Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 24


01Abraham was old en op joaren kommen. De HEER haar Abraham in ales zegend. 02Dou zee Abraham tegen oldste knecht van zien hoes, dij over aal zien bezittens ging: "Leg dien haand onder mien heup, 03den zel ik die sweren loaten bie de HEER, de God van hemel en eerde, dastoe veur mien zeun nait ain van dochters van Kanaänieten doar ik bie woon, as vraauw nemen zelst. 04Doe most noar mien laand goan, noar mien femilie, en doar n vraauw veur mien zeun Isaak hoalen." 05Zien knecht zee tegen hom: "Kin ja wezen, dat dij vraauw mie nait volgen wil noar dit laand. Mout ik joen zeun den weerombrengen noar t laand doar ie vandoan goan binnen?" 06Abraham antwoordde: "Doar zelst hom beslist nait weer hènbrengen. 07De HEER, de God van de hemel, dij mie oet mien voaders hoes en van mien geboortegrond vothoald het, dij het mie zegd, joa besworen: 'Ik geef dit laand aan dien noageslacht.' Hai stuurt zien bode veur die aan en doe hoalst doar n vraauw weg veur mien zeun. 08As dij vraauw nait mit die mitgoan wil, den bistoe vrij van dien aid. Mor doe zelst mien zeun doar nait weer hènbrengen." 09Knecht dee zien haand onder heup van Abraham, zien heer, en dee doar n aid op. 10 Dou nam knecht tien kemélen van zien heer en ging aan raais mit alderhande kostboarheden van zien heer bie zok. Hai ging noar Aram-Naharaïm, de stad van Nachor. 11 Tegen oavend luit hai bie wotterput boeten stad zien kemélen deur knijen goan. t Was tegen tied dat vraauwlu om wotter kwammen. 12 Hai zee: "HEER, God van mien heer Abraham, loat t vandoag gebeuren en wees mien heer Abraham goudgunsteg. 13 Ik stoa hier bie wèlput en dochters van mannen in stad kommen om wotter te putten. 14 As t wichtje, doar ik tegen zeg: 'Lang mie dien kroek ais aan om te drinken,' as dij tegen mie zegt: 'Drink mor en ik zel joen kemélen ook drinken loaten,' den zel zai t wezen dij ie veur joen knecht Isaak bestemd hebben. Aan heur kin k waiten dat ie mien heer traauw bewiezen." 15 Hai was nog nait oetsproken of Rebekka kwam der aan. Zai was n dochter van Betuël, zeun van Milka en Nachor, bruier van Abraham. Ze haar wotterkroek op scholder. 16 t Wicht was hail nuver om te zain, nog moagd, gain man haar omgang mit heur had. Ze doalde òf noar wèlput, dee heur kroek vol en kwam noar boven. 17 Knecht ging gaauw op heur òf en zee: "Mag ik wel n beetje wotter drinken oet dien kroek?" 18 Dou zee zai: "Drink mor, mien heer," en vot luit ze kroek op haand deelglieden, dat hai drinken kon. 19 Dou ze hom drinken loaten haar, zee ze: "Ik zel ook putten veur joen kemélen, tot ze zat binnen." 20 En votdoalek goot ze heur kroek leeg in drinkensbak, ging weer noar wèl om te putten en zo luit ze ale kemélen drinken. 21 Man zee niks en keek mit zien volle verstand noar heur, om gewoar te worden of de HEER zien raais sloagen loaten zol of nait. 22 Zo gaauw as kemélen heur zat dronken haren, huil hai n golden ring veurndag van n haalve sjekel swoar en dee hai heur twij aarmbanden om van tien sjekel. 23 "Vertel mie ais van wèlstoe n dochter bist," zee e. "Kin we overnachten in t hoes van dien voader?" 24 Ze zee tegen hom: "Ik bin dochter van Betuël, hai is n zeun van Milka en Nachor. 25 Der is stro en vreten zat bie ons thoes en stee om te overnachten is ter ook." 26 Dou boog hai zok deel veur de HEER en zee: 27 "Te priezen is de HEER, de God van mien heer Abraham. Zien gunst en traauw het hai hom nait ontholden. Hai het mie laaid noar t hoes van lu doar mien heer sib tou is." 28 t Wichtje runde noar heur moekes hoes en vertelde wat ter veurvalen was. 29 Rebekka haar n bruier dij Laban haitte. Laban runde noar man tou, boeten bie wèlput. 30 Dou hai neusring en aarmbanden van zien zuster zain haar en van heur vernomen haar wat dij man tegen heur zegd haar, runde hai noar hom tou. 31 "Kom mit," zee hai, "Ie binnen zegend deur de HEER. Woarom blief ie boeten stoan? t Hoes is aan kaant en der is stee veur joen kemélen." 32 Man kwam in hoes. Kemélen werden ofloaden, kregen stro en vouer en men brochde wotter om zien vouten te wasken en vouten van manlu dij bie hom wazzen. 33 Dou hom eten veurzet wer, zee hai: "Ik eet nait veur ik mien bosschop doan heb." Laban zee: "Zeg t mor." 34 Hai zee: "Ik bin knecht bie Abraham. 