Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 46


01Israël brook op mit aal zien hebben en holden. Hai kwam in Berseba en brochde ovvers veur de God van zien voader Isaak. 02God sprak Israël aan in n vizioun: "Jakob, Jakob!" Hai antwoordde: "Hier bin ik." 03Hai zee: "Ik bin God, de God van dien voader. Wees nait baang om noar Egypte te goan. 04Ik goa mit die mit noar Egypte en ik zel die zeker ook weerombrengen. Jozef zel die ogen sloeten." 05Dou ging Jakob vot oet Berseba. Zeuns van Israël zetten heur voader en heur vraauwen en kinder op woagens dij farao stuurd haar om hom te vervoaren. 06Zai nammen heur vij mit en aal heur hebben en holden dij zai in t laand Kanaän kregen haren en zai kwammen in Egypte: Jakob en zien noageslacht. 07Zien zeuns en zeuns van zien zeuns, aal zien noazoaten nam hai mit noar Egypte. 08Dit binnen noamen van Isrelieten - Jakob en zien noazoaten - dij noar Egypte kwammen: oldste van Jakob: Ruben. 09Zeuns van Ruben: Chanoch, Pallu, Chesron en Karmi. 10 Zeuns van Simeon: Jemuël, Jamin, Ohad, Jachin, Sochar en Saül, dat was zeun van n Kanaänitische vraauw. 11 Zeuns van Levi: Gerson, Kehat en Merari. 12 Zeuns van Juda: Er, Onan, Sela, Peres en Zerach, mor Er en Onan wazzen sturven in Kanaän. Zeuns van Peres: Chesron en Chamul. 13 Zeuns van Issachar: Tola, Pua, Job en Simron. 14 Zeuns van Zebulon: Sered, Elon en Jachleël. 15 Dit wazzen zeuns van Jakob dij Lea hom schonk in Paddan-Aram en heur noazoaten. Boetendes zien dochter Dina. Zeuns en dochters, mitnkander drijendatteg man staark. 16 Zeuns van Gad: Sifjon, Chaggi, Suni, Esbon, Eri, Arodi en Areli. 17 Zeuns van Aser: Jimna, Jiswa, Jiswi en Beria, en heur zuster Serach. Zeuns van Beria: Cheber en Malkiël. 18 Dit wazzen zeuns van Jakob dij Zilpa hom schonken haar, de sloavin dij Laban aan zien dochter Lea doan haar, en heur noazoaten: zestien man staark. 19 Zeuns van Jakob zien vraauw Rachel: Jozef en Benjamin. 20 Jozef wer in Egypte voader van Manasse en Efraïm, dij Asnat, dochter van Potifera, priester van Heliopolis, van hom kreeg. 21 Zeuns van Benjamin wazzen Bela, Beker, Asbel, Gera, Naäman, Echi, Ros, Muppim, Chuppim en Ard. 22 Dit wazzen zeuns van Jakob en Rachel: vattien man staark. 23 Zeun van Dan: Chusim. 24 Zeuns van Naftali: Jachseël, Guni, Jeser en Sillem. 25 Dit wazzen zeuns van Jakob dij Bilha hom schonken haar, de sloavin dij Laban aan zien dochter Rachel doan haar, en heur noazoaten: zeuven man staark. 26 Aal de lu dij mit Jakob noar Egypte kwammen, zien noazoaten - vraauwen van zien zeuns nait mitrekend - wazzen zesensesteg man staark. 27 Zeuns van Jozef dij hai in Egypte kregen haar, wazzen twij man staark. Mitnkander kwammen van t geslacht van Jakob seuventeg man noar Egypte. 28 Jakob stuurde Juda veuroet noar Jozef om te zeggen dat ze noar Gosen kommen zollen. 29 Jozef luit aanspannen en ging aan raais om zien voader op te muiten in Gosen. Dou ze nkander zagen vuil hai hom om haals en reerde doar n haile zet. 30 Israël zee tegen Jozef: "Nou kin k staarven, nou ik die weer zain heb. Joa, doe leefst nog." 31 Jozef zee tegen zien bruiers en tegen hoesholden van zien voader: "Ik zel aan farao vertellen dat mien bruiers en mien aander femilie oet Kanaän bie mie kommen binnen. 32 Manlu binnen schoaphedders en vijholders, heur schoapen en segen en heur koien hebben zai mitbrocht. 33 As farao joe ropt en zeg: 'Wat is joen affeer?' 34 den mout ie zeggen: 'Joen knechten hebben van jongs òf aan en van older op older vijholders west.' Den mag ie touholden in t laand Gosen. Want Egyptenoars hebben n ofkeer van ales wat schoaphedder is."