Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 29


01Jakob vervolgde zien raais en ging noar t laand doar stammen van t oosten wonen. 02Hai zag doar n put in t veld en drij koppels schoapen laggen der bie, want oet dij put luit men dij koppels drinken. n Grode stain lag op mond van put. 03As ale koppels bie nkander dreven wazzen, rolden hedders stain van put òf en gavven schoapen te drinken. Noatied legden ze stain weer op put. 04Jakob vruig heur: "Woar kom ie heer, bruiers?" "Wie kommen oet Charan," zeden ze. 05"Ken ie Laban wel, klaainzeun van Nachor?" vruig e. Ze zeden, dat ze dij wel konnen. 06Hai vruig: "Gaait t goud mit hom?" "Joa!" zeden ze. "Kiek, doar komt zien dochter Rachel aan mit heur schoapen en segen." 07Dou zee e: "Dag is nog laank, t is nog gain tied om koppels nou al bie nkander te drieven. Loat daaiern drinken en goa ze waaiden." 08Zai zeden: "Wie kinnen niks doun, veur ale hedders mit heur koppels der binnen. Den wordt stain van put ofrold en loat we schoapen drinken." 09Onder bedrieven kwam Rachel der aan mit schoapen van heur voader, dij ze aaltied waaidde. 10 Mit dat Jakob Rachel, dochter van zien moekes bruier Laban zag, mit Laban zien schoapen, ging Jakob der op òf. Hai rolde stain van put òf en luit schoapen van Laban, bruier van zien moeke, drinken. 11 Jakob gaf Rachel n smok en t gemoud schoot hom vol. 12 Dou vertelde Jakob Rachel dat hai femilie van heur voader was, en wel zeun van Rebekka. Zai runde vot en vertelde t aan heur voader. 13 Dou Laban t nijs heurde over Jakob, zeun van zien zuster, vloog hai hom votdoalek in muit, vuil hom om haals, gaf hom n smok en brochde hom in zien hoes. Jakob vertelde Laban ales. 14 Dij zee dou tegen hom: "Doe bist mien aigen vlaais en bloud!" Jakob bleef n haile moand bie hom. 15 Dou zee Laban tegen Jakob: "Doe zolst, omdastoe femilie van mie bist, veur niks hier waarken? Zeg mor wastoe verdainen most." 16 Nou haar Laban twij dochters. Oldste haitte Lea en jongste haitte Rachel. 17 Lea keek wat blier, mor Rachel was n hail schier wichtje mit n nuvere oetkiek. 18 Jakob was verlaifd op Rachel en hai zee: "Ik waark zeuven joar veur joe, veur joen jongste dochter Rachel." 19 Laban zee: "Ik kin heur beter aan die geven as aan n aander. Blief mor bie mie." 20 Jakob waarkte zeuven joar veur Rachel, mor dij joaren wazzen om in n zucht, omreden hai haar heur laif. 21 Dou zee Jakob tegen Laban: "Geef mie mien vraauw! Tied is om en ik wil omgang mit heur hebben." 22 Laban luit ale manlu van dij ploats bie nkander kommen en gaf n feestmoal. 23 Mor soavends huil hai zien dochter Lea en brochde heur bie hom en hai slaip bie heur. 24 Laban gaf zien sloavin Zilpa aan zien dochter Lea as sloavin. 25 Mor dou t licht wer, zag hai dat Lea t was. Dou zee hai tegen Laban: "Wat dou ie mie aan? Heb ik nait veur Rachel bie joe waarkt? Woarom bedraig ie mie?" 26 Mor Laban zee: "t Is hier gain gebruuk dat jongste eerder traauwt as oldste. 27 Breng dizze bruloftsweek mit heur deur. Den krigst aander ook veur t waark dastoe nog ais zeuven joar veur mie doun zelst." 28 Jakob dee dat en hai muik de zeuven bruloftsdoagen vol. Dou gaf hai hom zien dochter Rachel as vraauw. 29 Zien sloavin Bilha gaf Laban aan zien dochter Rachel as sloavin. 30 Jakob slaip ook bie Rachel; van Rachel huil hai meer as van Lea. Dou dainde hai nog ais zeuven joar bie hom. 31 Dou de HEER zag dat Lea over en teveul was, muik hai heur vruchtboar, mor Rachel was onvruchtboar. 32 Lea kwam in verwachten en ze kreeg n zeun. Ze nuimde hom Ruben. "Want," zee ze, "de HEER het wel zain hou of ik over en te veul was. Nou zel mien man wel van mie holden." 33 Weer kwam ze in verwachten en kreeg n zeun. Ze zee: "De HEER het heurd dat ik over en te veul bin en doarom het hai mie dizzent ook geven." Ze nuimde hom Simeon. 34 En weer kwam ze in verwachten en kreeg n zeun. Ze zee: "Nou, diskeer zel mien man zok wel aan mie hechten, omreden ik heb hom al drij zeuns schonken." Doarom nuimde ze hom Levi. 35 Weer kwam ze in verwachten en kreeg n zeun. Dou zee ze: "Diskeer zel ik de HEER priezen." Dat doarom nuimde ze hom Juda. Doarnoa kreeg ze eerst gain kinder weer.