Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Marcus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

t Evengelie volgens Marcus 01


01Hier begunt goie bosschop van Jezus Christus, God zien Zeun. 02Zo as ter bie profeet Jesaja schreven staait: "Kiek! Ik stuur mien bode veur joe oet,
dij joe boan vrijmoaken zel.

03Heur! Der ropt ain in woestijn: 'Moak boan vrij veur de Heer,
moak poaden recht veur hom.'"
04Zo ging Johannes te waark: hai deupte in woestijn en verkundegde dat ze zok, as taiken van bekeren, deupen loaten mozzen. Den zollen zunden heur vergeven worden. 05Hail Judea en ale lu oet Jeruzalem gingen op hom òf. Ze luiten zok deur hom deupen in Jordaan en kwammen rondoet veur heur zunden oet. 06Johannes haar n klaid aan van kemelehoar, mit n leren raim om t lief. Hai leefde van sprinkhoanen en hunneg van wilde iemen. 07Hai verkundegde: "Noa mie komt ain dij meer maans is as ik. Ik bin nog te min om mie deel te boegen om zien schounraimen lös te moaken. 08Ik heb joe deupt mit wotter, mor hai zel joe deupen mit hillege Gaist." 09Doudestieds kwam Jezus oet Nazaret in Galilea en hai wer deur Johannes in Jordaan deupt. 10 Mit dat e tou t wotter oetkwam, zag e hemel openbreken en de Gaist as n doef op hom deelstrieken. 11 Der klonk n stem tou hemel oet: "Doe bist mien laive Zeun, doar ik zo wies mit bin!" 12 Op slag dreef de Gaist hom vot, woestijn in. 13 Vatteg doag bleef e doar. Hai wer deur soatan oetperbaaierd, leefde doar maank wilde daaiern en engels stonden veur hom kloar. 14 Noadat Johannes oppakt was, ging Jezus in Galilea goie bosschop van God verkundegen. 15 Hai zee: "Tied is ter heer! Gods keunenkriek is stoef bie! Begun n nij levent en hol joe aan goie bosschop!" 16 Dou e bie t Galileameer langs laip, zag e Simon en dij zien bruier Andreas. Ze wazzen heur netten aan t oetgooien op t meer. t Wazzen ja viskerlu. 17 "Kom achter mie aan!" zee Jezus tegen heur. "Ik zel van joe menskenviskers moaken!" 18 Op slag luiten ze heur netten liggen en gingen achter hom aan. 19 n Èndje wieder zag e Jakobus en zien bruier Johannes, Zebedeüs zien jonges. Dij wazzen dounde heur netten noa te kieken in boot. 20 Votdoalek raip e heur. Zai luiten heur voader Zebedeüs mit zien loonaarbaiders in boot achter en gingen mit hom wieder. 21 Ze trokken noar Kafarnaüm. Eerste de beste sabbat ging e in sinagoge onderricht geven. 22 Lu heurden der slim van op: hai gaf heur ja onderricht as n man van gezag en nait zo as schriftgeleerden deden. 23 Nou was ter krekt ain in sinagoge dij bezeten was deur n onnure gaist. Kerel bèlkte: 24 "Wat wil ie van ons, Jezus van Nazaret? Bin ie kommen om ons te vergraimen? Ik wait wel wèl of ie binnen: haailege van God!" 25 Jezus troefde hom òf: "Hol die stil! Goa oet hom vandoan!" 26 Onnure gaist schudde man hènneweer van wonder en geweld en mit veul gebeer ging e oet hom vandoan. 27 Ze wazzen haildaal verhilderd en d'ain vruig d'aander òf: "Hei-je der nou verstand van! n Nije leer mit gezag! Alderdeegs onnure gaisten bestelt e en ze doun wat e zegt!" 28 Zien foam ging in hail Galilea rond as n lopend vuurtje. 29 Ze gingen votdoalek noar boeten, tou sinagoge oet en kwammen mit Jakobus en Johannes in Simon en Andreas heur hoes. 30 Simon zien schoonmoeke lag mit koors op bèr en vot begunden ze der mit hom over. 31 Hai ging noar heur tou, pakte heur bie haand en hulp heur in t èn. Koors verswon en zai bedainde heur. 32 t Wer oavend, zun ging onder en mensken brochten dij der min aan tou wazzen en dij te lieden haren van onnure gaisten, altmoal bie hom. 33 Haile stad laip veur deur op n bult. 34 Hai muik n bult lu beter dij der min aan tou wazzen van aalmeugelke soorten kwoalen en veul onnure gaisten dreef e oet. Mor hai luit onnure gaisten nait vertellen dat zai wozzen wèl of hai was. 35 Hail vroug, t was nog duuster, ging e van bèr òf noar boeten tou en ging op pad noar n ainzoame stee. Doar beedde hai. 36 Simon en zien kammeroaden gingen hom achternoa. 37 Dou ze hom vonden haren, zeden ze: "Ze zuiken joe altmoal!" 38 Hai antwoordde: "Loat we woaraarns aans hèn goan, noar dörpen in omtrek tou. Doar mout ik t grode nijs ook bekendmoaken. Mit dát doul was ik ter ja op oetgoan." 39 Hai preekte in heur sinagoges en dreef onnure gaisten oet, hail Galilea deur. 40 Doar komt n meloatse man bie hom. Hai vaalt op knijen en vragt hom om hulp: "As ie willen, kin ie mie geef moaken!" Jezus kreeg meedlieden, 41 stook haand oet en kwam hom aan. "Joa!" zee e, "dat wil ik. Geef worden!" 42 Op slag verswon meloatshaid en hai wer geef. 43 Jezus stuurde hom doalek vot en woarschaauwde hom: 44 "Denk ter om, proat ter mit gainain over! Loat priester noar joe kieken en breng as ovver dat ie beter worden binnen, wat Mozes veurschreven het. Den hebben ze n bewies!" 45 Mor nog mor naauw vot, begunde man der drok over en dee overaal zien verhoal. Doarom kon Jezus nait meer vrij in stad kommen, mor bleef e boeten op ainzoame plekken. Van ale kanten kwammen lu hom doar opzuiken.

t Evengelie volgens Marcus 02


01Dou e n poar doagen loater weeromkwam in Kafarnaüm, werden lu gewoar dat e thoes was. 02Der kwam zo'n smak volk bie nkander dat ze alderdeegs tou deur oetpuulden. Hai vertelde heur wat e te zeggen haar. 03Ze brochten n verlamde man bie hom. Vaaier man mozzen hom droagen. 04Omreden ze konden hom vanwegens aal dat volk nait stoef bie hom kriegen, broken ze t dak open boven stee doar of e touhuil. Dou ze t dak openbroken haren, luiten ze man mit bèr en aal omdeel zakken. 05Dou Jezus heur vertraauw zag, zee e tegen verlamde man: "Mien jong, dien zunden worden vergeven." 06Nou wol t gevaal dat doar n poar schriftgeleerden zatten dij der zo heur gedachten bie haren: 07Hou kin dij man zukswat zeggen? Hai lastert God! Wèl aans kin zunden vergeven? 08Jezus haar op slag deur wat of ze dochten en zee tegen heur: "Woarom heb ie ainlieks beswoaren? 09Wat is makkelker tegen n verlamde man te zeggen: 'Dien zunden worden vergeven' of: 'Kom in t èn. Pak dien bèr en goa aan loop'? 10 Mor ik zel joe zain loaten dat Menskenzeun macht het op wereld om zunden te vergeven." Hai zee tegen verlamde man: 11 "Ik zeg die: in t èn! Pak dien bèr en goa noar hoes tou!" 12 En verdold: hai kwam in t èn, pakte votdoalek zien bèr en ging noar boeten tou. Lu stonden altmoal stom verwonderd te kieken, prezen God en zeden: "Zukswat heb wie nog nooit beleefd!" 13 Jezus ging noar boeten tou en laip weer bie t meer langs. Aal t volk kwam op hom òf en hai gaf heur onderricht. 14 Onderwegens zag e Levi, Alfeüs zien zeun, bie t tolhoes zitten. "Kom achter mie aan!" zee Jezus. Levi kwam in t èn en ging achter hom aan. 15 Op n keer zat Jezus bie Levi thoes te eten. Hail wat tolboazen en lu dij t mit wet nait aal te naauw nammen, atten mit Jezus en zien leerlingen mit. Der wazzen noamelk hail wat lu dij achter hom aan gingen. 16 Schriftgeleerden dij bie Farizeeërs heurden, zagen dat e mit wetsovertreders en tolboazen aan t eten was. "Woarom et hai mit tolboazen en zundoars?" zeden ze tegen zien leerlingen. 17 Jezus vernam dat en zee: "Lu dij zond binnen, hebben gain verlet om n dokter, mor zaiken aal. Ik bin nait kommen om lu te nuigen dij wet noakommen, mor dij wet overtreden." 18 Johannes de Deuper zien leerlingen en Farizeeërs deden aan vasten. Zai vruigen aan Jezus: "Woarom vasten Johannes zien leerlingen en Farizeeërs heurent aal, mor joenent nait?" 19 Jezus antwoordde: "Kinnen op bruloft gasten ainlieks wel vasten zolaank as brudeman bie heur is? Zolaank as brudeman bie heur is, kinnen ze toch nait vasten? 20 Mor der komt n tied dat brudeman bie heur vothoald wordt, en den, dij dag, zellen ze vasten. 21 Gain mensk stokt n ol jak oet mit n lap dij nog nait krompen is. Dut e dat aal, den trekt nije lap olde jak kepot en scheur wordt allenneg mor slimmer. 22 Ook dut gainain jonge wien in olde wienzakken. Dut e dat aal, den barsten zakken deur wien. Wien vot - zakken vot! Dat zodounde: jonge wien in nije zakken!" 23 Op n sabbat laip Jezus deur stokken koorn hèn. Onderwegens begunden zien leerlingen oaren te teppen. 24 "Kiek toch ais wat of ze doun!" zeden Farizeeërs tegen hom. "Dat mag ja hail nait op sabbat!" 25 Hai zee tegen heur: "Heb ie nooit lezen wat of David doan het dou hai der maal veurston en hai en zien kammeroaden honger kregen? 26 Hai ging in God zien hoes, Abjatar was dou hogepriester, en at van broden dij op t altoar liggen en dij allenneg priesters mor eten maggen. Boetendes gaf e ze ook aan dij bie hom heurden te eten." 27 Hai zee ook tegen heur: "Sabbat is ter veur mensken en nait aansom! 28 Menskenzeun het t doarom ook over sabbat te zeggen!"

