Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Judit 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Judit 12


01Dou gaf e odders, ze zollen heur noar t stee brengen doar zien zulvergoud lag en heur keur van eterij en wien dij veur hom bestemd wazzen, veurzetten. 02Mor Judit zee: "Nee hur, doar wil k niks van hebben, want dat brengt mor ongelok. Allenneg wat wie zulm mitnomen hebben mag mie veurzet worden." 03"Mor as dat op is," zee Holofernes, "woar krieg we den zoks eten vandoan? Der is hier ja gainain van joen volk te bekennen." 04Dou zee Judit tegen hom: "Zo woar as meneer leeft, ik zel wat ik bie mie heb nog nait op hebben of de Heer het deur mien toudoun al doan wat e onnaaierde." 05Noadat Holofernes zien gevolg heur noar heur tènt brocht haar, slaip ze aan middernaacht tou. Tegen mörgenwoak ging ze van bèr òf. 06Ze luit Holofernes vroagen of hai t goud von dat ze boeten t kaamp beden ging. 07Holofernes gaf zien liefwacht odders dat ze heur niks in weeg leggen zollen. Zo bleef ze drij doag in t legerkaamp. Snaachts ging ze noar baargkloof van Betulia en wosk zok doar bie wotterwèl in t kaamp. 08As ze doar den kloar mit was, smeekte ze de Heer, God van Israël, heur te laaiden zodat heur volk in eren hersteld worden zol. 09As ze raainegd en wel weeromkommen was, bleef ze in heur tènt tot tegen oavend heur eten brocht was. 10 Op vaaierde dag gaf Holofernes n feestmoal. Allenneg zien knechten werden nuigd, zien hoge ofsieren nait. 11 Tegen Bagoäs, eunuch dij over zien hebben en holden ging, zee e: "Perbaaier ais dij Hebreeuwse vraauw dij bie die is, zo wied te kriegen dat ze hier heer komt om mit ons te eten en te drinken. 12 t Zol toch schoamachteg wezen zo'n vraauw lopen te loaten zunder van heur gezelschop te genieten. As wie heur nait bie ons aan toavel nuigen, laagt ze ons gewoon oet." 13 Bagoäs ging van Holofernes noar Judit tou. "Schoonhaid," zee e tegen heur, "k hoop dat ie der niks op tegen hebben noar mien heer te goan en zien eregast te wezen. Kom toch mit blieder haarten wien mit ons drinken en wees vandoag net as zokse Assyrische wichter bie Nebukadnessar in zien pelaais." 14 Judit zee: "Wèl bin ik dat ik tegen meneer ingoan zol? Ales wat hom aanstaait, bin k vot veur te vinden. Zo laank as k leef, zel mie dat deugd doun." 15 Votdoalek begunde ze zok om te klaiden en mooi te moaken mit alderhande vraauwlugoudje. Heur sloavin ging in Holofernes zien tènt en legde tegen Holofernes over zaachte baistevellen op grond dij Judit van Bagoäs kregen haar en doar ze doagelks op lag bie heur moaltieden. 16 Dou kwam Judit der zulm in en ging aanliggen. Holofernes zien haart stoekte dou e heur zag en hai ruik haildaal boeten zinnen van verlangst noar heur. (Van dag òf dat e heur veur t eerst zain haar, zöchte hai al n goie gelegenhaid dat e heur verlaaiden kon.) 17 Hai zee tegen heur: "Tou, drink mit ons en wees blied!" 18 "Geern, meneer," zee Judit. "Veur mie is dit ja aldermooiste dag van mien levent." 19 Veur t oog van Holofernes at en dronk ze wat heur sloavin veur heur kloarmoakt haar. 20 Holofernes was haildaal gek op heur en dronk n haile bult wien, meer as e ooit in zien levent op ain dag had haar.