Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Judit 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Judit 01


01Dit verhoal begunt in t twaalfde joar van Nebukadnessar zien keunenkschop. Dij regaaierde in grode stad Nineve over Assyriërs, in aigenste tied dat Arpachsad in Ekbatana macht over Meden haar. 02Dij Arpachsad haar om Ekbatana tou n muur optrokken van oetkapte stainen, dij drij èl braid en zès èl laank wazzen. Seuventeg èl hoog haar e hom moaken loaten en fiefteg èl braid. 03Noast poorten haar e toorns van honderd èl hoog zetten loaten, op fonnementen van sesteg èl braid. 04Poorten zulm wazzen mor laifst seuventeg èl hoog en vatteg braid, mit t oog op t oettrekken van keurtroepen en t opstellen van voutvolk. 05In dat joar begunde keunenk Nebukadnessar oorlog te voeren mit keunenk Arpachsad in grode vlakte, in streek van Ragau. 06Ale bewoners van t baarglaand sloten zok bie hom aan, net as aalmoal dij bie Eufraat, Tigris en Hydaspes woonden en in vlakte doar Arjoch, keunenk van Elymeeërs, boas over was. Zo muiken n sjène volken mit Cheleüdieten, zok kloar veur t gevecht. 07Nebukadnessar, keunenk van Assyriërs, stuurde bodes noar lu in Perzië en noar elk in t westen: noar Cilicië, Damascus, Libanon en Anti-Libanon, en noar aalmoal dij bie zee woonden, 08noar bewoners van Karmel en van Gilead, Boven-Galilea en grode vlakte van Esdrelon, 09lu in Samaria en steden doar, bewoners van streek aanderkaant Jordaan aan Jeruzalem tou, Batane, Chelus, Kades en revier van Egypte, en noar Tafnas, Rameses en t haile laand Gosen, 10 nog wieder as Tarsis en Memfis, hail Egypte deur, tot aan grèns mit Ethiopië tou. 11 Mor t volk van dij haile streek laagde om oproup van Nebukadnessar, keunenk van Assyriërs, om hom mit oorlog te helpen. Ze haren haildaal gain ontzag veur hom: ze beschaauwden hom as n gewoon mensk. Onverrichter zoake mozzen zien bodes weerom, mit schaande overloaden. 12 Dou wer Nebukadnessar alderiezelkst lèlk op dij volken. Hai swoor bie zien troon en zien keunenkriek dat hai zol zok vreken op Cilicië, Damascus en Tyrus. Ale lu dij in Moäb en Ammon woonden en in hail Judea en Egypte, aan t kontraain van baaide zeeën tou, zol e oetreuden. 13 In t zeuventiende joar dat e regaaierde, trok e mit zien leger op keunenk Arpachsad òf en kreeg hom der onder. t Haile leger van Arpachsad en aal zien peervolk en zien striedwoagens haauwde hai oet nkander. 14 Hai muik zok meester van zien steden en stötte deur aan Ekbatana tou. Doar veroverde hai toorns en plunderde hai stroaten. Zo muik hai dit pronkjewail tou n schimp en spot. 15 Arpachsad zulm kreeg e in baargen van Ragau te pakken. Hai stook hom dood mit speer en muik zo veur aaid n èn aan zien riek. 16 Dou ging e noar Nineve weerom mit aal zien troepen, n legermacht doar gain èn aan kwam. Doar vierde hai mit zien leger dikke feesten, honderdtwinneg doag laank.