het moakt dat ik laag en elk dij t heurt zel mit mie lagen." 07Zai zee: "Wèl haar Abraham ooit zeggen kind: 'Sara zel nog kinder aan bòrst hebben.'? Mor toch heb ik hom op zien ol dag n zeun geven." 08t Kind wer groder en kon van bòrst òf. Abraham gaf n groot feest op dag dat Isaak van bòrst ofkwam. 09Sara zag dat zeun dij Abraham bie Hagar, heur Egyptische sloavin, kregen haar, spottend laagde. 10 Ze zee tegen Abraham: "Joag dij sloavin mit heur zeun vot, want zeun van dij sloavin zel nait aarven mit mien zeun Isaak." 11 Abraham von dat min zeggen: t was ja zien zeun. 12 God zee tegen Abraham: "Over dij jong en dien sloavin, dat was gain min zeggen. Heur noar ales wat Sara die zegt, want deur Isaak zel der sproken worden van dien noageslacht. 13 Mor dij sloavin heur zeun, doar zel ik ook n volk van moaken. Hai heurt ja bie dien noageslacht." 14 Aanderdoagsmörgensvroug kreeg Abraham brood en n zak vol wotter en legde Hagar dij over scholder. Mit t kind stuurde hai heur vot. Zai ging weg en swon om in woestijn van Berseba. 15 Dou t wotter in zak op was, legde zai t kind onder ain van stroeken. 16 Op n ofstandje, zo wied as ain mit n boog schaiten kin, ging ze zitten, want ze zee bie zokzulm: Ik kin nait aanzain dat mien kind staarft. Doarom ging zai n èn van hom òf zitten en begunde haard te schraiven. 17 God heurde stem van jong. n Engel van God raip oet hemel aan Hagar: "Wat is ter mit die, Hagar? Wees mor nait baang! God het t roupen van jong dij doar ligt, heurd. 18 Kom van dien stee, pak jong op en hol hom goud vaast, want ik zel n groot volk van hom moaken." 19 God luit heur de ogen opengoan en ze zag n wotterput. Ze ging der hèn, dee zak vol wotter en luit t jonkje drinken. 20 God was mit hom. Dou hai groot was, ging hai in woestijn wonen en wer boogschutter. 21 Hai woonde in woestijn Paran en zien moeke von n vraauw veur hom oet Egypte. 22 In dijzulfde tied zee Abimelech, dij mit zien legeroverste Pichol bie Abraham kwam: "God is mit joe in ales wat ie doun. 23 Sweer mie den bie God dat ie mie nait bedraigen zellen. Mie nait, mien kinder nait en heur kinder ook nait. Behandel mie en t laand doar ie as gast touholden, mit dezulfde vrundschop doar ik joe mit behandeld heb." 24 Abraham zee: "Doar dou k n aid op!" 25 Abraham muik Abimelech n verwiet over n put dij knechten van Abimelech heur touaigend haren. 26 "Ik wait nait wèl of dat doan het," zee Abimelech. "Ie hebben mie t ook nait verteld. Ik heur t vandoag veur t eerst." 27 Abraham nam van zien schoapen en koien, gaf ze aan Abimelech en dij baaident sloten n verbond. 28 Mor zeuven ooilammer zette Abraham apaart. 29 Abimelech zee tegen Abraham: "Wat mout dat veurstellen dat ie zeuven lammer apaart zet hebben?" 30 Hai zee: "Dij zeuven ooilammer mout ie van mie aannemen. Dat is t bewies dat ik dizze put groaven heb." 31 Doarom wordt dij ploats Berseba nuimd, omreden dij baaide mannen hebben doar n aid sworen. 32 Dou zai in Berseba t verbond sloten haren, gingen Abimelech en zien legeroverste Pichol vot, en raaisden weerom noar t laand van Filistijnen. 33 Abraham pootte n tamarisk in Berseba en raip noam aan van de HEER, de aiwege God. 34 Abraham huil n haile tied as vremde tou in t laand van Filistijnen.