t Evengelie volgens Marcus 03


01Hai ging nog ais in sinagoge. Doar was n man mit n verschrompeld handje. 02Ze huilen hom schaarp in t oog of e hom beter moaken zol op sabbat. Den konden ze hom ja aanbrengen. 03"Kom es hier!" zee Jezus tegen man mit zien verschrompelde haand. 04Dou vruig e heur: "Wat mag je ainlieks doun op sabbat: goud of kwoad? n Mensk in t leven loaten of hom om haals brengen?" Mor zai huilen koezen stief opnkander. 05Jezus was helleg dou e kring rondkeek, mor tougelieks ook sneu omdat ze zo'n haarde kop haren. "Steek joen haand ais oet!" zee e tegen man. Hai stook haand oet en dij wer geef. 06Farizeeërs gingen votdoalek noar boeten tou en beroadden zok mit lu van Herodes zien pertij, hou of ze hom van kaant moaken konden. 07Jezus week mit zien leerlingen oet noar t Galileameer. n Haile koppel volk ging achter hom aan. Ze kwammen tou Galilea oet, van Judea vandoan, 08oet Jeruzalem, Idumea, van aanderkaant Jordaan, en oet kontrainen van Tyrus en Sidon. Ze kwammen in grode koppels op hom ofzetten: ze haren ja heurd wat of e altmoal oetrichtte. 09Jezus zee tegen zien leerlingen dat ze n bootje veur hom bie de haand holden mozzen vanwege aal dat volk: aans kon e wel ais in knuur kommen. 10 Hai muik ja zo'n bult mensken beter dat ale lu dij wat onder leden haren hom over t mad kwammen om hom aan te kommen. 11 Alderdeegs onnure gaisten vuilen veur hom op knijen as ze hom in t oog kregen en raipen: "Ie binnen God zien Zeun!" 12 Ieder bòt verbood hai heur dat ze zeden wèl of e was. 13 Hai ging bie baarg omhoog en raip bie zok wèl of e wol. Zai kwammen bie hom. 14 Hai stelde der twaalf aan. Dij mozzen bie hom blieven. "Ik zel joe der op oetsturen," zee e, "om bliede bosschop te verkundegen, 15 mit macht om onnure gaisten oet te drieven." 16 Hai stelde dizze twaalf aan: Simon, dij e bienoam Petrus gaf, 17 Zebedeüs zien zeun Jakobus en dij zien bruier Johannes. Dij gaf e bienoam Boänerges, dat betaikent zoveul as "Dunderkerels". 18 Wieder nog: Andreas en Filippus, Bartolomeüs en Matteüs, Tomas, Jakobus, zeun van Alfeüs, Taddeüs, Simon de Verzetsman, 19 en Judas Iskariot, man dij hom overleverd het. 20 Jezus ging weer noar hoes tou. Der kwam nog ais zo'n bult volk bie nkander dat ze èns gain tied kregen tou broodeten. 21 Dou zien aigen volk dat heurde, gingen ze hom ophoalen. Der wer ja al zegd: "t Is hom deurlopen!" 22 Schriftgeleerden dij oet Jeruzalem kommen wazzen, zeden: "Hai holdt t mit Beëlzebul" en "Mit behulp van Beëlzebul, boas van onnure gaisten, kin e gaisten oetdrieven!" 23 Dou raip Jezus heur bie zok en, net of je n geliekenis vertellen, zee e tegen heur: "Hou kin soatan nou zokzulm oetdrieven? 24 As ter in n keunenkriek twijspaalk is, kin t gain standholden. 25 En as ter in n femilie twijspaalk is, zel dij femilie nait standholden kinnen. 26 As soatan tegen zokzulm opstaait en der is gain aineghaid, kin e nait standholden. Doan is t mit hom! 27 Ain kin mor zo nait in t hoes van n staarke kerel goan en zien hoesgroad stelen. Eerst mout e staarke kerel vastbinden en den kin hai t hoes leegreupen. 28 Joa wis, dit zeg ik joe: ale kwoad zel mensken vergeven worden, hou lèlk of ze God ook moakt hebben. 29 Mor wèl of hillege Gaist lèlk moakt, dij krigt gain vergeven. Nou nait en nooit nait! Hai blift veur aiweg en aaid mit schuld zitten." 30 Jezus zee dat, omdat ter van hom zegd wer: "Hai holdt t mit n onnure gaist!" 31 Dou kwammen zien moeke en zien bruiers doar. Ze bleven boeten stoan en stuurden ain noar hom tou om hom te roupen. 32 Der zat n haile koppel volk om hom tou. "Mout je ais kieken," zeden ze, "joen moeke en joen bruiers en zusters stoan boeten te wachten. Ze willen joe geern even hebben!" 33 "Mien moeke?" vruig e, "mien bruiers? Wèl binnen dat?" 34 Hai keek ale mensken aan dij in n kring om hom tou zatten, en zee: "Kiek! Dit binnen mien moeke en mien bruiers! 35 Want wèl dut wat of God wil, dij is mien bruier, mien zuster en mien moeke!"

t Evengelie volgens Marcus 04


01Op n keer begunde Jezus weer aan kaant van t meer onderricht te geven. Haile koppels volk stroomden op hom tou, zoveul, dat e in n boot zitten ging op t wotter. t Volk bleef op kaant van waal. 02Hai leerde heur haile veul en bruukte doar geliekenizzen bie: 03"Luster es!" zee e. "Der was ais n boer. Dij ging aan t zaaien. 04En wat wil t gevaal? Bie t zaaien vuil n dail van t zoad bie pad langs. Dou kwammen der vogels aan en dij pikten t op. 05n Aander dail kwam in staingrond te laande. Doar lag mor n dun loagje grond. t Zoad kwam al gaauwachteg op: t lag ja nait daip. 06Mor dou zun opkommen was, verbraandde t en omdat t gain worrels zet haar, verdreugde t. 07Weer n aander dail kwam maank stiekels te laande. Dij schoten op en smoorden t zoad, zodat t niks opbrochde. 08Wat ter over was, vuil in goie grond; t kwam goud op en zette vrucht: n dail smeet dattegmoal zoveul op, n dail sesteg- en nog n dail honderdmoal zoveul." 09Hai zee der bie: "Wèl oren het, mout ter ook mit lustern!" 10 Dou ze weer onder nkander wazzen, vruigen zien kammeroaden en de twaalm hom of e dij geliekenizzen oetleggen wol. 11 "Joe is t gehaaim van Gods keunenkriek aanvertraauwd," zee e, "mor boetenstoanders mouten t mit geliekenizzen doun, 12 zodat ze schaarp kieken zellen en niks zain, inspannen lustern, mor niks begriepen, aans zollen ze ja n nij levent begunnen en vergeven kriegen. 13 As ie dizze geliekenis nait begriepen," zee Jezus tegen heur, "welke begriep ie den aal? 14 Dij zaait, zaait t woord. 15 Dit binnen mensken op t pad doar of t woord zaaid wordt: mor naauw hebben ze t heurd of soatan komt en pikt heur t woord dat in heur zaaid is, òf. 16 Dit binnen de mensken dij op staingrond zaaid worden: zo gaauw as dij t woord heuren, nemen ze t blied aan. 17 Mor t het bie heur gain worrel schoten, t binnen mensken van n ogenslag. As ze loater in verdrokken kommen of achternoazeten worden, den gonnen ze der mor zo veur omliggen. 18 Nog weer aandern binnen zai dij maank stiekels valen. Dat binnen mensken dij t woord wel heurd hebben, 19 mor den kommen zörg om t bestoan en verneukerij van riekdom en longerderij noar van ales en nog wat, en dij smoren t woord. t Zet gain vrucht. 20 Dit binnen mensken dij in goie grond zaaid binnen: zai heuren t woord, nemen t aan en brengen datteg-, sesteg-, joa honderdmoal zoveul op." 21 Hai zee tegen heur: "Droag ie laamp sums aan om hom onder n spintvat of onder t bèr te zetten? Nee toch zeker! Ie zetten hom toch op n stander? 22 Der wordt ja allenneg mor wat beziedstopt, om t loater veurndag te brengen. t Wer allenneg mor gehaaimholden, om t aan t licht te brengen. 23 Wèl oren het, mout ter ook mit lustern!" 24 Hai ging wieder: "Geef acht op wat of ie heuren! Mit moat doar ie mit meten, zel ie zulm ook meten worden. Joa, ie zellen der nog wat bie kriegen. 25 Wèl wat het dij krigt ter ja nog wat bie, mor wèl niks het, dij zel ook nog ofpakt worden wat e het." 26 Hai vertelde: "t Keunenkriek van God kin je hier mit vergelieken: der was ais ain, dij zien laand inzaaid haar. 27 Den gaait e sloapen en wordt weer wakker, doagen en nachten achternkander. t Zoad lopt oet en gaait aan grui - hou of t kin: man wait t nait! 28 As vanzulm brengt grond vrucht op. Eerst t gruine goudje, den oaren en op t lest kloare korrel in oar. 29 As t zowied is, den slagt e zicht ter votdoalek in: tied is ter heer van zichten en mennen!" 30 Hai ging wieder: "Woar zel we Gods keunenkriek mit vergelieken, of wat veur beeld zel wie doarveur bruken? 31 t Liekt net op n mosterdzoadje: t lutjeste zoadje op haile wereld as t oetzaaid wordt. 32 Mor as t ainmoal zaaid is en oetlopt, wordt t groder as aal aander stroekerij en krigt t dikke takken, zodat vogels wel in zien schaar nuzzeln kinnen." 33 Mit n bult van dit soort geliekenizzen richtte hai t woord tou heur, veur en zovèr ze t onder pet kriegen konden. 34 Zunder geliekenizzen te bruken toalde hai heur nait aan. Mor as ze onder nkander wazzen, legde hai zien leerlingen t aal oet. 35 Dou dij dag op n èn laip, zee hai tegen heur: "Loat we noar overkaant tou voaren!" 36 Zai luiten t volk doar achter en nammen hom mit in boot, doar e al in zat. Der wazzen ook nog aander boten bie. 37 En begunde mie t doar nait aldergloependst te störmen! Golven sluigen over haile boot hèn en t schip laip al vol. 38 Jezus lag op t achterèn te sloapen, kop in kuzzen. Ze muiken hom wakker en zeden: "Meester! Wie verzoepen! Kin joe dat niks schelen?" 39 Hai kwam in t èn, toalde wind stief tou en zee tegen t meer: "Stil! Rusteg n beetje!" En verdold, wind ging liggen en t wer bladstil. 40 "Woarom bin ie zo benaauwd?" vruig e. "Heb ie nou vertraauw of nait?" 41 Zai werden schietensbenaauwd en zeden tegen nkander: "Wat is dat toch veur ain? Alderdeegs wind en wotter lustern ja noar hom!"

