Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Judit 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Judit 05


01Men meldde Holofernes, hoogste generoal van t leger van Assyrië dat Isrelieten zok op n aanvaal veurberaaid haren: baargpazzen haren ze ofsloten, verstaarkens baauwd op ale hoge baargtoppen en in vlaktes hindernizzen opsmeten. 02Holofernes wer rood om kaam van kwoadens. Hai luit ale aanvoerders van Moäb, generoals van Ammon en ale satrapen van kuststreek, bie zok kommen. 03"Manlu van Kanaän," begunde hai, "vertel mie ais, wat is dat veur volk doar in baargen? In wat veur steden holden ze tou? Hou dik is heur leger? Hou staark en machteg binnen ze? Wèl is heur keunenk, en wèl voert heur leger aan? 04En hou duren ze t ainlieks aan mie nait te verwelkommen, zo as aander bewoners van t westen!" 05Doar gaf Achior, Ammonieten heur aanvoerder, antwoord op: "Heer, gun joen knecht t woord. k Zel joe ais persies oetstokken hou of t zit mit dat volk dat hier nait wied vandoan in baargen woont. Gain onwoar woord zel mie over lippen kommen. 06Dat volk stamt van Chaldeeërs òf, 07mor ze kommen oet Mesopotamië heer, doar ze indertied as vremden touholden hebben, omdat ze waaigerden goden van heur veurolden in t laand van Chaldeeërs te vereren. 08Ze gingen aander wegen as heur veurolden en vereerden God van hemel, (ainegste) God dij ze erkenden. Dat zodounde hebben Chaldeeërs heur verdreven, bie heur goden vandoan. Ze binnen noar Mesopotamië vlucht en woonden doar n haile tied as vremden. 09Dou gaf God heur opdracht, ze zollen oet t vremde laand vertrekken en noar Kanaän tou goan. Doar gingen ze wonen en wonnen doar n bult gold en zulver en haile koppels vij. 10 Mor dou Kanaän te lieden kreeg van n dikke hongersnood, trokken ze vot noar Egypte. Doar huilen ze tou as vremden, zo laank as ze doar te eten haren. Ze gruiden oet tou n volk zo groot, dat ter was gain tellen aan. 11 Doarom keerde keunenk van Egypte zok tegen heur en nam n slaauwe moatregel: hai luit heur dwangaarbaid verrichten in tiggelwaarken. Zo werden ze vernederd en tou sloaven moakt. 12 Dou raipen ze heur God om hulp en dij sluig hail Egypte mit ploagen, doar gain kruud tegen wozzen was. Doarom juigen Egyptenoars heur oet heur laand vandoan. 13 Dij aigenste God legde veur heur Rode Zee dreug, 14 en laaidde heur noar Sinai tou en noar Kades-Barnea. Ze verdreven ale lu dij doar in woestijn woonden, 15 en gingen in Amorieten heur laand wonen. Ze reuden ook ale Chesbonieten oet, zo machteg werden ze. Noadat ze Jordaan overstoken wazzen, nammen ze t haile baarglaand in bezit. 16 Ze verdreven Kanaänieten, Perizzieten, Jebusieten, Sichemieten en Girgasieten, tou dat laand oet en woonden doar n haile tied. 17 Zo laank as ze nait zundegen deden tegen heur God, haren ze niks te kloagen, want ze worden hulpen deur n God dij n dikke hekel het aan onrecht. 18 Mor dou ze aander wegen gingen as hai heur veurschreven haar, werden ze in n haile bult oorlogen dik versloagen en op t èn in ballengschop votbrocht noar n vremd laand. Heur God zien tempel wer aan grond tou ofbroken en heur steden werden innomen deur heur vijanden. 19 Mor ze binnen noar heur God weeromkeerd en nou binnen ze oet kontrainen doar ze as balleng touhuilen, weeromkommen. Jeruzalem, doar heur haailegdom staait, hebben ze in bezit nomen en ze binnen weer in t baarglaand wonen goan dat ze verloaten haren. 20 Nou den, machtege heer, as dit volk n misstap begaait en zundegt tegen zien God, den zel wie der veur zörgen dat ze doardeur in neerloag kommen: loat we den tegen heur optrekken en mit heur vechten goan. 21 Mor as ze wet van heur God nait overtreden, loat heur den mor mit vree, heer, aans zel heur Heer en God heur beschaarmen, en zel we veur haile wereld veur spot te stoan kommen." 22 Dou Achior oetproat was, begunde elk dij om tènt tou ston, tegen te sparreln. Holofernes zien ofsieren en bewoners van kuststreek en van Moäb, raipen dat Achior flink omzeumd worden mos. 23 "Wie loaten ons schrik toch nait aanjoagen deur dij Isrelieten, wel? Ze binnen toch laank nait staark genog veur n gevecht! 24 Vooruit, ter op òf! Veur joen leger zellen ze n makkelk slachtovver wezen, machtege Holofernes!"