35 De HEER het mien meester riekelk zegend. Hai het hom schoapen en koien geven, zulver en gold, sloaven en sloavinnen en kemélen en ezels. 36 Sara, mien meester zien vraauw, het hom n zeun schonken dou zai al op joaren was en dij geft hai ales wat e het. 37 Mien meester het mie der n aid op doun loaten: 'As vraauw veur mien zeun nemst nait ain van wichter van Kanaänieten, in dij heur laand ik touhol, 38 mor goa noar t hoes van mien voader, noar mien femilie, en hoal doar n vraauw weg veur mien zeun.' 39 Dou heb ik tegen mien meester zegd: 'Dij vraauw, dij wil meschain nait mit.' 40 Dou het hai mie zegd: 'De HEER, doar ik aaltied mit leefd heb, zel die zien engel mitsturen en dien raais sloagen loaten. Doe zelst n vraauw nemen oet mien femilie, oet t hoes van mien voader. 41 Den bistoe van dien aid verlöst. En astoe bie mien femilie bist en zai geven die heur nait mit, den bist ook van dien aid verlöst.' 42 Ik kwam vandoag bie wèlput en dou heb ik beden: 'As ie t binnen dij mien raais sloagen let, loat t den zó goan: 43 Ik stoa bie wèlput, den komt t wichtje noar boeten om wotter te putten, den zeg ik tegen heur: 'Mag ik wat wotter drinken oet dien kroek?' 44 Den zegt zai tegen mie: 'Drink mor en ik zel ook wotter putten veur joen kemélen,' den is zai de vraauw dij de HEER bestemd het veur zeun van mien meester.' 45 Ik haar t nog nait zegd of Rebekka kwam noar boeten tou mit kroek op scholder en ging omdeel noar wèlput en putte wotter op. Ik zee tegen heur: 'Mag ik wat drinken?' 46 Vot nam zai kroek van scholder en zee: 'Drink mor en ik zel joen kemélen ook wotter geven.' Ik dronk en kemélen gaf zai ook wotter. 47 Dou vruig ik heur: 'Van wèl bistoe ain?' 'Ik bin n dochter van Betuël,' zee ze, 'zeun van Nachor en Milka.' Dou dee ik heur ring aan neus en aarmbanden om polzen. 48 Ik ging op knijen en beedde de HEER aan en ik prees de HEER, de God van mien meester Abraham, dij mie op t goie pad laaid haar, mit gevolg dat ik dochter van mien meesters bruier veur zien zeun nemen kon. 49 Wil ie mien meester laifde en traauw bewiezen, zeg mie t den. As t nait zo is, zeg mie t den ook. Den kin ik woaraarns aans zuiken." 50 Laban en Betuël antwoordden hom: "De HEER het t zo bestöt. Wie kinnen joe der gain goud of kwoad van zeggen. 51 Hier is Rebekka, neem heur mit en goa aan raais. Loat heur vraauw worden van zeun van joen meester, zo as de HEER t zegd het." 52 Dou knecht van Abraham dat heurde, boog hai daip veur de HEER deel. 53 Knecht huil gold en zulvergoud veurndag en klaaier en gaf dij aan Rebekka. Hai gaf ook kostboarheden aan heur bruier en heur moeke. 54 Dou atten en dronken hai en zien mannen en zai bleven doar naacht over. Dou zai smörgens opstonden, zee hai: "Stoa mie tou dat ik noar mien meester goa." 55 Mor heur bruier en heur moeke zeden: "Loat t wicht nog n dag of tien bie ons blieven, den kin ze votgoan." 56 Mor hai zee tegen heur: "Hol mie nait tegen nou God mien raais sloagen loaten het. Loat mie goan, den raais ik noar mien meester." 57 Zai zeden: "Wie roupen t wicht en vroagen heur zulm." 58 Zai raipen Rebekka en vruigen heur: "Zolstoe mit dizze man mitgoan willen?" "Ik goa mit," was heur beschaaid. 59 Dou luiten zai heur zuster Rebekka en heur min mit knecht van Abraham en zien mannen mitgoan. 60 Zai gavven Rebekka heur zegen en zeden tegen heur: "Zuster van ons, mag dien noageslacht ontelboar wezen en poort van zien tegenstanders in bezit nemen." 61 Rebekka en heur hulpen muiken zok raaisveerdeg. Ze reden op kemélen en volgden knecht. Zo ging hai mit Rebekka aan raais. 62 Isaak kwam van kaant van put van Lachai-Roï. Hai huil noamelk tou in de Negev. 63 Tegen oavend was Isaak t veld ingoan om wat noa te denken. Dou hai opkeek, zag e kemélen aankommen. 64 Dou Rebekka opkeek, zag zai Isaak en zai luit zok van kemeel ofglieden. 65 Zai zee tegen knecht: "Wèl is dij man doar, dij ons over t veld in muit komt?" "Dat is mien meester," zee hai. Dou nam zai n sluier en dee dij veur. 66 Knecht vertelde Isaak wat hai aalmoal doan haar. 67 Dou brochde Isaak heur in tènt van zien moeke Sara. Hai nam Rebekka en zai wer zien vraauw en hai haar heur laif. Zo von Isaak troost, noa dood van zien moeke.