Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Judit 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Judit 11


01"Wees mor gerust, hur," zee Holofernes tegen heur, "wees mor nait benaauwd. Ik heb nog nooit ain wat doan, dij zok vrijwilleg onder permoters stelde van Nebukadnessar, keunenk van haile wereld. 02En as joen volk in baargen mie nait zo min in reken had haar, zol ik woapens nait tegen heur oppakt hebben. Ze hebben t aan zokzulm daanken. 03Mor vertel mie ais woarom ie bie heur votlopen binnen en noar ons tou kommen? Wis om joen hachje der òf te redden, nait? Vertraauw mie mor, ie binnen hier vaaileg, vannaacht en doarnoa ook. 04Gainent zel joe te noa kommen. Nee, nikstervan, ie zellen goud behandeld worden. Net as elk dij mien heer, keunenk Nebukadnessar, onderdoaneg is." 05Judit zee tegen hom: "Wees zo goud noar joen sloavin te lustern. Loat mie wat tegen joe zeggen maggen. Van wat ik meneer vannaacht vertellen wil, is gain woord logen. 06As ie road van joen dainstmaaid opvolgen, zel wat God mit joe ondernemt haildaal in odder kommen en zel meneer zien plan nait mishottjen. 07Zo woar as Nebukadnessar, keunenk van haile wereld, leeft en bie macht van hom, dij joe der op oetstuurd het om onder aal wat leeft odder en regel te brengen: nait allenneg mensken mouten om zien zeggen geven, nee, wilde en makke daaiern en vogels ook, zellen deur joen kracht dainstboar wezen aan Nebukadnessar en zien haile hoes. 08Want wie hebben van joen kloukhaid heurd. Ie hebben noam moakt mit wat of ie doan hebben. Overaal op haile wereld het men t ter over dat ter gainent is, in t haile keunenkriek nait, dij zo bekwoam is as ie, zo genioal en zo machteg as kriegsman. 09Wie binnen op hoogte van wat Achior in joen vergoadern zegd het. Manlu van Betulia hebben hom ja niks doan en hai het heur persies verteld wat e dou zegd het. 10 Sloag mien road nait in wind, machtege heer, neem mien woorden ter haarten, want t is woar: men kin niks tegen ons volk oetrichten en t sweerd wordt nait maans over heur, of t mout al wezen as ze tegen heur God zundegen doun. 11 Nou den, meneer huift nait baang te wezen dat t veur hom op n tegenslag oetlopt of dat hom t mishotjet, want ze binnen veur dood opschreven. Zunde het heur in macht kregen en ze zellen gram van heur God over zok hèn hoalen zo gaauw as ze zok misgoan. 12 Omdat heur eten op is en t wotter betuun worden, binnen ze alderdeegs van plan heur vij te slachten en willen ze ales eten goan wat God heur in zien wetten verboden het. 13 Eerste opbrengst van waait en tienden van wien en eulie dij ze apaart zet hebben en dij bestemd binnen veur priesters dij in Jeruzalem dainst doun veur ons God, willen ze zulm hebben, aalhouwel t gainain van t volk toustoan is dij ovvergoaven alderdeegs ook mor aan te kommen. 14 Ze hebben gounent noar Jeruzalem tou stuurd - want doar dee men dat ook - om der toustemmen veur te kriegen van road van oldsten doar. 15 As ze dij hebben en der noar doun, zellen ze aigenste dag nog joe in handen valen. 16 Doarom bin ik, meneer zien dainstmaaid, bie heur vandoan vlucht dou ik dat aalmoal gewoar wer. God het mie stuurd om dingen mit joe te doun doar haile wereld versteld van stoan zel. 17 Want meneer zien dainstmaaid is n vrome vraauw, dij dag en naacht God van hemel daint. Loat mie bie joe blieven, meneer. Mor snaachts mout ik noar baargkloof tougoan om doar God aan te beden. Hai zel mie zeggen wanneer ze zok misgoan hebben. 18 En den zel k meneer verslag oetbrengen. As ie den mit joen haile leger oetrukken, zel ie haildaal niks gain verzet meer tegenkommen. 19 Ik zel joe dwaars deur Judea hèn noar Jeruzalem tou brengen. Midden in stad zel ik joen troon deelzetten. Den kin ie heur opjoagen as schoapen zunder hedder en gain hond zel joe tanden zain loaten. Dat t zo goan zel, is mie eerder al kundeg moakt. Ik bin stuurd om meneer te vertellen wat mie zegd is." 20 Wat ze zee ston Holofernes en zien gevolg wel aan. Ze stonden versteld van heur kloukhaid en zeden: 21 "Op haile wereld nait is ter n vraauw te vinden dij zo mooi is en zo'n verstandege proat over heur het, as ie." 22 Holofernes zee tegen heur: "Joen God het ter goud aan doan joe oet joen volk noar ons tou te sturen. Zo worden wie nog staarker en zellen lu dij mien heer niks in reken hebben, der onderdeur goan. 23 Ie binnen n aantrekkelke vraauw en ie hebben n verstandege proat over joe. As ie doun wat ie zegd hebben, zel joen God mien God wezen. Den zel ie in keunenk Nebukadnessar zien pelaais wonen en befoamd wezen in haile wereld."