Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Judit 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Judit 04


01Isrelieten in Judea heurden hou Holofernes, hoogste generoal van Nebukadnessar, keunenk van Assyriërs, tegen aander volken optreden was en hou of e aal heur haailegdommen plunderd en verrinnewaaierd haar. 02Ze werden aldergloependst benaauwd veur hom en muiken zok dikke zörgen over Jeruzalem en tempel van de Heer, heur God. 03t Was ja nog mor eefkes leden dat ze oet ballengschop weerom wazzen en dat t haile volk van Judea vannijs weer bie nkander was. Tempelraif, altoar en tempel zulm, dij onthaailegd west haren, wazzen kòrts nog mor net weer inwijd. 04Doarom stuurden ze bodes noar t kontraain van Samaria, noar Kona, Bet-Choron, Belmaïn en Jericho tou en noar Choba, Esora en t daal van Salem. 05Votdoalek werden dou ale hoge baargtoppen bezet en dörpen in baargen muik men n muur omtou. Mit t oog op n belegern werden etensveurroaden aanlegd. Nog mor net leden was t mennen ja doan worden. 06Jojakim, in dij tied hogepriester van Jeruzalem, schreef n braif aan lu dij in Betulia en Betomastaïm woonden dat aan aanderkaant vlakte van Dotan ligt, tegen Esdrelon over. 07Hai gaf heur odders baargpazzen te bezetten. Dij mos men ja over as men noar Jeruzalem tou wol. En omdat elke pas zo naauw was dat ter op zien hoogst mor twij man tougelieks deur konden, zol t betrekkelk makkelk wezen vijand deurgang te beletten. 08Isrelieten deden wat heur besteld was deur hogepriester Jojakim en deur road van oldsten van hail Israël, dij in Jeruzalem vestegd was. 09Ale Isrelieten raipen zunder opholden God aan en vernederden zok, deur aal mor deur te vasten. 10 Manlu en vraauwlu, heur kinder en heur vij, vremden, aarbaiders en sloaven, aalmoal deden ze raauwklaaier aan. 11 En ale manlu, vraauwlu, en kinder van Israël, dij in Jeruzalem woonden, luiten zok veur tempel deelvalen en streuden zok aask op kop. Ten overstoan van de Heer spraaidden ze heur raauwklaid oet. 12 t Altoar deden ze ook n raauwklaid overhèn. As oet ain mond raipen ze zunder opholden God van Israël aan. Hai zol toch veurkommen dat heur kinder roofd werden, heur vraauwlu votsleept, dat heur aigen steden verrinnewaaierd en t haailegdom ontwijd, en zo tou n schimp en spot van aander volken worden zol. 13 De Heer heurde heur gebed en zag heur nood. Haile bevolken van Judea en Jeruzalem vastte doagenlaank veur t haailegdom van aalmachtege Heer. 14 Hogepriester Jojakim, ale priesters dij dainst deden in tempel en aal dijent dij zörgen mozzen veur eredainst, brochten dij haile tied, mit n raauwklaid aan, t doagelks brandovver, net as belofte-ovvers en vrijwillege goaven van t volk. 15 Heur tulbaand haren ze aask op streud en ze raipen zo haard as ze konden de Heer aan: dat hai zok toch t löt van t haile volk Israël aantrekken zol.