Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 22


01Noa dit veurvaal het God Abraham op proef steld. Hai raip hom: "Abraham!" Dij zee: "Joa?" 02Hai zee: "Neem dien ainegste zeun mit, Isaak, doarstoe zo wies mit bist, en goa noar t laand Moria. Ovver hom doar as brandovver op ain van baargen dij ik die nog nuimen zel." 03Abraham ston smörgens vroug op, dee zoadel op zien ezel, nam twij van zien knechten mit en zien zeun Isaak. Hai kapte holt veur t brandovver en ging aan raais noar t stee dat God hom zegd haar. 04Dou hai op daarde dag ogen opsluig, zag hai dat stee van vèrren liggen. 05Abraham zee tegen zien knechten: "Blief ie hier bie ezel. Ik goa mit jong doarhèn. As wie beden hebben, kom wie bie joe weerom." 06Abraham kreeg t holt veur t brandovver en luit zien zeun Isaak dat droagen. Vuur en mès druig hai zulm. Ze gingen mit heur baaident wieder. 07Isaak nam t woord. "Voader!" zee e. "Joa, mien jong," zee Abraham. Dou hai weer: "Nou heb wie wel vuur en holt, mor woar is t laam veur t brandovver?" 08Abraham zee: "God zulm zörgt wel veur t ovverlaam, mien jong!" Ze gingen mit heur baaident wieder. 09Dou ze op t stee aankommen wazzen dij God heur nuimd haar, baauwde Abraham doar n altoar en spraaidde t holt ter op oet. Hai bon zien zeun Isaak vaast en legde hom op t altoar, boven op t holt. 10 Abraham stook zien haand oet en kreeg t mès om zien zeun te slachten. 11 Mor n engel van de HEER raip hom aan oet hemel: "Abraham! Abraham!" Hai antwoordde: "Hier bin ik!" 12 "Sloag haand nait aan dien jong. Dou hom niks. Want nou wait ik dastoe God eerst en mie alderdeegs dien ainegste zeun nait ontholden hest." 13 Abraham keek op en achter zok zag hai n ram dij mit hoorns in stroeken vastzat. Hai pakte ram en ovverde hom as brandovver in stee van zien zeun Isaak. 14 Abraham nuimde dat stee: "De HEER zel der in veurzain." Doarom wordt ter nog aaltied zegd: "Op baarg van de HEER zel der in veurzain worden." 15 Dou raip engel van de HEER veur twijde moal aan Abraham oet hemel: 16 "Ik sweer bie miezulm - zegt de HEER, omreden doe hest dit doan en mie alderdeegs dien ainegste zeun nait ontholden, zel ik die riekelk zegen. 17 Dien noazoaten zel ik talriek moaken. As steerns aan hemel en as zaand bie zee zellen zai wezen. Steden van heur vijanden zellen zai in bezit nemen. 18 Mit dien noageslacht zellen ale volken op eerde zegend worden, omreden doe hest heurd noar mien stem." 19 Dou ging Abraham weerom noar zien knechten en mitnkander gingen ze aan raais noar Berseba. Doar bleef Abraham wonen. 20 n Tiedje loater kreeg Abraham bericht: Milka het ook zeuns, van dien bruier Nachor. 21 Us was eerste, en wieder Buz, Kemuël, voader van Aram, 22 Kesed, Chazo, Pildas, Jidlaf en Betuël. 23 Betuël kreeg Rebekka. Dizze aacht het Milka aan Nachor, Abrahams bruier, schonken. 24 Zien bievraauw, dij Reüma haitte, kreeg ook kinder: Tebach, Gacham, Tachas en Maächa.