Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 37


01Jakob woonde in t laand doar zien voader as vremde touholden haar, in t laand Kanaän. 02Dit gaait over noazoaten van Jakob. Jozef was n jong van nog mor zeuventien joar, dou hai mit zien bruiers, zeuns van zien voaders vraauwen Bilha en Zilpa, schoapen waaidde. Jozef brochde heur voader minne dingen over, dij van heur verteld werden. 03Israël mog Jozef t laifste lieden van aal zien zeuns, omreden hai was hom op zien ol dag geboren. Hai muik hom n prachteg klaid. 04Dou zien bruiers zagen dat heur voader hom laiver lieden mog as aal zien bruiers, werden ze hoatsk en kon der veur hom gain vrundelk woord meer òf. 05Jozef haar n dreum. Hai vertelde dij aan zien bruiers en dou hoatten zai hom nog meer. 06Hai zee tegen heur: "Heur ais wat of ik dreumd heb. 07Wie wazzen aan t binden op t laand. Inains ging mien schoof in t èn, bleef rechtop stoan. Joen schoven stonden der omtou en bogen zok veur mien schoof deel." 08Dou zeden zien bruiers tegen hom: "Wolstoe keunenk over ons wezen? Wolstoe meschain boas over ons wezen?" Dou hoatten zai hom nog meer vanwege zien dreum en zien woorden. 09Hai haar nog n dreum en dij vertelde hai ook aan zien bruiers: "k Heb weer n dreum had," zee e. "Zun, moan en elf steerns bogen zok veur mie deel." 10 Dou hai dit aan zien voader vertelde, zette dij hom te plak en zee tegen hom: "Zel wie, ik, dien voader en moeke en aal dien bruiers ons daip veur die deelboegen?" 11 Zien bruiers wazzen ofgunsteg op hom, mor zien voader bleef dit veurvaal bie. 12 Zien bruiers wazzen der ais op oettrokken om schoapen van heur voader bie Sichem te waaiden. 13 Israël zee tegen Jozef: "Dien bruiers waaiden bie Sichem. Goa ais noar heur tou." "Dat is goud," zee Jozef. 14 "Goa ais kieken hou of t mit dien bruiers gaait, en hou of t ter bie staait mit schoapen en geef mie den beschaaid." Hai stuurde hom oet t daal van Hebron vot en hai kwam bie Sichem. 15 Dou hai doar in t veld omswon, trof hom doar n man dij vruig: "Woar zöchst noar?" 16 Hai zee: "Ik zuik mien bruiers. Zeg mie toch woar of ze waaiden." 17 Dou vertelde dij man dat ze doarvandoan votgoan wazzen. Hai haar heur zeggen heurd: "Loat we noar Dotan goan." Dou ging Jozef zien bruiers achternoa en hai von heur bie Dotan. 18 Zai zagen hom van vèrren al aankommen, mor veur en aleer hai bie heur was, haren ze n filaain plan bedocht om hom dood te moaken. 19 Ze zeden tegen nkander: "Kiek, doar komt dij oartsdreumer aan. 20 Kom, wie haauwen hom dood en smieten hom in ain van putten. Den loat wie t ter noar veurkommen dat n wild daaier hom verscheurd het. Den zel we zain wat of ter oetkomt van zien dreumen." 21 Dou Ruben dat heurde, wol hai hom redden oet heur handen: "Loat wie hom nait doodhaauwen," zee e. 22 "Vergait gain bloud, mor smiet hom in dizze put, hier in t onlaand. Moak hom nait dood!" Dat zee hai om hom oet heur handen te redden en noar zien voader weerom te brengen. 23 Mit dat Jozef bie zien bruiers was, trokken zai hom zien klaid van t lief, dat mooie klaid dat hai druig. 24 Zai pakten hom beet en smeten hom in de put. Put was dreug, der ston gain wotter in. 25 Dou gingen ze der bie zitten te broodeten. Dou zagen ze n karrevoan Ismaëlieten aankommen oet Gilead, heur kemélen bepakt mit kruderijen, baalzem en haars, om dij noar Egypte te brengen. 26 Juda zee tegen zien bruiers: "Wat schait we der mit op as we ons bruier doodhaauwen, doar we nooit veur oetkommen kinnen? 27 Kom op, loat we hom verkopen aan dij Ismaëlieten. Loat we haand nait aan hom sloagen. Hai is ja ons bruier, ons aigen bloud." Dat leek zien bruiers goud tou. 28 Dou kwammen dij Midjanitische kooplu verbie. Bruiers trokken Jozef omhoog, en huilen hom tou put oet en verkochten hom veur twinneg sjekel zulver aan de Ismaëlieten. Dij brochten Jozef noar Egypte. 29 Ruben kwam weer bie put, mor Jozef zat ter nait meer in. Hai scheurde zien klaaier, 30 ging weerom noar zien bruiers en zee: "Dij jong is ter nait en ik, hou mout ik ter mit aan?" 31 Zai kregen t klaid van Jozef, slachtten n segebokje en huilen t klaid deur t bloud. 32 t Klaid luiten ze bie heur voader brengen mit bosschop: "Dit heb wie vonden. Komt joe t ook bekend veur?" 33 Hai herkende t en zee: "t Is t klaid van mien zeun. n Wild daaier het hom opvreten. Jozef is wizzenzeker verscheurd!" 34 Jakob scheurde zien mantel, sluig n raauwklaid om middel en treurde laank over zien zeun. 35 Aal zien zeuns en dochters stonden rondom hom tou en troostten hom, mor hai waaigerde zok troosten te loaten en zee: "Nee, in treur zel ik ofdoalen noar mien zeun in t dodenriek." Zo schraifde zien voader om hom. 36 Midjanieten brochten Jozef noar Egypte en verkochten hom aan Potifar, n hoveling van farao, overste van zien liefwacht.