Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 48


01n Zetje loater kreeg Jozef bericht dat zien voader zaik was. Dat Jozef nam zien baaide zeuns, Manasse en Efraïm, mit. 02Ze zeden tegen Jakob: "Joen zeun Jozef is ter." Israël verzoamelde aal zien krachten en ging rechtop op bèr zitten. 03Hai zee tegen Jozef: "God, de Aalmachtege, is mie verschenen in Luz, in t laand Kanaän. Hai het mie zegend. 04Hai zee tegen mie: 'Ik zel die vruchtboar moaken en groot in tal en tot n mennegte van volken. Dit laand zel ik geven aan dien noageslacht, veur aiweg en aaltied.' 05Dien baaide zeuns Efraïm en Manasse dijstoe in Egypte kregen hest veurdat ik hier was, binnen mien zeuns. Efraïm en Manasse binnen veur mie geliek aan Ruben en Simeon. 06Mor kinder dij noa heur kommen, binnen dienent. Bie t veraarven zellen ze rekend worden as kinder van heur bruiers. 07Dou ik oet Paddan-Aram kwam, is Rachel sturven. Wie wazzen onderwegens in Kanaän, nait wied van Efrat. Doar heb ik heur begroaven, aan weg noar Efrat, dat is t tegenswoordege Betlehem." 08Israël zag zeuns van Jozef en vruig: "Wèl binnen dat?" 09"Dat binnen mien zeuns," zee Jozef, "dij God mie hier geven het." Hai zee: "Breng heur bie mie, dat ik heur zegen geven kin." 10 Israël zien ogen wazzen min van olderdom, hai kon niks meer zain. Hai luit heur dichterbie kommen, sluig aarms om heur tou en smokte heur. 11 "Ik haar nait dreumen kind dat ik die weer zain zol," zee hai tegen Jozef, "en nou let God mie alderdeegs dien kinder zain." 12 Dou luit Jozef heur van knijen van Israël ofgoan en hai boog zok daip deel. 13 Jozef nam heur baaident, Efraïm aan zien rechterhaand - veur Israël links, en Manasse aan zien linkerhaand - veur Israël rechts. Hai zette heur stoef bie hom. 14 Dou stook Israël zien rechterhaand oet en legde dij op kop van Efraïm, dij jongste was. Zien linkerhaand legde hai op kop van Manasse. Hai legde zien handen overkruus, aalhouwel Manasse oldste was. 15 Hai zegende Jozef mit dizze woorden: "De God doar mien veurvoaders Abram en Isaak heur levensweg mit goan binnen, de God dij mie as n hedder laaid het tot op dag van vandoag, 16 engel dij mie verlöst het oet ale nood, zel dizze jonges zien zegen geven, zodat deur heur mien noam en noam van mien veurolders Abraham en Isaak aaltied weer klinken zel en zai n mennegte worden in t laand." 17 Jozef zag dat zien voader rechterhaand bie Efraïm op kop legd haar en dat was verkeerd von hai. Dat hai pakte haand van zien voader om dij op kop van Manasse te leggen. 18 Jozef zee tegen zien voader: "Nee, zo nait, voader, dit is oldste. Ie mouten hom rechterhaand op kop leggen." 19 Mor zien voader wol dat nait. Hai zee: "Dat wait ik, mien zeun, dat wait ik. Hai zel ook tou n volk oetgruien, hai zel ook groot worden. Mor zien jongste bruier zel groder worden en hai en zien noageslacht zellen oetgruien tot n mennegte van volken." 20 Hai zegende heur op dij dag en zee: "In Israël zien zegenwensken zel ie nuimd worden. Mag God joe moaken as Efraïm en Manasse." Hai stelde Efraïm veur Manasse. 21 Israël zee tegen Jozef: "Ik goa staarven, mor God zel mit die wezen en die weerombrengen noar t laand van dien veurolders. 22 En die geef ik meer as dien bruiers: n baargrug dij ik mit sweerd en boog op Amorieten veroverd heb."