Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 19


01t Was oavend dou twij engels in Sodom kwammen. Lot zat doar in poort. Dou Lot heur zag, kwam e in t èn en ging heur in muit. Hai boog zok hail daip en zee: 02"Heren, kom in t hoes van joen knecht, blief, wask joen vouten, stoa tiedeg op en goa joens weegs." Mor zai zeden: "Nee, wie sloapen vannaacht op plaain!" 03Dou hai slim aanhuil, binnen ze der inkommen en bie hom in hoes bleven, hai het eten veur heur moakt en ongerezen kouken veur heur bakt, doar ze van eten hebben. 04Ze haren zok nog nait deellegd, of mannen van Sodom wazzen rondom t hoes, jong en old, joa, t haile volk. 05Ze raipen tegen Lot: "Woar binnen dij manlu dij vannaacht bie joe aankommen binnen? Breng ze noar boeten tou. Wie willen gemainschop mit heur hebben!" 06Dou ging Lot ter hèn, dee deur achter zok dicht 07en zee: "Beste lu, dou heur toch gain kwoad! 08Heur ais, ik heb twij dochters dij nog gain omgang mit n man had hebben, loat mie dij boeten bie joe brengen en dou mit heur wat joe gouddunkt. Mor kom dizze mannen nait te noa, want zai binnen onder beschaarmen van mien dak kommen." 09Mor zai zeden: "Oet zied!" En ze raipen: "Dizze man is as vremde hier kommen en zel dij ons de wet stellen? Wie zellen joe nog meer kwoad doun as heur." Zai brochten Lot aal meer in t naauw en drongen op, om deur open te breken. 10 Mor zien gasten stoken heur handen oet, trokken Lot in hoes en deden deur vaast. 11 Mannen bie deur, van klaain tot groot, sluigen zai mit blindhaid. Mit gain meugelkhaid konden ze deur nog vinden. 12 Mannen zeden tegen Lot: "Wèl van dien lu holden hier nog meer tou? Wèl ie ook in dizze stad wonen hebben: schoonzeuns, joen zeuns of joen dochters, breng heur weg oet dizze ploats. 13 Wie zellen dit stee verrinnewaaiern, want der binnen n baarg klachten over bie de HEER. Doarom het de HEER ons stuurd om heur te verrinnewaaiern." 14 Lot ging op pad. Hai pruit mit zien schoonzeuns dij mit zien dochters traauwen zollen en zee tegen heur: "Kom mit, hier vot, want de HEER zel de stad verrinnewaaiern." Mor zien schoonzeuns mainden dat hai t oet gekkens zee. 15 Dou t licht wer, drongen engels der bie Lot op aan om hoast te moaken: "Kom gaauw in t èn, neem dien vraauw en dien baaide dochters dij hier in hoes binnen mit, veurdat ie deur ongerechteghaid van dizze stad omkommen!" 16 Dou Lot mor nait besloeten kon, kregen mannen hom bie haand en zien vraauw en zien baaide dochters ook, omreden de HEER wol hom spoaren. Zai brochten hom boeten stad in vaaileghaid. 17 Dou zai heur noar boeten brochten, zee ain van heur: "Vlucht veur joen levent! Kiek nait achterom en blief in t daal naargens stilstoan! Vlucht noar de baargen dat ie nait om haals kommen!" 18 Lot zee tegen heur: "Nee toch zeker, mien Heer. 19 Joen knecht het ja genoade vonden in joen ogen en ie hebben mie n grode weldoad doan dat ie mien levent bewoard hebben, mor ik kin nooit zo gaauw noar baargen kommen, dat t onhaail mie nait overlopt en ik staarf. 20 Kiek, stad doar gunter is nait te wied vot om hèn te vluchten en is mor luddek. Loat mie doar ontkommen, t is ja mor n luk stadje, den zel ik t ter wel levent ofbrengen." 21 Dou zee hai: "Ik zel doun doarstoe om vragst en stad dijstoe nuimd hest, nait verrinnewaaiern. 22 Moak dat je der kommen, want ik zel niks doun kinnen veur en aleer ie doar aankommen binnen." Vandoar dat dij stad Soär nuimd wordt. 23 Zun kwam op dou Lot in Soär aankwam. 24 De HEER luit n regen van swevel en vuur oet hemel op Sodom en Gomorra deelkommen. 25 Hai verwoestte dij steden en haile vlakte, mit ale bewoners van steden en ales wat ter gruide der bie. 26 Mor vraauw van Lot, dij achter hom laip, keek achterom en wer n zoltpiloar. 27 Abraham ging aanderdoags op tied noar stee doar hai veur de HEER stoan haar. 28 Hai keek noar Sodom en Gomorra en noar t laand doar beneden. Hai zag rook omhoog goan van t laand, as rook van n smeltoven. 29 Dou God steden in dij vlakte vernailde, dochde hai om Abraham. Hai luit Lot aan ondergang ontkommen dou hai steden doar Lot woond haar, verrinnewaaierde. 30 Lot ging oet Soär vot en ging mit zien baaide dochters in t baarglaand wonen. Hai duurde ja nait in Soär blieven. Hai huil tou in n grot, hai en zien baaide dochters. 31 Oldste zee tegen jongste: "Voader is old en der is gain man dij mit ons slept, zo as overaal gebeurt. 32 Loat we voader wien geven en bie hom liggen goan, dat wie deur ons voaders zoad kinder kriegen." 33 Ze gavven heur voader dij naacht wien te drinken en oldste ging noar hom tou en slaip bie hom. Hai vernam der niks van, nait dat ze liggen ging en nait dat ze votging. 34 Aander mörgen zee oldste tegen jongste: "Ik heb gusternaacht bie voader sloapen. Wie zellen hom vannaacht ook wien geven en goa doe den noar hom tou en sloap bie hom. Dat wie zo baaident deur voader kinder kriegen." 35 Zo gavven zai heur voader dij naacht ook wien en diskeer slaip jongste mit hom. Hai vernam der niks van. Dou ze kwam nait en dou ze weer votging ook nait. 36 Baaide dochters van Lot kwammen van heur voader in verwachten. 37 Oldste kreeg n zeun en zai nuimde hom Moäb. Hai is stamvoader van de tegenswoordege Moäbieten. 38 Jongste kreeg ook n zeun en zai nuimde hom Ben-Ammi. Hai is stamvoader van de tegenswoordege Ammonieten.