Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Judit 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Judit 15


01Dou soldoaten in heur tènten heurden wat of ter gebeurd was, wazzen zai ook haildaal riddersloagen. 02Ze begunden te trillen van benaauwdens en gainent bleef nog laanger doar of e was. Aalmoal mit mekoar vlogen ze tou t kaamp oet en gingen der vandeur over ale meugelke wegen deur leegte en deur t baarglaand. 03Dij op baargen rondom Betulia legerd wazzen, trokken ook aan hakken. Dou sprongen ale weerboare manlu oet Israël heur op nek. 04Uzzia haar bodes stuurd noar Betomastaïm, Chobe, Kola, noar ale kontrainen van Israël, om te melden wat ter zok aalmoal ofspeuld haar en om elk op te roupen om vijand op nek te zitten en heur te verrinnewaaiern. 05Dou Isrelieten dat aalmoal heurden, vuilen ze as ain man op vijand aan en muiken kòrte metten mit heur, tot Choba aan tou. Lu dij in Jeruzalem woonden, kwammen der ook over tou, krekt as bewoners van haile baargstreek. (Dij wazzen ook ja verteld wat of ter in t legerkaamp van vijand veurvalen was.) Lu dij in Gilead en Galilea woonden, vuilen vijand zunder genoade aan in zied en dreven heur tot aan Damascus en omstreken tou. 06Aandern, de lu dij in Betulia woonden, gingen op t Assyrische legerkaamp lös, plunderden dij en kregen grode riekdommen te pakken. 07Wat ter nog over was, vuil Isrelieten in handen dou ze oet slag weeromkwammen. Dörpen en lougen in t baarglaand en op leegte bemachtegden ook n dik stok roofgoud, want der was n bult te hoalen, man! 08Hogepriester Jojakim en road van oldsten van Isrelieten, kwammen oet heur woonstee Jeruzalem vandoan om mit aigen ogen weldoaden te zain dij de Heer wel nait aan Israël bewezen haar en ook om Judit mit n bezuik te vereren. 09Ze gingen bie Judit in hoes en prezen heur ainsgezind. Ze zeden tegen heur: "In joe is Jeruzalem zien eer weer recht zet, in joe zegeviert Israël, in joe wordt ons volk prezen. 10 Deur joen toudoun is dit aalmoal doan. Israël het hail wat aan joe te daanken en God het t aalmoal goud vonden. Dat aalmachtege Heer joe zegen mag, veur aiweg en aaid." "Amen!" zee t haile volk. 11 Datteg doag laank huil t volk roofgoud vot oet legerkaamp vandoan. Judit kreeg Holofernes zien tènt mit aal t zulvergoud, bèrren, schoalen en aal t aander dat ter bie heurde. Ze nam t aalmoal in ontvangst en pakte t op n moelezel. Ze luit heur woagens inspannen en loadde dij ook vol. 12 Ale vraauwlu van Israël laipen oet om heur te zain. Ze huldegden heur en der wer ter ere van heur daanst. Judit zulm haar mit loof versierde stòkken bie zok en dailde dij oet aan vraauwlu in kring. 13 Zai en ale aandern dij bie heur wazzen, zetten zok olievekraanzen op kop. Veur t haile volk oet laaidde Judit ale vraauwlu in riegdaans, en doar achteraan kwammen aal zingend, manlu van Israël, oetdost mit heur woapens en mit kraanzen. 14 En middenmaank ale Isrelieten begunde Judit dit daanklaid te zingen, en t haile volk zong dat loflaid mit.