Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 25


01Abraham nam weer n vraauw. Ze haitte Ketura. 02Zai gaf hom Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. 03Joksan kreeg Seba en Dedan. Zeuns van Dedan wazzen de Assurieten, Letusieten en Leümieten. 04Zeuns van Midjan haitten: Efa, Efer, Chanoch, Abida en Eldaä. Ze stammen aalmoal òf van Ketura. 05Abraham vermuik ales wat of hai haar aan Isaak. 06Aan zeuns van bievraauwen gaf hai geschenken. Hai stuurde heur nog bie zien levent bie zien zeun Isaak weg noar n laand in t oosten, Kedem. 07Abraham is honderdvievenseuventeg joar worden. 08Hai sturf, old en voldoan. Op hoge older wer hai mit zien veurolders verainegd. 09Zien zeuns Isaak en Ismaël hebben hom begroaven in grot van Machpela in t veld van Efron, zeun van Hethiet Sochar, dat aan oostkaant van Mamre ligt, 10 t laand dat Abraham kocht haar van Hethieten. Doar is Abraham bie zien vraauw Sara begroaven. 11 Noa Abraham zien dood zegende God zien zeun Isaak. Dij ging bie put van Lachai-Roï wonen. 12 Dit binnen noazoaten van Ismaël, zeun van Abraham en Hagar. 13 Dit binnen noamen van zeuns van Ismaël noar heur geslachten: oldste van Ismaël was Nebajot, dou Kedar, Adbeël, Mibsam, 14 Misma, Duma, Massa, 15 Chadad, Tema, Jetur, Nafis en Kedema. 16 Dit binnen zeuns van Ismaël en heur noamen - noar heur dörpen en kaampementen, twaalf vorsten over zoveul stammen. 17 Ismaël wer honderdzeuvendatteg joar old. Dou sturf hai en wer hai mit zien veurgeslacht verainegd. 18 Zien noazoaten woonden van Chawila tot Sur, aan oostkaant van Egypte, kaant op van Assur. Ismaël was nog wieder noar t oosten wonen goan as aal zien bruiers. 19 Dit is t noageslacht van Isaak, zeun van Abraham: Abraham was voader van Isaak. 20 Dou Isaak vatteg joar was, is hai traauwd mit Rebekka, dochter van Betuël, de Arameeër oet Paddan-Aram. Zai was n zuster van Arameeër Laban. 21 Dou het Isaak tou de HEER beden veur zien vraauw, omreden zai kon gain kinder kriegen. De HEER verheurde hom en Rebekka kwam in verwachten. 22 Dou de kinder in heur nkander stötten, zee ze: "As t zo is, woarom overkomt mie dat?" Dou ging zai bie de HEER te roade. 23 De HEER zee tegen heur: "Twij volken dragstoe,
twij volken zellen van die oetgoan.
Ain zel staarker wezen as aander,
oldste zel jongste dainen."
24 En joa, dou t heur tied was, kreeg ze n twijling. 25 Eerste dij geboren wer, was rözzeg en zat haildaal onder hoar. Ze nuimden hom Esau. 26 Dou kwam zien bruier. Hai haar Esau bie hak vaast en hom nuimden ze Jakob. Isaak was sesteg joar dou zai geboren werden. 27 Dou jonges groot werden, wer Esau slim kloar in t joagen en was t laifste in t veld. Mor Jakob was bedoarder, hai woonde in tènten. 28 Isaak haar t mainste op mit Esau, omreden hai was gek op wild. Mor Rebekka haar t mainste op mit Jakob. 29 Op n dag, Jakob was aan t eten koken, kwam Esau muid tou t veld oet. 30 Esau zee tegen Jakob: "Loat mie toch slobbern van dat rooie goud doar, want ik bin schoon aan!" Doarom wordt Esau Edom nuimd. 31 Mor Jakob zee: "Verkoop mie den op slag dien eerstgeboorterecht!" 32 "Man, ik goa toch dood," zee Esau, "wat kin mie dat eerstgeboorterecht schelen!" 33 Mor Jakob zee: "Dou mie der eerst n aid op." Dat dee hai. Zo het Esau aan Jakob zien eerstgeboorterecht verkocht. 34 Dou gaf Jakob aan Esau brood en linzensoep. Hai at en dronk, kwam in t èn en ging weer vot. Zo'n beetje gaf Esau om zien eerstgeboorterecht.