Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 10


01Dit binnen noazoaten van Sem, Cham en Jafet, Noäch zien zeuns. Noa de vloud kregen zai zeuns. 02Zeuns van Jafet wazzen: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. 03Zeuns van Gomer binnen: Askenaz, Rifat en Togarma. 04Zeuns van Jawan binnen: Elisa en Tarsis, de Kittiërs en Dodanieten. 05Van heur stammen volken òf dij bie kust langs en op aailanden wonen, onderschaaiden in aigen laand, aigen toal, en femilie bie femilie, apaarte volken. 06Zeuns van Cham: Kus, Misraïm, Put en Kanaän. 07Zeuns van Kus: Saba, Chawila, Sabta, Rama en Sabtecha. Zeuns van Rama: Seba en Dedan. 08Kus is voader van Nimrod. Hai was eerste heerser op eerde. 09Hai was n geweldeg joager veur t aangezicht van de HEER. Vandoar dat ter wel zegd wordt: n joager as Nimrod veur t aangezicht van de HEER. 10 t Begun van zien keunenkriek lag in Babel, Uruk, Akkad en Kalne in t laand Sinear. 11 Van dit laand oet trok hai noar Assyrië en hai baauwde Nineve, Rechobot-Ir, Kalach, 12 en de grode stad Resen, tussen Nineve en Kalach. 13 Misraïm verwekte Ludieten, Anamieten, Lehabieten, Naftuchieten, 14 Patrusieten en Kasluchieten, doar Filistijnen en Kaftorieten van ofstammen, en Kretenzers. 15 Kanaän verwekte Sidon as oldste, en Chet, 16 en Jebusieten, Amorieten, Girgasieten, 17 Chiwwieten, Arkieten, Sinieten, 18 Arwadieten, Semarieten en Hamatieten. Loater binnen noakommelingen van Kanaänieten oet mekoar goan. 19 Grèns van Kanaänieten laip van Sidon in richten van Gerar aan Gaza tou, noar Sodom en Gomorra, Adma en Seboïm, aan Lasa tou. 20 Dit wazzen noazoaten van Cham noar heur landen, toal en ofkomst. 21 Sem, stamvoader van ale zeuns van Eber, oldste bruier van Jafet, kreeg ook zeuns. 22 Zien zeuns haitten: Elam, Assur, Arpachsad, Lud en Aram. 23 Zeuns van Aram: Us, Chul, Geter en Mas. 24 En Arpachsad kreeg Selach en Selach verwekte Eber. 25 Eber kreeg twij zeuns. Ain haitte Peleg, want in zien doagen wer eerde verdaild. Zien bruier haitte Joktan. 26 Joktan kreeg Almodad, Selef, Chasarmawet, Jerach, 27 Hadoram, Uzal, Dikla, 28 Obal, Abimaël, Seba, 29 Ofir, Chawila en Jobab. Zai wazzen aalmoal zeuns van Joktan. 30 Heur woonstee laip van Mesa tot kaant op van Sefar, baargen van t oosten. 31 Dit wazzen noazoaten van Sem, noar landen, toal en ofkomst. 32 Dit wazzen geslachten van Noäch zien zeuns volgens heur geslachtsliesten en noatsie bie noatsie. Doar binnen ofzunderlieke noatsies noa zundvloud oet ontstoan.