Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 11


01Haile wereld was ain van toal en sproak. 02Dou ze noar t oosten trokken, vonden ze n vlakte in t laand Sinear, doar ze wonen gingen. 03Ze zeden tegen mekoar: "Loat we stainen dreugen en tiggeln." Veur t baauwen bruukten ze bakstain, en asfalt as spezie. 04Dou zeden ze: "Kom, loat wie ons n stad baauwen mit n toorn doar top van in hemel stekt. Loat wie ons n noam moaken, dat wie nait over haile wereld verspraaid worden." 05Dou kwam de HEER omdeel om stad en toorn te zain doar mensken mit aan t baauwen wazzen. 06De HEER zee: "Kiek, t is ain volk mit ain toal. Dit is t begun nog mor. Aanstonds zel heur niks meer onmeugelk wezen. 07Dat loat wie omdeelgoan en heur toal in toeze brengen, dat zai mekoar nait meer verstoan kinnen." 08Zo muik de HEER dat ze oet nkander gingen over haile wereld en ze huilen op mit baauwen van stad. 09Doarom nuimden ze stad Babel, omreden de HEER het doar toal van haile eerde in toeze brocht en mensken vandoar oet, over haile wereld verstreud. 10 Dit binnen de noazoaten van Sem. Twij joar noa de vloud, dou Sem 100 joar was, verwekte hai Arpachsad. 11 Sem leefde dou hai Arpachsad kregen haar nog 500 joar. Hai verwekte zeuns en dochters. 12 Dou Arpachsad 35 joar was, kreeg hai Selach. 13 Arpachsad leefde dou hai Selach kregen haar nog 403 joar en hai verwekte zeuns en dochters. 14 Dou Selach 30 joar was, kreeg hai Eber. 15 Selach leefde dou hai Eber kregen haar nog 403 joar en hai verwekte zeuns en dochters. 16 Dou Eber 34 joar was, kreeg hai Peleg. 17 Eber leefde dou hai Peleg kregen haar nog 430 joar en hai verwekte zeuns en dochters. 18 Dou Peleg 30 joar was, kreeg hai Reü. 19 Peleg leefde dou hai Reü kregen haar nog 209 joar en hai verwekte zeuns en dochters. 20 Dou Reü 32 joar was, kreeg hai Serug. 21 Reü leefde dou hai Serug kregen haar nog 207 joar en hai verwekte zeuns en dochters. 22 Dou Serug 30 joar was, kreeg hai Nachor. 23 Serug leefde dou hai Nachor kregen haar nog 200 joar en hai verwekte zeuns en dochters. 24 Dou Nachor 29 joar was, kreeg hai Terach. 25 Nachor leefde dou hai Terach kregen haar nog 119 joar en hai verwekte zeuns en dochters. 26 Dou Terach 70 joar was, kreeg hai Abram, Nachor en Haran. 27 Dit binnen noazoaten van Terach. Terach kreeg Abram, Nachor en Haran. Haran kreeg Lot. 28 Haran sturf in zien geboortelaand, in Ur, stad van de Chaldeeërs, dou zien voader Terach nog leefde. 29 Abram en Nachor nammen zok vraauwen. Abram zien vraauw haitte Sarai en noam van Nachor zien vraauw was Milka; zai was n dochter van Haran, voader van Milka en Jiska. 30 Sarai was onvruchtboar, zai haar gain kinder. 31 Terach nam zien zeun Abram mit en zien klaainzeun Lot, Haran zien zeun, zien schoondochter Sarai, vraauw van Abram, en hai luit heur wegtrekken tou Ur oet, n stad van de Chaldeeërs, om noar t laand Kanaän te goan. Ze kwammen in Charan en doar bleven ze. 32 Levensdoagen van Terach wazzen twijhonderdvief joar en hai sturf in Charan.