Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Judit 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Judit 06


01Dou rebulie onder manlu in vergoadern bedoard was, keerde Holofernes, hoogste generoal van Assyrië zien leger, zok tou Achior. Vremden en lu van Moäb wazzen der aalmoal mit bie. 02"Wèl denkstoe ainlieks dastoe bist, Achior," zee e. "Doe mit dien huursoldoaten van Efraïm. Denkst dast bie ons vandoag veur profeet speulen kinst? Denkst dast ons vertellen kinst dat wie gain oorlog begunnen mouten tegen t volk Israël, omdat heur God heur beschaarmt? Allenneg Nebukadnessar is god. Hai zel zien macht gelden loaten en heur van eerdboom votmaaien. Heur God zel heur nait redden kinnen. 03Nee, net aansom: wie, dij Nebukadnessar dainen, wie zellen heur mit ain bats verplettern. Tegen t geweld van ons peerden zellen ze nait op kinnen. 04Dij zellen heur haildaal overspoulen. Heur baargen zellen doen worden van heur bloud, heur vlaktes bezaaid worden mit heur doden. Gain spier zellen ze ons in weeg leggen kinnen. Ellèndeg zellen ze om haals kommen, aalmoal - dat is t zeggen van keunenk Nebukadnessar, heer van haile wereld. Hai het sproken en t zel nait zo wezen dat zien woorden niks om hakken hebben. 05En nou doe, Achior, huurmanje van Ammonieten dast bist! Doe hest dien aigen vonnes taikend deur vandoag zo te proaten. Ik wil die veur mien ogen nait meer zain. Nait eerder, of eerst mout ik dat volkje oet Egypte ofstraft hebben. 06En as ik weeromkom, zellen mien soldoaten en mien knechten die mit heur sweerd en heur speer tussen de ribben steken, en den zelst ook bie heur slachtovvers rekend worden. 07Mien manlu brengen die nou noar t baarglaand tou en loaten die achter bie ain van steden bie baargpas. 08Doe zelst t levent ter ofredden, tot dastoe mit mensken doar ombrocht worden zelst. 09En mogstoe meschain nog denken dat zai ons nait in handen valen zollen, nou, hol kop der den mor veur! Dit is mien zeggen, en ales wat ik zegd heb, zel ook oetkommen!" 10 Dou gaf Holofernes manlu bie tènt odders dat ze zollen Achior griepen en hom noar Betulia tou brengen om hom doar aan Isrelieten oet te levern. 11 Ze pakten hom op en brochten hom tou t kaamp oet noar vlakte, en doar vandoan noar t baarglaand, tot ze bie wèllen onder Betulia kwammen. 12 Votdoalek dou lu van stad - dij hoger lag - heur zagen, grepen ze heur woapens en gingen tou stad oet noar top van baarg tou. Doar van òf veurkwammen ze dat Holofernes zien manlu noar boven kwammen, deur stainen op heur òf te slingern. 13 Assyriërs zöchten dekken onder aan baarg. Ze knevelden Achior, luiten hom doar liggen en gingen weerom noar heur heer tou. 14 Isrelieten gingen tou stad oet noar beneden. Ze kwammen bie Achior, muiken hom lös en nammen hom mit noar Betulia. Doar brochten ze hom veur lu, dij stad doudestieds bestuurden. 15 Dat wazzen Uzzia, Micha zien zeun, oet stam Simeon, Chabris, Gotoniël zien zeun, en Karmi, ain van Malkiël. 16 Dij raipen ale oldsten van stad bie nkander. Ale jongkerels en vraauwlu kwammen ook noar vergoadern tou. Ze zetten Achior midden maank t volk hèn, en Uzzia vruig hom wat ter veurvalen was. 17 Achior vertelde wat ter aalmoal in vergoadern bie Holofernes besproken was, ales wat e zulm zegd haar ten overstoan van Assyrische aanvoerders, en over Holofernes zien dikke proat over t volk van Israël. 18 Dou boog t volk zok eerbiedeg deel en beedde God: 19 "Heer, God van hemel, zai heur overmoud toch ais en ontfaarm joe over ons nou wie zo min behandeld worden. Dou toch denk om dij joe zo toudoan binnen." 20 Ze spraken Achior moud in en prezen hom dik. 21 Noa vergoadern nam Uzzia hom mit noar hoes tou, doar hai oldsten nuigde veur t eten. En dij haile naacht raipen ze God van Israël om hulp.