t Evengelie volgens Marcus 05


01Ainmoal aan overkaant van t meer kwammen ze in kontrainen van Géraseners. 02Mor naauw was Jezus tou boot oetstapt of doar kwam n man op hom òf van begroafploats vandoan. n Onnure gaist haar hom te pakken, 03en hai huil tou in dij groaven doar. Ze konden hom alderdeegs mit kettens nog nait vastbinden. 04Hai haar al wel voak mit voutboeiens en kettens vastbonden west, mor kettens haar e oetnkander reten en voutboeiens vernaild. Gainain kon hom holden. 05Dag en naacht laip e maank groaven en in baargen te bandiezen en hai beukte zokzulm mit stainen. 06Dou e Jezus van vèrren aankommen zag, vloog e op hom òf en ging veur hom op knijen liggen. 07"Jezus, Zeun van alderhoogste God, wat hestoe mit mie te moaken?" brolde hai. "Bie God, tamtaaier mie nait!" 08Jezus haar ja tegen hom zegd: "Doe onnure gaist, goa oet dij man vandoan!" 09"Hou hait ie?" vruig Jezus hom. Hai zee: "Ik hait Reziment. Wie binnen ja mit n haile bult!" 10 Hai vruig mor aaldeur, heur nait tou dizze kontrainen oet te joagen. 11 Nou wol t gevaal dat op schuunte van dij heuvel doar, net n haile koppel swienen laip op zöcht noar vreten. 12 "Stuur ons noar dij swienen tou," vruigen gaisten Jezus, "den kin we doar inkroepen!" 13 "Tou mor!" zee e tegen heur. Onnure gaisten gingen tou man oet en kropen in swienen. Dou störmde haile koppel mit koegelsgeweld bie schuunte omdeel in t meer en verzoop doar. t Wazzen der wel twijdoezend. 14 Swiendrievers naaiden der oet en bezuunden t haile verhoal rond in loug en stad. Mensken kwammen kieken wat of ter nou persies gebeurd was. 15 Ze kwammen bie Jezus en zagen bezeten man zitten, dij dat haile reziment gaisten in zok had haar, aankled en wel, en bie zien volle verstand. Ze werden der kèl van. 16 Lu dij der bie west haren, vertelden heur hou t ter aan tougoan was mit bezeten man en dij swienen. 17 Ze begunden der bie Jezus op aan te dringen: hai zol oet heur kontrainen vandoan goan. 18 Dou e aan boord ging, vruig man dij bezeten west haar of e mit hom mog. 19 Mor Jezus wol t nait lieden. "Goa noar hoes tou, noar joen volk," zee e tegen hom, "en vertel heur wat de Heer mit joe doan het en hou goud of e veur joe west het." 20 Man ging vot en vertelde overaal in Tienstedenlaand wat Jezus veur hom doan haar. Elkenain ston der versteld van. 21 Dou Jezus mit t schip t meer weer overvoaren was, kwam der n haile bult volk bie hom. Dat was bie t meer. 22 Der kwam ook n sinagogebestuurder aan. Jaïrus was de noam. Dou e Jezus gewoar wer, vuil e veur hom op knijen. 23 Hai zee: "Mien lutje wichtje ligt op staarven. Kom toch mit en leg heur handen op! Den wordt ze weer beter en blift ze in leven." 24 Jezus ging mit hom. n Haile tjucht volk ging der achteraan, ze drokten hom zuver plat. 25 Nou was doar n vraauw dij al twaalf joar mit bloudvluien te doun haar. 26 Ze haar al hail wat ofdokterd en der slim van te verduren had. Aal heur geld haar ze der aan verdoan, mor t was der nait beter op worden, eerder minder. 27 Ze haar heurd wat of ter over Jezus verteld wer, drokte zok deur aal dat volk hèn tot ze stoef achter hom ston, en pakte hail eefkes zien klaaier beet. 28 k Huif bloots zien klaaier aan te kommen, dochde ze, den zel k beter worden. 29 Op slag bludde ze nait meer en ze vuilde bie zokzulm dat ze van heur kwoal òf was. 30 Jezus vernam direkt dat ter kracht oet hom votstroomd was. Middenmaank t volk draaide hai zok om en zee: "Wèl het mie aanwèst?" 31 "Kiek toch ais noar aal dij mensken!" zeden zien leerlingen tegen hom. "Ze drokken joe ja kant plat! En den vroag ie nog: 'Wèl het mie aanwèst!'" 32 Mor hai keek om zok tou om gewoar te worden wèl of dat doan haar. 33 Vraauw, dij wel wos wat of heur overkommen was, kwam trillend van benaauwdeghaid noar veuren, vuil veur hom op knijen en vertelde hom haile woarhaid. 34 "Mien wicht!" zee e tegen heur, "dien vertraauw het die red! k Heb ter vree mit. Bist veurgoud van dien kwoal òf!" 35 Hai haar t nog nait zegd of der kwammen gounent tou sinagogeboas zien hoes oet. "Joen wichtje is al oet tied!" zeden ze. "Woarom zol ie meester nog laanger muien?" 36 Jezus, dij net opving wat of ter zegd wer, zee tegen sinagogeboas: "Wees nait baang, heb ter mor vertraauw in." 37 Hai luit gainain mit zok goan, behaalve Petrus, Jakobus en dij zien bruier Johannes. 38 Ze kwammen bie boas van sinagoge zien hoes. En t was mie doar n boudel, wat of e zag: n gejammer en gejaauwster! 39 Hai ging der tegen in en zee tegen heur: "Woarom aal dij drokte en dat gereer? t Wichtje is nait dood, ze slept allenneg mor." 40 Ze laagden hom oet. Mor hai smeet ze altmoal noar boeten en ging mit pa en moeke van t wichtje en zien kammeroaden in koamer doar t kind lag. 41 Hai pakte heur bie haand en zee tegen heur: "Talita koem!" In ons toal: "Wichtje, ik zeg die: in t èn!" 42 Op slag kwam t wichtje in t èn en laip hènneweer. Twaalf joar was ze. Ze konden der mit heur haile verstand nait bie. 43 Hai gaf heur n stieve inzeggen: "Loat gainain t te waiten kommen!" Hai zee ook nog: "Ie mouten heur wat te eten geven."

