Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 04


01De mensk haar gemainschop mit zien vraauw Eva en zai kwam in verwachten. Zai gaf t levent aan Kaïn en zee: "Mit de HEER heb ik n man t levent geven." 02Wieder gaf zai t levent aan zien bruier Abel. Abel wer schoaphedder, Kaïn wer baauwboer. 03Noa verloop van tied ovverde Kaïn van vruchten van zien laand aan de HEER. 04Abel ovverde ook, hai van zien eerste lammer, noamelk van heur vet. De HEER zag Abel en zien ovver goudgunsteg aan, 05mor Kaïn en zien ovver nait. Dou wer Kaïn glìn in hoed en zien gezicht wer duuster. 06De HEER zee tegen Kaïn: "Woarom bistoe vergrèld en woarom staait dien gezicht zo duuster? 07Is t nait zo, dat astoe t goud dust, kop nait hangen loaten huifst? Mor astoe t nait goud dust, ligt zunde as n verlaaider in verlangst noar die veur dien deur. Mor doe most ter boas over blieven." 08Mor Kaïn zee tegen zien bruier Abel: "Loat wie t veld ingoan."f + "Loat wie t veld ingoan" staait ter nait in ale handschriften bie.f* Dou zai in t veld wazzen, vuil Kaïn Abel aan en brochde hom om haals. 09Dou zee de HEER tegen Kaïn: "Woar is dien bruier Abel?" Hai zee: "Wait ik nait! Mout ik meschain op mien bruier pazen?" 10 "Wat hestoe ommaans had?" zee de HEER. "Heur, t bloud van dien bruier schraift noar mie oet t laand! 11 Doe bist vervlökt en zelst verbannen worden van dit laand, dat mond wiedopen haar om dien bruiers bloud te vangen oet dien haand. 12 Astoe t laand bewaarkst, zel t die zien volle vrucht nait geven. Doe zelst gain rust vinden en gain stee op eerde hebben." 13 Kaïn zee tegen de HEER: "Mien misdoad is te groot dat ik straf doarveur droagen kin. 14 Ie hebben mie vandoag ja verdreven van t laand en veur joe mout ik mie verschoelen. Ik zel gain rust vinden en gain stee op eerde hebben. Wèl mie mor tegen komt, kin mie doodmoaken!" 15 Mor de HEER zee tegen hom: "Dij Kaïn doodslagt, zel der zeuven moal veur bouten!" En de HEER stelde n taiken, dat gainain dij Kaïn tegenkwam, hom doodsloagen zol. 16 Dou ging Kaïn bie de HEER vot en ging wonen in t laand Nod, aan oostkaant van Eden. 17 Kaïn haar gemainschop mit zien vraauw. Zai kwam in verwachten en kreeg Henoch. Dou wer hai baauwer van n stad en hai nuimde dij stad noar zien zeun Henoch. 18 Henoch kreeg Irad; Irad kreeg Mechujaël; Mechujaël kreeg Metusaël en Metusaël kreeg Lamech. 19 Lamech traauwde mit twij vraauwen. Aine haitte Ada en aander Silla. 20 Ada schonk t levent aan Jabal. Hai is stamvoader van lu dij in tènten en bie kudde wonen. 21 Zien bruier haitte Jubal. Hai is stamvoader worden van lu, dij citer en floit bespeulen. 22 Silla kreeg ook n potje, Tubal-Kaïn, stamvoader van smeden, lu dij koper en iesder bewaarken. De zuster van Tubal-Kaïn haitte Naäma. 23 Lamech zee tegen zien vraauwen: "Ada en Silla, heur goud noar mie;
vraauwen van Lamech, luster noar wat ik joe te zeggen heb!
Om mien wond sluig ik n man dood,
n jongkerel om mien striem.

24 As Kaïn zeuven moal vroken worden zol, den Lamech zeuvenseuventeg moal."
25 Adam haar vannijs gemainschop mit zien vraauw en ze kreeg n zeun, dij ze Set nuimde. "God het mie ja veur Abel, dij deur Kaïn doodsloagen is, n zeun in stee geven" zee ze. 26 Set kreeg ook n zeun en hai nuimde hom Enos. Dou begunden ze de noam van de HEER aan te roupen.