Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 42


01Jakob heurde dat ter in Egypte koorn was en hai zee tegen zien zeuns: "Wat stoa ie nkander aan te kieken? 02Ik heb heurd, dat ter in Egypte koorn te kriegen is. Goa der hèn en koop dat doar veur ons, dat wie in leven blieven en nait staarven." 03Tien bruiers van Jozef raaisden òf om in Egypte koorn te kopen. 04Mor Jozefs volle bruier Benjamin, dij luit Jakob nait mit zien bruiers mitgoan. Der zol hom ais wat overkommen. 05Maank lu dij kwammen om koorn te kopen, wazzen zeuns van Israël ook, want der was honger in t laand Kanaän. 06Jozef bestuurde t laand. Hai verkochde koorn aan t haile volk van t laand. Bruiers van Jozef kwammen ook bie hom. Zai bogen daip veur hom deel. 07Jozef zag zien bruiers en herkende heur, mor dee net of was hai n vremde veur heur. Hai sprak heur vraid aan: "Woar kom ie weg?" Zai zeden: "Van Kanaän, om eten te kopen." 08Jozef zag dat zien bruiers t wazzen, mor zai zagen nait dat hai t was. 09Jozef dochde aan dreumen dij hai over heur had haar. Hai zee tegen heur: "Ie binnen spionnen, ie binnen hier om oet te vigelaaiern woar of t laand n zwak stee het." 10 "Nee heer," zeden ze, " joen knechten binnen kommen om broodkoorn te kopen. 11 Wie binnen aalmoal zeuns van ain man, wie binnen rechtschoapen. Joen knechten binnen hier nait om te spioneren." 12 Hai zee: "Nee, ie binnen om oet te vigelaaiern woar t laand n zwak stee het." 13 Ze zeden nog n moal: "Wie, joen dainstknechten, wazzen mit zien twaalven, twaalf bruiers, zeuns van ain man in Kanaän. Lutjeste is bie ons voader en ain is der nait meer." 14 Jozef zee: "t Is zo as ik t zeg: ie binnen spionnen. 15 En zo zel woarhaid aan t licht kommen. Zo woar as farao leeft: ie binnen spionnen. 16 Ie sturen ain van joe hèn om joen bruier te hoalen en aandern worden hier vastholden. Zo zel blieken of joen woorden woar binnen. En zo nait, joa, zo woar as farao leeft, den bin ie spionnen." 17 Hai zette heur drij doagen bie nkander in t gevang. 18 Op daarde dag zee Jozef tegen heur: "As ie doun wat ik joe zeggen zel, zel ie in leven blieven, want ik heb ontzag veur God. 19 As ie eerlek binnen, blift ain van joen bruiers vastzitten in t gevang en ie goan te waark en brengen t broodkoorn dat ie kocht hebben noar hoes, doar honger is. 20 Joen jongste bruier breng ie hier. Den zel blieken of ie woarhaid sproken hebben en zel ie nait staarven." Dat deden ze. 21 Zai zeden tegen nkander: "Wis en woarachteg, wie hebben ons bezundegd aan ons bruier. Wie zagen hou benaauwd of hai was dou hai ons om genoade smeekte, mor wie wollen t nait heuren. Doarom zit wie nou mit dizze ellèn." 22 Ruben zee: "Ik zee t al: bezundeg joe nait aan dij jong. Ie wollen t nait heuren en doarom wordt zien bloud opaaist." 23 Zai wozzen nait dat Jozef heur verstoan kon, want wat zai zeden wer deur n tolk vertoald. 24 Hai draaide zok om en schraifde. Dou hai weer bie heur kwam, pruit hai mit heur; hai greep Simeon en luit hom veur heur ogen binden. 25 Jozef gaf odders om heur zakken vol te doun mit broodkoorn, elk zien geld in zak weerom te doun, en heur veur raais eten en drinken mit te geven. En zo gebeurde t. 26 Zai loadden t broodkoorn op heur ezels en gingen vot. 27 Dou ain van heur in haarbaarg doar zai overnachten wollen, zak opendee om zien ezel te vouern, zag hai zien geld boven in zak liggen. 28 Hai zee tegen zien bruiers: "Zai hebben mie mien geld weeromgeven. Kiek mor, t ligt boven in zak." t Haart sluig heur in haals en ze werden haildaal kèl. Ze keken nkander aan en zeden: "Wat het God ons aandoan?" 29 Dou zai weer bie heur voader Jakob wazzen in Kanaän, vertelden zai hom wat heur aalmoal overkommen was. Zai zeden: 30 "De man dij boas is van dat laand het ons vraid tousproken. Hai huil ons veur spionnen. 31 Wie zeden tegen hom dat wie gain spionnen wazzen 32 en ook dat wie mit ons twaalven wazzen, bruiers, zeuns van ain voader, en dat ain der nait meer is en lutjeste nou bie ons voader in Kanaän was. 33 Dou zee dij man dij boas is van dat laand: 'Hieraan zel ik waiten of ie eerlek binnen. Ie loaten ain van joen bruiers bie mie achter, nemen broodkoorn mit veur thoes doar honger is, en goan vot. 34 Breng joen lutjeste bruier bie mie, den wait ik dat ie gain spionnen binnen, mor eerleke lu. Ik geef joe joen bruier weerom en in dit laand mag ie goan en stoan doar ie willen.'" 35 Dou zai zakken leegmuiken, lag elk zien geldbuul in zak. Dou zai heur geldbulen zagen, werden zai en heur voader kèl. 36 Heur voader Jakob zee tegen heur: "Ie moaken mie kinderloos. Jozef is der nait meer en Simeon nait en Benjamin wil ie mie ook nog ofhoalen. Niks blift mie bespoard!" 37 Ruben zee tegen zien voader: "Mien twij zeuns mag ie ombrengen as ik hom nait bie joe weerombreng. Vertraauw hom aan mie tou, ik zel hom joe weerombrengen." 38 "Mien zeun gaait nait mit," zee Jakob, "want zien bruier is dood en hai is as ainegste overbleven. As hom wat overkomt op joen raais den zol ik, dij al zo old bin, deur joen schuld van ellèn in t dodenriek kommen."