t Evengelie volgens Marcus 06


01Hai raaisde doarvandoan òf en kwam in stad doar e groot worden was. Zien leerlingen gingen mit. 02Dou t sabbat worden was, begunde hai lu in sinagoge onderricht te geven. Der wazzen n bult mensken. Dou ze hom heurden, stonden ze der versteld van en zeden: "Woar hóált e t heer? Hou komt e aan dij wieshaid? En den ook nog dij machtege doaden dij hai dut! 03Dat is dij timmerman toch? Maria heur zeun, dij bruier van Jakobus, Joses, Judas en Simon? En zien zusters wonen dij hier ook nait?" Ze aargerden zok aan hom. 04Jezus zee tegen heur: "n Profeet is overaal in reken, behaalve in ploats doar e vandoan komt, bie zien femilie ook nait en bie zien aigen volk net zo min." 05Hai kon doar gain enkele machtege doad oetrichten, of t mos al wezen n poar zaike mensken beter moaken deur heur handen op te leggen. 06Jezus verwonderde zok dat ze gain vertraauw in hom haren. Hai ging dörpen in de buurt òf om onderricht te geven. 07Hai raip de twaalm bie zok en begunde ze op pad te sturen: twij bie twij, en hai gaf heur macht over onnure gaisten. 08"Neem niks mit veur onderwegens, bloots n handstòk," bestelde hai heur, "en gain brood, gain pong veur op raais, ook gain geld in buus. 09Maggen wel sandoalen aandoun, mor trek gain dubbeld stel klaaier aan." 10 Hai zee der nog bie: "As ie woaraarns onderdak hebben, blief doar den tot ie weer wieder mouten. 11 Kom je op n stee doar ze joe nait hebben willen, goa doar den vandoan. Stub t stof van joen vouten òf: dat is zo te reken n aanklacht tegen heur!" 12 Ze gingen op pad en raipen t volk op n nij levent te begunnen. 13 Ze dreven n bult duvelse gaisten oet, zaalfden veul zaike lu mit eulie en muiken heur beter. 14 Keunenk Herodes heurde ook van hom. Jezus zien noam was aalderwegens bekend worden. "Dat is Johannes de Deuper! Dij is opwekt oet doden!" zeden mensken. "Doarom waarken dij krachten in hom!" 15 Aandern mainden: "t Is Elia!" en weer aandern: "t Is n profeet, zo as je dij vrouger haren!" 16 Dou Herodes der van heurde, zee e: "Dat mout Johannes wezen! Dij ik kop ofhaauwen heb, is weer opstoan!" 17 Herodes zulm haar Johannes ja oppakken loaten en in t gevang zet. Dat haar e doan om Herodias, vraauw van zien bruier Filippus. Herodes was mit heur traauwd 18 en Johannes haar tegen hom zegd: "Dat mag nait! Ie maggen vraauw van joen bruier nait hebben!" 19 Doarom was Herodias verbraand op hom en wol ze hom van kaant hebben. Mor zai kon dat nait veurnkander kriegen. 20 Herodes haar ja ontzag veur Johannes. Hai wos wel dat e n rechtschoapen en haaileg man was en huil hom haand boven kop. As e noar Johannes lusterde, was e der voak mit aan. Mor hai mog hom geern heuren. 21 Op n goie dag was Herodes joareg. Hai gaf n feest veur de hoge heren, zien ofsieren en veur vernoamste lu oet Galilea. 22 Doar kwam Herodes zien dochter in feestzoal! Ze daansde hom wat veur. Dat was Herodes en zien gasten zo braid noar t zin dat keunenk tegen t wicht zee: "Vroag mor wat ofstoe hebben wilst. Doe krigst t van mie!" 23 Joa, hai dee der n aid op: "Magst vroagen wast wilst: doe krigst t van mie! Al was t ook haalfschaid van mien keunenkriek!" 24 Zai ging tou zoal oet, noar heur moeke tou. "Wat zel k vroagen?" vruig ze. "Johannes de Deuper zien kop!" zee moeke. 25 Votdoalek ging ze noar binnen, liek op keunenk òf. "Ik wil op slag Johannes de Deuper zien kop hebben!" zee ze. "Op n schuddel!" 26 Dou wer keunenk hail slim sneu. Mor hai kon nait weerom. Hai haar der ja n aid op doan doar ale gasten bie wazzen. 27 Hai stuurde votdoalek n soldoat van wacht mit opdracht Johannes zien kop te brengen. Dij ging noar t gevang en sluig Johannes kop òf. 28 Dij nam e mit op n schuddel en hai gaf hom aan t wicht. Zai brochde hom noar heur moeke tou. 29 Dou Johannes zien leerlingen dat vernammen, huilen ze t liek op en legden t in n graf. 30 Apostels kwammen bie Jezus weerom en deden verslag van wat ze altmoal oetricht en onderwezen haren. 31 Der laip zoveul volk òf en aan dat ze alderdeegs gain tied haren om te eten. Doarom zee e tegen heur: "Kom mit! Ie mouten ais noar n ainzoame stee doar je allenneg binnen en oetrusten kinnen." 32 Mit n bootje voarden ze dou noar n ainzoame stee tou doar ze allenneg wezen konden. 33 Mor lu zagen heur votvoaren en verschaaident wozzen woar of ze hèn gingen. Oet ale steden laipen ze der over laand gaauw hèn en zai wazzen der nog eerder. 34 Dou Jezus tou boot oetstapte, zag e aal dij mensken. Hai kreeg slim mit heur te doun. Ze leken ja net op schoapen, dij gain hedder hebben. En hai begunde heur veul te leren. 35 Dou t al loat worden was, kwammen leerlingen noar hom tou. "t Is hier n ainzoame stee," zeden ze, "en t wordt ook al loat. 36 Stuur mensken vot. Den kinnen ze op boerenlougen en in dörpen hier in omtrek eterij kopen." 37 Mor hai zee: "Iezulm mouten heur te eten geven." "Mout we den veur twijhonderd schellenks brood kopen goan," vruigen ze, "en heur eten geven? Dat kin ja nooit!" 38 "Houveul brood heb ie bie joe? Goa ais kieken!" Ze gingen t noa en zeden: "Vief! En twij viskes!" 39 Jezus zee tegen zien leerlingen der veur te zörgen dat mensken in koppels op t gras zitten gingen. 40 Dat deden ze: in koppels van honderd en fiefteg man. 41 Dou pakte hai dij vief broden en dij twij vizzen, keek noar hemel op en beedde zegen der over. Hai brook dij broden en gaf ze aan leerlingen dat dij ze aan mensken oetdailden. Ook dij twij vizzen verdailde hai onder heur. Ze kregen altmoal wat. 42 En ze atten en werden aalmoal zat. 43 Ze huilen op wat ter over was: twaalf körfvol brood en vis. 44 t Wazzen wel viefdoezend man dij doar te eten had haren. 45 Vot noatied bestelde Jezus zien leerlingen in boot te stappen en alvast veuroet te voaren noar overkaant tou, noar Betsaïda. Hai zol in tied mensken noar hoes tou sturen. 46 Dou e ofschaaid van heur nomen haar, ging e bie baarg omhoog om te beden. 47 t Was al loat worden: boot was midden op t meer en Jezus was aan waal, allenneg. 48 Hai zag hou zai zok ofbeulden mit roeien: ze haren t ja in de wind op. Tegen naachtèn kwam e over t meer op heur toulopen en wol heur verbiegoan. 49 Leerlingen zagen hom over t wotter lopen. Ze dochten dat ze mit n spouk te doun haren en bèlkten t oet. 50 Altmoal zagen ze hom en ruiken haildaal oet stuur. Votdoalek toalde hai heur tou: "Stil mor, nait benaauwd wezen!" 51 Hai stapte bie heur in boot en wind ging liggen. Ze wazzen haildaal verbiesterd! 52 Wat of ter mit t brood gebeurd was, doar wazzen ze niks wiezer van worden. Heur haart was zo haard as n vlint. 53 Ze stoken over noar vaaste waal en legden aan in Gennesaret. 54 Mor naauw wazzen ze tou boot oetstapt of mensken zagen dat hai t was. 55 Joa, heurden lu dat e hier of doar was, den laipen ze haile kontraain deur en kwammen mit heur zaiken op bèr op hom ofzetten. 56 Woar of e ook mor kwam, in dörpen, steden, boerenploatsen, overaal legden ze op t maartplaain heur zaiken deel en vruigen hom of zaiken allenneg mor even toefke van zien mantel aankommen moggen. En altmoal dij hom aankwammen, werden beter.

t Evengelie volgens Marcus 07


01Farizeeërs en n stokkewat schriftgeleerden oet Jeruzalem kwammen mitnkander bie hom. 02Ze zagen dat gounent van zien leerlingen heur brood opatten mit onnure handen, dat wil zeggen: mit handen dij ze nait veurtied wosken haren. 03Farizeeërs en Jeuden in t aalgemain goan ja nait eerder eten, as dat ze eerst handen wosken hebben. Zo holden ze noamelk vaast aan olden heur gewoontes. 04Ook as ze van maart kommen, hemmeln ze zok eerst mit n beetje wotter veurdat ze eten. Zo binnen der nog veul meer gewoontes doar ze aan vastholden, zo as t omspoulen van bekers, kroeken en kopern riw. 05Doarom vruigen Farizeeërs en schriftgeleerden hom: "Woarom doun joen leerlingen nait wat of ons veurolders aaltied doan hebben, mor eten ze mit onnure handen heur brood?" 06"Jesaja haar geliek," antwoordde hai, "dou e over kemediespeulers zo as ie binnen, zegd het, krekt zo as ter in de Schrift staait: 'Dit volk eert mie mit zien mond,
mor heur haart is wied van mie òf.

