Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 14


01Dou Amrafel keunenk van Sinear was en Arjoch keunenk van Ellasar, Kedorlaömer keunenk van Elam en Tidal keunenk van Goïm, dou wol t gevaal 02dat zai oorlog kregen mit Bera, keunenk van Sodom, en Birsa, keunenk van Gomorra, Sinab, keunenk van Adma, en Semeber, keunenk van Seboïm, en ook mit keunenk van Bela, dat nou Soär hait. 03Mit mekoar kwammen zai as bondgenoten noar t daal Siddim, dat is nou Zoltzee. 04Zai haren twaalf joar onder Kedorlaömer zeten, mor in t dattiende joar kwammen ze in opstand. 05In t vattiende joar kwam Kedorlaömer mit keunenks dij aan zien kaant stonden en zai versluig Refaïeten in Asterot-Karnaïm, de Zuzieten in Ham, de Emieten in Sawe-Kirjataïm, 06en dreven Chorieten oet baargen van Seïr doar zai woonden, tot aan El-Paran, dat tegen woestijn aanligt. 07Op weeromraais kwammen ze in En-Mispat, dat nou Kades hait, en verwoestten ale laand van Amalekieten en ook van Amorieten in Chaseson-Tamar. 08Dou trokken keunenks van Sodom oet, mit keunenks van Gomorra, Adma, Seboïm en Bela, dat nou Soär hait, en stelden zok op in slagorde in t daal van Siddim, 09tegen Kedorlaömer, keunenk van Elam, Tidal, keunenk van Goïm, Amrafel, keunenk van Sinear, en Arjoch, keunenk van Ellasar: vaaier keunenks tegen vief. 10 In t daal van Siddim wazzen overaal asfaltputten. Dou keunenks van Sodom en van Gomorra op de loop gingen, vuilen ze doarin. De rest ontkwam noar baargen. 11 Ale bezittens van Sodom en Gomorra hebben ze heur ofnomen, heur mondveurroad ook. Dou gingen ze vot. 12 Zai nammen Lot, zeun van Abram zien bruier, mit zien bezittens ook mit. Hai woonde ja in Sodom. 13 Ain dij ontkommen was, kwam bie Hebreeër Abram en vertelde hom t. Hai woonde bie aikenbomen van Amoriet Mamre, dij n bruier van Eskol en Aner was, bondgenoten van Abram. 14 Dou Abram heurde dat zien neef oppakt was, raip hai de striedboare lu op dij geboren wazzen in zien hoes, drijhonderdachtien in getal, en zat achter heur heer tot aan Dan tou. 15 Zien manschoppen verdailde hai snaachts en zo versluig hai heur en hai zat achter heur heer tot Choba, aan noordkaant van Damascus. 16 Hai brochde aal heur bezittens weerom. Zien neef Lot mit zien hebben en holden, mit vraauwlu en t volk ook. 17 Dou Abram weerom was van slag tegen Kedorlaömer en dij aander keunenks, ging keunenk van Sodom hom in muit, in t daal van Sawe , dat hait ook wel Keunenksdaal. 18 Melchisedek, keunenk van Salem, brochde brood en wien. Hai was priester van God, de Alderhoogste. 19 Hai zegende hom en zee: "Mag Abram zegend wezen
deur God de Alderhoogste,
schepper van hemel en eerde.

20 Mag God, de Alderhoogste, eer bewezen worden, dij joen vijanden in joen haand geven het."
Abram gaf hom tienden van ales. 21 Keunenk van Sodom zee tegen Abram: "Geef mie mensken weerom en hol t goud veur joezulm." 22 Mor Abram zee tegen keunenk van Sodom: "Ik sweer bie de HEER, de Alderhoogste, schepper van hemel en eerde, 23 dat ik alderdeegs gain droad of schounraim, ja haildaal niks dat van joe is, nemen zel. Ie zellen nooit zeggen kinnen: 'Ik heb Abram riek moakt.' 24 Gain sproake van! Bloots wat knechten verteerd hebben en dij manlu, dij mit west hebben. Loat Aner, Eskol en Mamre heur dail nemen."