Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 41


01Dou der twij joar verstreken wazzen, haar farao n dreum. Hai ston bie de Nijl. 02Oet de Nijl kwammen zeuven koien veurndag: besten, goud in t vlaais. Op waalskaant gingen ze waaiden. 03Noa heur kwammen zeuven aander koien oet de Nijl veurndag, min en broodmoager. Zai gingen op waalskaant van de Nijl bie aander koien stoan. 04Dij minne, moagere koien vraten dij zeuven beste koien dij goud in t vlaais zatten, op. Dou wer farao wakker. 05Hai vuil weer in sloap en kreeg vannijs n dreum. Zeuven swoare, mooie oaren schoten op oet ain stoul. 06Dou schoten der zeuven schroale, deur oostewind verzengde oaren op. 07De zeuven schroale oaren verslonden dij zeuven swoare, mooie oaren. Dou wer farao wakker, hai haar dreumd. 08Aanderdoagsmörgens was hai der lang nait rusteg op. Hai luit ale woarzeggers en geleerden bie zok kommen. Farao vertelde heur wat of hai dreumd haar, mor gainain kon farao oetleg geven. 09Dou zee overste van schenkers tegen farao: "t Schut mie nou in t zin dat ik tekòrt schoten bin. 10 Farao was kwoad op zien dainstknechten en het mie in t gevang zetten loaten, in t hoes van overste van liefwacht, mie en overste van bakkers. 11 In ain en dezulfde naacht haar wie n dreum, ik en hai. Elke dreum haar zien aigen betaikenis. 12 Der was n Hebreeuwse jong bie ons, n sloaf van overste van liefwacht, dij wie t vertelden. Hai legde ons dij dreumen oet, elk zien aigen dreum. 13 Zo as hai ons t oetlegd het, is t oetkommen: ik bin weer in t amt steld en bakker is ophongen." 14 Dou stuurde farao ain om Jozef te roupen. Ze luiten hom kop over haals oet t gevang hoalen. Hai schoor zok, trok aander klaaier aan en kwam bie farao. 15 Farao zee tegen Jozef: "Ik haar n dreum, mor der is gainain dij hom oetleggen kin. Men zegt van die dast n dreum mor heuren huifst en kinst hom oetleggen." 16 Jozef zee tegen farao: "Nait ik, mor God zel farao gelok aanzeggen." 17 Farao zee tegen Jozef: "In mien dreum ston ik aan kaant van de Nijl. 18 Oet de Nijl kwammen zeuven koien veurndag: dik in t vlaais, haile besten. Ze gingen op waalskaant waaiden. 19 Noa heur kwammen zeuven aander koien: minnen, nait om aan te zain, broodmoager. Zokke minnen heb ik in hail Egypte nog nooit zain. 20 Dij moagere en minne koien vraten eerste zeuven vedde koien op. 21 Dou ze dij opvreten haren, was nait te zain dat zai ze op haren. Ze bleven der gelieke min om. Dou wer k wakker. 22 Doarnoa zag k in mien dreum zeuven swoare, mooie oaren dij opschoten oet ain stoul. 23 Der schoten weer zeuven oaren op, schroal, veul te fien, verzengd deur oostewind. 24 Dij schroale oaren verslonden de zeuven swoare oaren. Ik heb woarzeggers t verteld, mor gainain het mie t oetleggen kind." 25 Jozef zee tegen farao: "Wat farao dreumd het, betaikent t zulfde. God let farao waiten wat of hai veurhet. 26 Dij zeuven vedde koien binnen zeuven joaren. Dij zeuven swoare oaren binnen ook zeuven joaren. t Is ain en dezulfde dreum. 27 Dij moagere minne koien dij noatied te veurschien kwammen, binnen zeuven moagere joaren. Dij zeuven schroale oaren, verzengd deur oostewind, binnen zeuven joaren hongersnood. 28 Dit bedoulde ik, dou ik tegen farao zee dat God farao waiten let wat of hai veurhet. 29 Der zellen zeuven joaren kommen van grode overvloud in hail Egypte. 