07Dat ze mie eren het niks om hakken, wat of zai veur woarhaid oetgeven,
binnen allain mor menskengeboden.'
08Ze loaten Gods gebod lös en holden mensken heur gewoontes vaast." 09Hai ging wieder: "t Is wat moois, zo as ie Gods gebod aan zied zetten om vaast te holden wat of joen veurolders joe leerd hebben. 10 Mozes het t zo zegd: 'Hol joen pa en moeke in eren,' en 'Wèl of zien pa en moeke vervlökt, dij zel ombrocht worden.' 11 Mor ie beweren: 'As ain tegen zien pa of tegen zien moeke zegt: aal wat ie van mie trekken hebben kind, is korban ("ovvergoave" betaikent dat), 12 den huift e zien pa of moeke nait meer te helpen.' 13 Zo heb ie Gods gebod kracht ofnomen, omwille van wat of joen veurolders deden. En zokse zoaken doun ie gain klaain beetje!" 14 Dou e t volk nog ais bie zok roupen haar, zee e tegen heur: "Luster! Begriep mie goud! 15 Gainain wordt onnuur van wat van boeten òf in hom komt, nee, aansom, wat oet hom noar boeten komt, dat moakt hom onnuur."f + Aander handschriften hebben veur vers 16: "Wèl oren het, mout ter ook mit lustern."f* 17 Dou e thoeskommen was, bie t volk vandoan, vruigen zien leerlingen hom wat dij oetsproak betaikende. 18 "Heb ie der nog aaltied gain besef van?" vruig e. "Begriep ie nait dat wat bie n mensk van boeten noar binnen gaait, hom nait onnuur moaken kin? 19 Dat komt ja nait in zien haart mor in moag te laande en t komt ter op t gemak weer oet." Zo luit e heur waiten dat ale eterij zuver is. 20 Hai zee der bie: "Wat tou n mensk oetkomt, dát moakt hom onnuur. 21 Want van binnen oet, oet mensken heur haart, kommen minne gedachten, ontucht, daiverij, moord, 22 ontraauw, groaperghaid, gemaineghaid, verneukerij, lösbandeghaid, ofgunst, proaterij, grootdounerij en onverstand. 23 Aal dij minne dingen kommen van binnen oet noar boeten tou en moaken n mensk onnuur." 24 Doarvandoan ging e noar kontrainen van Tyrus. Hai ging in n hoes en wol nait dat lu dat aan de wait kwammen. Mor hai kon t nait stilholden. 25 Votdoalek kwam der al n vraauw aan dij van hom heurd haar. Heur lutje wichtje haar n onnure gaist. Ze ging noar hom tou en vuil veur hom op knijen. 26 t Was n Griekse vraauw, van komòf oet Fenicië in Syrië. Ze smeekte hom onnure gaist tou heur dochtertje oet te drieven. 27 Hai zee tegen heur: "Eerst mouten kinder zat worden! t Is ja nait goud kinder heur brood òf te pakken en t hondjes tou te smieten." 28 "Joa wis, Heer," antwoordde zai, "mor hondjes eten krummels toch op onder toavel, dij kinder valen loaten." 29 "Omdat ie dit zegd hebben," zee Jezus tegen heur, "mag ie votgoan: duvel is tou joen wichtje oetgoan." 30 Zai ging noar hoes tou, zag t kind op bèr liggen en - eerlieks woar: onnure gaist was verswonnen! 31 Hai raaisde weer òf oet kontrainen van Tyrus en ging over Sidon weerom noar t Galileameer, midden in Tienstedenlaand. 32 Loaten ze nou n dove man bie hom brengen! Proaten kon e mor naauw. Ze vruigen hom man handen op te leggen. 33 Jezus trok hom opzied, n beetje bie mensken vandoan. Hai stopte hom vingers in oren en kwam mit n beetje spij zien tong aan. 34 Dou keek e noar hemel omhoog, huil daip oam en zee: "Effata!" Dat bedudt: "Goa open!" 35 Op t aigenste ogenblik gingen man zien oren open, zien tong kwam lös en hai kon gewoon proaten. 36 Hai bestelde heur t aan gainain te vertellen. Mor hou meer hai heur dat zee, hou haarder ze t rondbezuunden. 37 Mensken konden der mit heur haile verstand nait bie. "Kolesoal, wat dij man altmoal wel nait dut!" zeden ze. "Hai moakt dat dove lu heuren en dat stommen proaten kinnen!"

t Evengelie volgens Marcus 08


01In dij doagen was der weer ais n grode koppel volk bie nkander. Ze haren niks te eten. Hai raip zien leerlingen dou bie zok. 02"Ik heb slim te doun mit dizze mensken," zee e. "Al drij doag binnen ze bie mie en ze hebben gain krummel te eten. 03As ik ze mit n lege moag votstuur, valen ze mie der onderwegens nog bie deel. Boetendes kommen gounent van wied weg." 04Leerlingen vruigen: "Woar hoal je in dizze ainzoame streek genog brood vandoan om aal dij mensken eten te geven?" 05"Houveul brood heb ie bie joe?" vruig Jezus. "Zeuven!" zeden ze. 06Hai luit mensken op grond zitten goan. Dou pakte hai dij zeuven broden, zee t daankgebed, brook ze en gaf ze aan leerlingen om aan t volk oet te dailen. Dat deden ze. 07Ze haren ook nog wat viskes. Hai sprak zegenbee weer oet en luit dij ook onder t volk verdailen. 08Mensken kregen altmoal te eten en werden zat. Wat ter aan brokken overbleef, huilen ze bie nkander: zeuven körfvol. 09Der wazzen om en bie vaaierdoezend mensken. Dij stuurde hai noar hoes tou. 10 Hai stapte op slag mit zien leerlingen in boot om noar kontrainen van Dalmanuta te goan. 11 Dou kwammen Farizeeërs der aan en begunden mit hom te kekeln. Ze wollen van hom n taiken oet hemel om hom oet te perbaaiern. 12 Hai poestte t oet en zee: "Woarom wil dit slag volk n taiken? Ik zeg joe, dit volk zel wis en woarachteg gain taiken zain! Zekerwoar nait!" 13 Hai luit heur stoan, ging weer aan boord en voarde noar aanderkaant. 14 Loat ze nou vergeten hebben brood mit te nemen! Ze haren in t schip mor ain stoetje bie zok. 15 "Woar joe veur Farizeeërs heur zoerdaig en veur Herodes zienent," woarschaauwde hai heur. 16 Ze haren t ter ja mitnkander over had dat ze zunder brood zatten. 17 Dou e dat in de goaten kreeg, zee e tegen heur: "Woarom heb ie t ter over dat ie gain brood hebben? Heb ie t nog nait onder t verstand? Krieg ie t nog nait onder pet? Heb ie n haart van stain? 18 Ie hebben toch ogen: zain ie den nait? Ie hebben toch oren: heur ie den nait? 19 Kin ie joe der niks van heugen houveul körf ie ophoald hebben, dou ik de vief broden brook veur de viefdoezend?" "Twaalf," zeden ze. 20 "En dij aander keer mit dij zeuven broden veur vaaierdoezend mensken? Houveul körfvol heb ie dou ophoald?" "Zeuven," zeden ze. 21 "En begriep ie t nou nóg nait?" vruig e. 22 Ze kwammen in Betsaïda. Doar brochten lu n blinde man bie hom en vruigen of hai hom aankommen wol. 23 Jezus kreeg blinde man bie haand en brochde hom boeten dörp. Hai spijde hom op ogen en legde hom handen op. "Zugst al wat?" vruig e. 24 Blinde man keek omhoog en zee: "Ik zai mensken! As bomen zai k ze lopen!" 25 Dou legde hai nog ais handen op zien ogen. Man dee ogen wiedopen en kon ales weer dudelk zain. 26 Jezus stuurde hom noar hoes tou en zee der bie: "t Loug nait ingoan!" 27 Jezus en zien leerlingen trokken noar dörpen bie Caesarea Filippi. Onderwegens vruig e heur: "Veur wèl holden lu mie ainlieks?" 28 "Gounent zeggen van Johannes de Deuper," zeden ze, "Aandern Elia en nog weer aandern: ain van profeten." 29 "En ie, woarveur hol ié mie?" Petrus gaf t antwoord: "Ie binnen de Christus." 30 Hai woarschaauwde heur doar nait over te proaten. Mit gainain! 31 Hai begunde heur oet te leggen: "Menskenzeun zel slim lieden mouten en deur oldsten, hogepriesters en schriftgeleerden verstöt en om haals brocht worden. Drij doag loater zel e weer opwekt worden." 32 Dit zee e liekoet. Petrus nam hom apaart en begunde hom t jak oet te vegen. 33 Mor Jezus draaide zok om, keek leerlingen aan en veterde Petrus oet: "Vot doar, achter mie, doe soatan! Doe bist nait bedocht op wat God wil, mor op wat mensken willen!" 34 Dou raip hai zien leerlingen mit t aander volk bie zok: "Dij mit mie goan wil, mout nait aan zokzulm denken. Hai mout zien kruus op zok nemen en achter mie aan goan. 35 Want elkenain dij zien levent holden wil, dij zel t verlaizen. Mor wèl of zien levent verlust om mie en om t evengelie, dij zel t vinden. 36 Wat het n mensk ter aan dat e haile wereld wint, mor doar zien aigen levent mit verknooit? 37 Wat kin n mensk inzetten om zien levent weerom te kriegen? 38 Dij of zok schoamt veur mie en mien woorden bie dit ontraauwe en zundege slag volk, veur heur zel Menskenzeun zok schoamen as e mit zien Voaders stoatsie en haailege engels om hom tou, aanzetten komt."

t Evengelie volgens Marcus 09


01Hai ging wieder: "Ik verzeker joe: der binnen gounent bie joe dij hier stoan, dij nait oet tied kommen zellen, veur en aleer ze Gods keunenkriek mit wonder en geweld aankommen zain hebben."

