Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 18


01De HEER verscheen aan Abraham bie aikenbomen van Mamre, dou hai op t haitst van dag bie ingang van tènt zat. 02Dou hai opkeek, zag e inains drij manlu veur hom stoan. Mit dat hai ze zag, hoastte hai zok bie ingang van tènt vandoan, heur in muit, boog hail daip en zee: 03"Mien heer, as ie t goud mit mie veurhebben, goa den aan joen dainstknecht nait verbie. 04Loat mie wat wotter veur joe hoalen, wask joen vouten en moak joe t makkelk onder boom. 05Ik zel joe wat eten hoalen. Dou joe te goud en vervolg raais dij joe bie joen dainstknecht brocht het. Doarveur bin ie toch bie joen dainstknecht langskommen?" Zai zeden: "Dou noar dien woorden." 06Dou hoastte Abraham zok noar tènt, noar Sara: "Gaauw," zee e, "drij moaten fien meel! Moak daig en bak ter kouken van." 07Abraham laip noar zien vij, zöchde n goud kaalf oet mit vlaais om te zoegen, gaf dij aan n knecht, dij in schrip ging om t kloar te moaken. 08Hai kreeg botter, melk en t kaalf dat kloarmoakt was en zette heur t veur. In tied dat zai aan t eten wazzen, ston hai bie heur onder boom. 09Ze zeden tegen hom: "Woar is Sara, dien vraauw?" Hai zee: "Doar in tènt." 10 Hai zee: "Ik kom vervaast over n joar weer bie joe en den zel Sara, dien vraauw, n zeun hebben." Sara heurde tou bie ingang van tènt achter hom. 11 Abraham en Sara wazzen old, Sara was al over de joaren. 12 Sara laagde bie zokzulm en zee: Nou ik òf bin, zol k laifde nog bedrieven? Mien man is ja al op joaren. 13 De HEER zee tegen Abraham: "Woarom laagt Sara nou en zegt: 'Zel ik echt nog n kind kriegen? Ik bin ja al old.' 14 Zol der veur de HEER wat te wonderboarliek wezen? Ankom joar op aigenste tied zel ik bie die weeromkommen en den zel Sara n zeun hebben." 15 Mor Sara loog en zee: "Ik heb nait laagd." Zai was baang. Mor hai zee: "Hest aal laagd!" 16 Dou gingen dij mannen doarvandoan en keken kaant van Sodom oet. Abraham laip mit heur op en dee heur oetgelaaide. 17 De HEER dochde: Zol ik veur Abraham stilholden wat of ik doun goa? 18 Abraham zel vervaast tot n groot en machteg volk worden en in hom zellen ale volken van wereld zegend worden. 19 Ik heb mie mit hom verbonden, want hai zel zien zeuns en t noageslacht leren om de weg van de HEER te bewoaren deur gerechteghaid en recht te doun. Den zel de HEER ales over Abraham oetkommen loaten, wat hai over hom zegd het. 20 Dou zee de HEER: "t Geschraif over Sodom en Gomorra is hail slim en heur zunden binnen swoar. 21 Ik kom omdeel en zel zain of zai doun wat mie touschraifd wordt of nait. Hou of t ook is, ik wil t waiten!" 22 Dou keerden dij mannen zok om en gingen noar Sodom, mor Abraham bleef nog veur de HEER stoan. 23 Abraham kwam dichterbie en zee: "Zel ie n rechtveerdege en n goddeloze zunder onderschaaid ombrengen? 24 Meschain binnen der fiefteg rechtveerdege lu in dij stad. 25 Zel ie heur den ombrengen en stad nait vergeven om dij fiefteg? t Zol joen eer toch te noa wezen dat ie rechtveerdege doodmoaken mit goddeloze. Rechtveerdege zol ja geliek wezen aan goddeloze! Dat dou ie toch nait? Zol rechter van haile eerde gain recht doun?" 26 De HEER zee: "As ik in Sodom fiefteg rechtveerdegen vin in stad, zel ik t haile stee vergeven schenken om heur." 27 Dou zee Abraham: "Ik woag t ter op om tegen de Heer te spreken al bin ik ook mor stof en aask. 28 Meschain mekaaiern der aan dij fiefteg rechtveerdegen vief. Zel ie den om dij vief haile stad votvegen?" Hai zee: "Ik zel heur nait verrinnewaaiern as ik ter vievenvatteg vin." 29 Abraham ging wieder en zee: "Meschain binnen der vatteg." Hai zee: "Ik zel t nait doun om dij vatteg." 30 Dou zee e: "Wor nait kwoad, Heer, as ik nog ais spreek. Meschain binnen der mor datteg!" En hai zee: "Ik zel t nait doun as ik ter datteg vin." 31 Hai zee: "Ik heb t woagd tegen de Heer te spreken, mor meschain binnen der twinneg." Hai zee: "Ik zel heur nait verrinnewaaiern om dij twinneg." 32 Dou zee e: "Heer, wor nait kwoad as ik nog ain moal spreek. Meschain binnen der tien." En hai zee: "Ik zel heur nait verrinnewaaiern om dij tien." 33 Dou ging de HEER vot. Hai was oetproat mit Abraham. En Abraham ging weerom noar zien hoes.