30 Mor den kommen der zeuven joaren hongersnood. Den is ale overvloud in Egypte vergeten en honger zel t laand te gronde richten. 31 Van overvloud is niks meer te vernemen deur hongersnood, dij hail slim wezen zel. 32 Dat farao twijmoal t zulfde dreumde, betaikent dat dizze zoak bie God vaststaait. God zel t haile gaauw doun. 33 Farao mout oetkieken noar n verstandeg en wies man, en dij aanstellen over t laand Egypte. 34 Farao zol dít doun mouten: amtenoars aanstellen over t laand Egypte, om in dij zeuven joar van overvloud n viefde paart van opbrengst in te nemen. 35 Zai mouten ale broodkoorn in dizze goie joaren dij kommen zellen, bie nkander brengen onder touzicht van farao en as etensveurroad opsloagen in steden. 36 Dat eten zel as veurroad dainen in t laand veur zeuven joaren hongersnood dij Egypte trevven zellen. Den zel t laand nait deur hongersnood om haals kommen." 37 Dit veurstel kwam farao en aal zien amtenoars goud veur. 38 Farao zee tegen hofholden: "Zol wie zo'n man as dizzent vinden kinnen, ain dij gaist van God in zok het?" 39 Dou zee farao tegen Jozef: "God het die dat aalmoal bekendmoakt, omreden der is gainain zo verstandeg en wies as doe. 40 Doe wordst aansteld over mien hoes, en mien haile volk zel dien odders opvolgen. Enkeld deur de troon stoa ik boven die." 41 En hai ging wieder: "Ik stel die aan en ik geef die t hoogste gezag over hail Egypte." 42 Farao kreeg zegelring van zien vinger en dee Jozef dij om. Hai kledde hom mit klaaier van fien linnen en legde hom golden amtsket om haals. 43 Hai luit hom voaren op zien twijde woagen en veur hom oet wer roupen: "Boeg joe deel!" Zo stelde hai hom aan as hoogste gezagsdroager over hail Egypte. 44 Boetendes zee farao tegen Jozef: "Ik bin farao, mor elkenain in hail Egypte zel die onderdoaneg wezen." 45 Farao nuimde Jozef Safenat-Paneach en gaf hom Asnat, dochter van Potifera, priester van Heliopolis, as vraauw. Jozef raaisde hail Egypte deur. 46 Hai was datteg joar dou hai veur farao, keunenk van Egypte, kwam te stoan. Jozef ging bie farao vandoan en trok deur hail Egypte. 47 t Laand brochde in dij zeuven joar van overvloud boetengewoon veul op. 48 Hai zammelde ale koorn van zeuven joar dat ter in Egypte gruide en sluig dat op in steden. t Koorn van ale laand rondom steden sluig hai doar op. 49 Jozef zammelde zoveul koorn as ter zaand bie zee ligt, der was gain meten meer aan. 50 Veurdat ter n joar van hongersnood begunde, kreeg Jozef twij zeuns. Hai kreeg ze bie Asnat, dochter van Potifera, priester van Heliopolis. 51 Jozef nuimde oldste Manasse. "Want," zee hai, "God het mie aal mien verdrait en mien haile femilie vergeten loaten." 52 Twijde nuimde hai Efraïm. "Want," zee hai, "God het mie vrucht droagen loaten in t laand doar ik hail wat deurmoakt heb." 53 Der kwam n èn aan zeuven joar van overvloud in Egypte. 54 Dou begunden de zeuven joar van honger, krekt as Jozef zegd haar. Overaal was honger, mor in t haile laand Egypte was brood. 55 Dou Egyptenoars ook honger begunden te kriegen en t volk aal haarder om eten raip bie farao, zee dij: "Goa noar Jozef. Wat hai zegt, mout ie doun." 56 Honger haar zok oetbraaid over t haile laand. Jozef dee ale schuren open doar koorn opsloagen was om t aan Egyptenoars te verkopen. Der was slim honger in Egypte. 57 Haile wereld kwam noar Egypte om bie Jozef koorn te kopen; zo slim was honger in haile wereld.