02Zès doag loater nam Jezus Petrus, Johannes en Jakobus mit en brochde heur noar boven, bie n hoge baarg op. Doar was e mit heur allain. En veur heur ogen veraanderde zien veurkommen. 03Zien klaaier werden blinkend, helder wit, krekt zo as t licht; zó wit, as gain blaiker op haile wereld veurnkander krigt. 04En wat zagen ze? Elia en Mozes dij mit hom stonden te proaten! 05"Rabbi, dat komt ja mooi oet dat we hier binnen," zee Petrus tegen Jezus. "Zel k hier drij tènten moaken? Ain veur joe, ain veur Mozes en ain veur Elia?" 06Hai wos ja nait wat of e zeggen mos: zo slim haren ze schrik in bainen. 07Der kwam n wolk mit zien schaar over heur hènvalen. Doar klonk n stem oet: "Dit is mien laive Zeun! Noar hom mout ie lustern!" 08Op ainmoal zagen ze, dou ze om zok tou keken, Jezus allenneg nog mor en aans gainent meer.

09Ze gingen bie baarg omdeel. Hai gaf heur n inzeggen, ze zollen gainain vertellen wat of ze zain haren, veurdat Menskenzeun oet doden opstoan was.

10 En woar: ze huilen t stil. Mor ze haren t ter wel onder nkander over wat dat ainlieks betaikent: oet doden opstoan. 11 Doarom vruigen ze hom: "Woarom zeggen schriftgeleerden toch dat Elia eerst kommen mout?" 12 Hai antwoordde: "Elia komt eerst en zel ales in odder moaken. Mor woarom staait ter den over Menskenzeun schreven dat e veul lieden mout en e nait in reken wezen zel? 13 Nou, ik zeg joe: Elia het ter al west en ze hebben mit hom doan wat of ze mor wollen, netgliek zo as ter over hom schreven staait."

14 Dou ze bie de aander leerlingen kwammen, zagen ze lu manje bie kereltje om heur tou stoan. n Poar schriftgeleerden wazzen mit heur aan t kekeln. 15 Verboasd dat mensken wazzen, dou ze hom aankommen zagen! Ze kwammen in n draf op hom òf en zeden hom goidag. 16 "Wat bin ie toch mit heur aan t hikhakken?" vruig Jezus. 17 t Antwoord kwam van ain oet t volk: "Meester, k heb mien jong bie joe brocht. Dij het t mit n duvelse gaist te doun en doarom kin e nait proaten. 18 As dij gaist hom gript, smit e hom op grond. t Schoem staait hom den op mond, hai knaarst mit tanden en wordt hailemoal stief. Tegen joen leerlingen heb k zegd, ze mozzen gaist oetdrieven. Mor ze konden t nait veurnkander kriegen!" 19 "Wat is dit toch n ongeleuveg slag volk!" zee Jezus. "Hou laank mout ik nog bie joe blieven? Hou laank mout ik joe nog verduren? Breng hom mor hier!" 20 Dat deden ze. Dou gaist Jezus zag, schudde hai t jong deurnkander. Hai vuil om en rolde hènneweer mit schoem op mond. 21 "Hou laank het jong dit aal?" vruig Jezus aan pa. "Van lutjeke òf aan," antwoordde man. 22 "Dij gaist het hom voak in t vuur smeten en ook in t wotter. Hai wil hom verongelokken loaten. Mog ie der wat aan doun kinnen, heb den omdenken en help ons!" 23 "Wat zeg ie?" vruig Jezus. "Mog ie wat doun kinnen? Ales kin! As ie mor vertraauw hebben!" 24 Op slag raip pa van t kereltje: "Ik héb vertraauw! Mor te min!" 25 Dou Jezus vernam dat ter veul volk op n bult laip, toalde hai onnure gaist stief aan: "Doe stomme en dove gaist! Ik bestel die: der oet! En der nait weer in!" 26 Gaist bèlkte t oet en schudde jong hènneweer. Dou was e op ainmoal vot. t Jonkje bleef as liek achter en hoast elkenain dochde den ook al: "Dij het ter west!" 27 Mor Jezus kreeg hom bie haand en hulp hom in t èn. En t jong ging stoan.

28 Dou Jezus in n hoes goan was en leerlingen mit hom allenneg wazzen, vruigen ze hom: "Woarom heb wie dij gaist nait oetdrieven kind?" 29 "Dit soort kin je allenneg mit beden verjoagen," antwoordde Jezus. "En mit niks aans!"

30 Doarvandoan raaisden ze deur Galilea. Hai wol nait lieden dat ain dat te waiten kwam: 31 hai was nou dounde zien leerlingen onderricht te geven. "Menskenzeun wordt oetleverd in handen van mensken," zee e tegen heur. "En zai zellen hom doodmoaken. Mor drij doag noa zien dood zel e opstoan." 32 Begriepen deden leerlingen dij woorden nait, mor om oetleg vroagen duurden ze ook nait.

33 Dou ze thoeskommen wazzen in Kafarnaüm, vruig e heur: "Woar heb ie t onderwegens over had?" 34 Mor zai huilen koezen stief opnkander. Onderwegens haren ze t ter ja over had wèl van heur t belangriekste was. 35 Jezus ging zitten, raip de twaalm bie zok en zee: "Wèl bie joe nummer ain wezen wil, dij mout aandern veurgoan loaten en ale lu heur knecht wezen." 36 Hai kreeg n kind bie haand, zette hom midden in kring hèn en sluig aarm om hom tou. 37 "Elkenain," zee e, "dij zo'n kind opnemt in mien noam, dij nemt miezulm op. En dij mie opnemen dut, nemt bloots mie nait op, mor hom ook dij mie stuurd het."

38 "Meester," zee Johannes tegen hom, "wie hebben ain zain dij in joen noam duvels oetdreven het. Wie hebben hom tegenholden: hai heurde ja nait bie ons!" 39 Jezus was t doar nait mit ains. "Loat hom toch geworden!" zee e. "As ain op mien gezag wonders dut, den zel e nait gaauw maal over mie proaten. 40 Dij nait tegen ons is, is veur ons. 41 As ain joen n napke kold wotter aanlangt in Christus zien noam, dij krigt zien loon doarveur. Dat beloof ik joe!

42 Wèl ain van dizze lutjekes dij op mie vertraauwen, van t goie pad ofbrengt, dij konden ze mor beter mit n meulenstain om haals midden in zee smieten. 43 As joen haand moakt dat ie van t goie pad ofdwoalen, kap hom den òf. Ie kinnen beter schonden t levent ingoan, as mit baaide handen in hel te laande kommen, in t vuur dat nooit oet wil.f + Aander handschriften hebben veur vers 44 en 46: "Doar blieven wurms mor aan vreten en t vuur gaait doar nooit oet."f* 45 En as joen vout moakt dat ie van t goie pad ofdwoalen, kap hom den òf. Ie kinnen beter hankemank t levent ingoan, as mit baaide vouten in hel te laande kommen. 47 En as joen oog moakt dat ie van t goie pad ofdwoalen, rop hom der den oet. Ie kinnen beter mit ain oog in t keunenkriek van God kommen, as mit baaide ogen in hel smeten worden. 48 Doar blieven wurms mor aan vreten en t vuur gaait doar nooit oet.

49 Elkenain zel schoonbraand worden as mit zolt. 50 Zolt is wat gouds. Mor as kracht der oet is, wèl zel t den weer bruukboar moaken kinnen? Ie mouten zolt in joezulm hebben en in vree mitnkander leven."

t Evengelie volgens Marcus 10


01Jezus ging doarvandoan noar kontrainen van Judea en aanderkaant Jordaan. Nog ais kwam der n tjucht volk mitnkander op hom òf. En zo as aaltied, gaf e heur onderricht. 02Der kwammen ook Farizeeërs aanzetten. Ze vruigen: "Mag n man zien vraauw votsturen?" Dat zeden ze om hom oet te perbaaiern. 03"Wat het Mozes joe veurschreven?" vruig e. 04"Mozes het ons permizzie geven n schaaidensbraif te schrieven en doar kin je heur den mit votsturen," antwoordden ze. 05"Wait ie woarom Mozes joe dit veurschrift geven het?" vruig Jezus. "Omdat ie zokse haarde koppen hebben! 06Mor van t begun òf aan, dou eerde moakt wer, het hai heur as man en vraauw moakt. 07Doarom gaait n man bie zien pa en moeke vandoan om t bie zien vraauw te holden, 08van dij gevolgen dat ze nait meer twij, mor volsloagen ain binnen. 09Wat God onder ain juk brocht het, mout gain mensk van nkander hoalen." 10 Dou ze weer thoes wazzen, kwammen leerlingen der op weerom. 11 Hai zee tegen heur: "Wèl zien vraauw votstuurt en mit n aander traauwt, brekt veur heur zien traauw. 12 En as zai bie heur man vandoan gaait en mit n aander traauwt, den is ze ontraauw." 13 Mensken brochten lutje kinder bie hom. Bedoulen was, dat hai heur aankommen zol. Mor leerlingen foeterden heur oet. 14 Dou Jezus dat vernam wer e lèlk in hoed: "Dij kinder maggen best bie mie kommen! Keer ze toch nait! Veur zokkent is Gods keunenkriek ja! 15 Zekerwoar, ik zeg joe: wèl of Gods keunenkriek nait aannemt as n kind, dij komt ter wis nait in!" 16 Hai sluig aarms om heur tou, legde heur handen op en zegende heur. 17 Dou e weer op pad ging, kwam der ain op n draf aanlopen, vuil veur hom op knijen en vruig: "Goie meester, wat mout ik doun dat ik t aiwege levent krieg?" 18 "Woarom nuim ie mie goud?" vruig Jezus. "Gainain is goud, of t mos God al wezen. 19 Ie kennen de geboden: 'Moord nait, wees nait ontraauw, steel nait, gain vaalze verkloaren ofleggen, gain mensk tekòrt doun, joen pa en moeke hoog holden.'" 20 "Meester," zee e, "doar heb ik mie aaltied aan holden, van jongs òf aan." 21 Jezus keek hom aan, mog hom vot geern lieden en zee: "Der mekaaiert bie joe nog ain ding aan: verkoop aal wat ie hebben en geef t geld aan aarme lu. Dén zel ie n kaptoal in hemel hebben. Kom den weerom en goa achter mie aan." 22 Dou e dat heurde, wer e kant sneu. Mismoudeg ging e vot - hai was ja aibels riek. 23 Jezus keek kring rond en zee tegen zien leerlingen: "Wat is t veur rieke mensken toch stoer om in Gods riek te kommen!" 24 Leerlingen wazzen kant riddersloagen deur wat of e doar zee. Doarom zee Jezus vannijs tegen heur: "Jonges, wat is t toch stoer om in Gods riek te kommen! 25 t Is makkelker veur n kemeel deur t oog van n naal te kroepen as veur n riek man om in Gods keunenkriek te kommen." 26 Dou wazzen ze haildáál verbiesterd! "Wèl kin den nog red worden?" vruigen ze. 27 Jezus keek heur aan. "Bie mensken kin dat ook nait," zee e, "mor bie God aal. Bie God kin ja ales!" 28 Dou begunde Petrus: "Mout ie ais lustern: wié hebben aal onzent ter aan geven en binnen achter joe aan goan." 29 "Ik verzeker joe," antwoordde Jezus, "elkenain dij om mie en om bliede bosschop ofstand doan het van hoes, bruiers en zusters, moeke, pa, kinder of laand, 30 dij krigt nou al honderdmoal zoveul weerom aan hoezen, bruiers en zusters, moekes, kinder en laanderijen. Mor dat gaait nait zunder dat men achternoazeten wordt. En mittertied krigt e t aiweg levent. 31 Voak zellen eersten de lesten wezen, en lesten de eersten." 32 Ze wazzen onderwegens noar Jeruzalem tou. Jezus ging heur veuroet. Ze wazzen verboasd en mensken dij achter hom aan gingen, wazzen baang. Vannijs nam hai de twaalm apaart en begunde mit heur te proaten over wat ter altmoal mit hom gebeuren goan zol. 33 "Zo as ie zain, bin we nou op pad noar Jeruzalem. Menskenzeun zel doar oetleverd worden aan hogepriesters en schriftgeleerden. Zai zellen hom tou dood veroordailen en aan haaidens oetlevern. 34 Dij zellen hom oetsliepen, op hom spijen en hom giezeln en doodmoaken. Mor noa drij doag zel e weer opstoan." 35 Jakobus en Johannes, Zebedeüs' jonges, gingen noar hom tou. "Meester," zeden ze, "wie willen geern dat ie ons touzeggen, wat wie van joe vroagen willen." 36 "Wat wil ie dat ik veur joe doun zel?" vruig Jezus. 37 "As ie op joen troon zitten in aal joen stoatsie, dat wie den noast joe te zitten kommen: ain rechts, aander links van joe!" 38 "Ie waiten nait woar ie om vroagen!" zee Jezus tegen heur. "Kin ie oet beker drinken, doar ik oet drinken mout? Kin ie deup ondergoan, dij mie te wachten staait?" 39 Zai zeden: "Joawel hur, dat kin we!" Mor Jezus zee: "Joa wis! Beker doar ik oet drink doar zel ie ook oet drinken. Deup dij mie te wachten staait, dij zel ie ook ondergoan. 40 Mor dat zitten links en rechts van mie, dat heb ik nait veur t zeggen. Dat wordt geven aan dijent veur wèl dat regeld is." 41 Dou dij tien aandern dat heurden, werden ze helleg op Jakobus en Johannes. 42 Jezus raip heur bie zok: "Ie waiten dat volken heur laaiders over heur de boas speulen en dat grode heren heur macht vuilen loaten. 43 Zo zel t bie joe nait wezen! Krekt aansom! Wèl maank joe grootste worden wil, dij zel joen knecht wezen. 44 En wèl maank joe eerste worden wil, dij mout veur elkenain kloarstoan. 45 Menskenzeun is ja nait kommen om zok bedainen te loaten, mor om zulm te dainen en zien levent te geven as lösgeld veur veul mensken." 46 Ze kwammen in Jericho. Dou hai mit zien leerlingen weer tou stad oet ging, mit n haile koppel volk achter heur aan - wat gebeurde der dou? Dou zat ter n blinde man aan kaant van weg te bedeln! Bartimeüs was de noam, Timeüs zien zeun was e. 47 Dou e heurde dat t Jezus oet Nazaret was, begunde hai te bèlken: "Jezus, Zeun van David, heb toch meedlieden mit mie!" 48 t Volk graauwde hom tou: "Hol die toch stil!" Mor hai bèlkte nog haarder: "Zeun van David, heb toch meedlieden mit mie!" 49 Jezus bleef stoan en zee: "Roup hom hier op aan!" Mensken zeden tegen blinde: "Loat moudveren nait hangen! Tou, in t èn: hai ropt die!" 50 Man schoot zien jak oet, sprong in t èn en ging noar Jezus tou. 51 "Wat wil ie dat ik veur joe dou?" vruig Jezus. "Rabbi, weer zain kinnen!" antwoordde blinde man. 52 "Goud!" zee Jezus, "joen vertraauw het joe red!" En joawel hur: op slag kon e weer zain! En hai ging mit hom wieder.

t Evengelie volgens Marcus 11


01Ze kwammen stoef bie Jeruzalem, bie Betfage en Betanië, kaant van Olievenbaarg op. Hai stuurde twij van zien leerlingen der op oet 02mit bosschop: "Goa noar t loug hier tegen joe over. Votdoalek as ie der inkommen, zel ie der n vool vinden. Hai is vastbonden. Nog nooit het ter n mensk op zeten. Moak hom lös en breng hom hier heer. 03As ain tegen joe zegt: 'Wat mout dat doar?' den mout ie zeggen: 'De Heer mout hom bruken. Hai zel hom vot weerombrengen.'" 04Ze gingen der op oet, vonden t vool vastbonden bie n boetendeur en muiken hom lös. 05"Wat mout dat doar?" raipen gounent van lu dij doar omhongen. "Woarom moak ie dij vool lös?" 06Ze gavven heur beschaaid wat Jezus heur besteld haar. Dou luiten lu heur geworden. 07Ze brochten t vool bie Jezus en legden heur mantels der overhèn. Hai ging der op zitten.

08Veul mensken vlijden heur mantels oet op weg en aandern deden t zulfde mit gruin dat ze van t laand hoald haren. 09Dij veuroet laipen en dij achteraan kwammen, raipen: "Hosanna! Hoog te priezen is hai,
dij komt in de Heer zien noam.

10 Hoog te priezen is t keunenkriek van David ons voader,
t riek dat komt.
Hosanna in hoogste hemel!"


11 Zo trok e Jeruzalem in, noar tempel. Dou e ales goud bekeken haar, ging e mit de twaalm noar Betanië. t Was al loat worden.12 Aanderdoags, dou ze oet Betanië kwammen, kreeg e honger. 13 Van vèrren zag e n viegeboom, vol in t blad. Hai ging kieken of der al wat aan zat. Niks hur, bloots blad! t Was ja ook gain viegetied. 14 Hai zee tegen boom: "Nooit meer zellen ze van die nog n vieg eten!" Zien leerlingen heurden dat.

15 Dou kwammen ze in Jeruzalem. Hai ging in tempel en begunde lu dij doar aan t kopen en aan t verkopen wazzen der oet te bìnzeln. Toaveltjes van geldwizzeloars en doevehandeloars heur stoultjes kiepte hai ondersteboven. 16 Hai wol nait lieden dat ter ain mit zien handel over t tempelplaain laip. 17 Hai leerde heur: "Staait ter nait schreven: 'Mien hoes zel n hoes wezen om te beden veur ale volken'? Mor ie hebben der ja n rovershool van moakt!" 18 Hogepriesters en schriftgeleerden heurden der van en ze perbaaierden oet te vigelaaiern hou of ze hom van kaant moaken konden. Want ze wazzen benaauwd veur hom. t Haile volk ston der ja versteld van wat of e leerde. 19 Dou t loat wer, gingen ze tou stad oet.

20 Smörgensvroug dou ze bie viegeboom langs kwammen, zagen ze dat dij aan worrels tou verdreugd was. 21 Petrus mos denken aan wat ter gebeurd was, en zee: "Kiek es! Viegeboom dij ie vervlökt hebben: haildaal verdreugd!" 22 "Ie mouten vertraauw in God hebben," zee Jezus. 23 "Ik verzeker joe: wèl of tegen dij baarg doar zegt: 'Tou! Smiet die in zee!' en wèl of nait twievelt in zien haart, mor vertraauwt dat gebeuren zel wat of e zegt, dij zel t ook veurnkander kriegen. 24 Doarom zeg ik joe: woar of ie ook veur beden en woar of ie ook om vroagen, vertraauw der mor op dat ie t al kregen hebben. Den krieg ie t vaast en zeker! 25 As ie stoan te beden en ie hebben wat tegen ain of aander, den mout ie hom dat vergeven. Den zel joen Voader in hemel joe joen misstappen ook vergeven."f + Aander handschriften hebben veur vers 26: "Mor as ie mensken nait vergeven, zel joen Voader in hemel joe joen misstappen ook nait vergeven."f*

27 Ze kwammen weer in Jeruzalem. In tied dat e in tempel rondkuierde, kwammen hogepriesters, schriftgeleerden en oldsten noar hom tou. 28 "Mit wat veur recht doun ie dit?" vruigen ze. "En wèl het joe dat recht geven?" 29 "Ik heb ook n vroag aan joe," antwoordde hai. "As ie mie doar antwoord op geven, zel ik joe ook vertellen mit wat veur gezag ik dit dou. 30 Mien vroag is: deup van Johannes, woar kwam dij heer? Van hemel of van mensken? Geef mie doar ais antwoord op!" 31 Ze onnaaierden onder nkander: "As wie zeggen: 'Van hemel!' den zegt hai vaast en zeker: 'Woarom heb ie hom den nait leufd?' 32 Mor mout we den zeggen: 'Menskenwaark ...'?" Dat duurden ze nait woagen om t volk. Dat was ter ja vaast van overtuugd dat Johannes n echte profeet was. 33 Ze gavven beschaaid: "Wie waiten t nait!" "Den vertel ik joe ook nait mit wat veur recht of ik dit dou!" zee Jezus.

t Evengelie volgens Marcus 12


01Hai begunde heur in geliekenizzen aan te toalen: "Der was ais n man, dij n droevetoen aanleggen dee. Hai zette der n heeg omtou, muik ter n koel in om droeven oet te paarzen en baauwde der n oetkiekpost bie. Dou verpachtte hai t spul aan wienboeren en ging op raais noar t boetenlaand. 02Dou t zowied was, stuurde hai n knecht noar dij wienboeren tou. Ze zollen zien paart ophoalen van wat of droevetoen opsmeten haar. 03Mor pachters grepen man beet, truvelden hom òf en stuurden hom mit lege handen weerom. 04Boas stuurde nog n aander knecht noar heur tou. Dij gavven ze op kop en scheerden hom gek aan. 05Hai stuurde der nóg ain op òf. Dij brochten ze om haals. En zo ging t nog mit n haile rieg: gounent rammelden ze òf, aandern sluigen ze dood. 06Dou haar e nog mor ain over: zien zeun, doar e slim wies mit was. Op t lest stuurde hai dij noar heur tou. Hai dochde: 'Mien zeun zellen ze ja wel woaren!' 07Mor dij wienboeren zeden tegen nkander: 'Dat is aarfgenoam! Kom op! Wie haauwen hom dood! Den is aarvenis mooi veur ons!' 08Ze grepen hom beet, muiken hom van kaant en smeten hom tou droevetoen oet. 09Wat zel boas van droevetoen nou doun? Hai zel der zulm op òf goan, dij wienboeren doodhaauwen en droevetoen aan aander pachters geven. 10 Heb ie nooit in de Schrift lezen: 'Stain, dij baauwers te min was,
dij is as houkstain bruukt.

11 Zo gaait de Heer te waark. Is t in ons ogen gain wonder?'"


12 Ze perbaaierden hom op te pakken, mor ze wazzen baang veur t volk. Ze haren ja mor al te goud deur dat e mit dizze geliekenizzen heur maind haar. Ze luiten hom doarom mit vree en gingen vot.13 Dou stuurden ze n poar Farizeeërs en paardie lu van Herodes zien pertij op hom òf om hom op zien aigen woorden te vangen. 14 Ze kwammen bie hom. "Meester," zeden ze, "wie waiten dat ie n man binnen doar je van op aan kinnen. Ie trekken joe van gainain wat aan en kieken gain mensk noar ogen. Ie zeggen eerlieks hou of God wil dat je leven zellen. Hou is t ainlieks: mag men kaaizer belasten betoalen? Aal betoalen of naít betoalen, dát is de vroag!" 15 Hai haar wel deur hou filaain ze wazzen. "Woarom wil ie mie der in lopen loaten?" zee e. "Loat mie ais n zulverstok zain!" 16 Ze langden hom ain tou. "Wèl zien kop is dit en wèl zien opschrift?" vruig e. "Kaaizer zienent!" zeden ze. 17 Dou zee Jezus tegen heur: "Geef den aan kaaizer, kaaizer zienent, en aan God, God zienent!" Doar stonden ze versteld van.

18 Sadduceeërs kwammen ook op hom òf. Dat binnen lu dij ontstrieden dat doden opstoan. Ze zeden tegen hom: 19 "Meester, Mozes het ons dit veurschreven: 'As ain zien bruier oet tied komt en dij let n vraauw achter zunder kinder, den mout zien bruier mit dij wedevraauw traauwen en veur noazoaten zörgen.' 20 Nou wazzen der ais zeuven bruiers. Oldste traauwde en kwam oet tied zunder kinder. 21 Dou traauwde twijde mit dij vraauw, mor hai kwam ook oet tied zunder kinder. Bie daarde ging t nait aans. 22 Joa, mit ale zeuven: gain noazoaten! t Lest van altmoal kwam vraauw ook oet tied. 23 Nou vroag wie joe: as ze oet dood opstoan, wèl zien vraauw zel zai den wezen? Ale zeuven hebben ja mit heur traauwd west!" 24 "Ie zitten der haildaal noast!" antwoordde Jezus heur. "Dat komt omdat ie de Schriften nait kennen en Gods macht ook nait! 25 t Is ja zo: as doden opstoan, traauwen manlu en vraauwlu nait mitnkander. In hemel binnen mensken ja net as engels. 26 En wat opstoan oet dood aanbelangt: heb ie in t bouk van Mozes t verhoal over brommelbos nait lezen? Hou of God tegen Mozes zegd het: 'Ik bin Abraham zien God, Isaak zien God en Jakob zien God'? 27 Hai is gain God van doden mor van leventegen. Ie zitten der glad noast!"

28 Ain van schriftgeleerden dij bie hom kwam, haar lusterd noar kekelderij tussen Jezus en Sadduceeërs. Hai von dat e heur n mooi antwoord geven haar en kwam mit vroag: "Wat is nou ainlieks t belangriekste gebod?" 29 Jezus zee doarop: "t Eerste gebod is dit: 'Heur Israël! De Heer ons God, de Heer is ain. 30 Ie mouten van de Heer joen God, holden van top tou toon en mit ales wat in joe is!' 31 t Twijde gebod is: 'Ie mouten van joen noaste holden as van joezulm.' n Belangrieker gebod as dizze twij, bestaait ter nait!" 32 "Krekt as ie zeggen, meester!" zee schriftgeleerde. "t Is woar wat ie zeggen: de Heer is allenneg God en der is gain aander as hai. 33 Van hom holden van top tou toon en mit ales wat in joe is, is ja meer weerd as brandovvers of netgliek wat veur aander ovver." 34 Jezus zag dat man mit verstand antwoord geven haar. Hai zee tegen hom: "Ie binnen nait wied van Gods riek òf!" Gainain duurde hom nog wat te vroagen.

35 Bie zien onderricht in tempel vruig Jezus: "Hou kommen schriftgeleerden der ainlieks bie dat de Christus de zeun van David is? 36 David zegt zulm ja - en dat is hom deur hillege Gaist ingeven: 'De Heer het tegen mien Heer zegd: goa rechts van mie zitten, aan tied tou dat ik vijanden joe onder vouten leg.' 37 As David zulm hom 'Heer' nuimt, hou kin e den tougelieks zien zeun wezen?" Hail wat lu moggen hom geern heuren.

38 Bie zien onderricht zee hai ook ais: "Woar joe veur schriftgeleerden. Ze paraderen geern mit laange mantels aan en binnen der gek op dat mensken op maart heur goidag zeggen. 39 Ze willen geern op veurste rieg zitten in sinagoges en aan t bovenèn van toavel. 40 t Haile hebben en holden van wedevraauwen vreten ze op, en om de schien op te holden, preveln ze ellenlaange gebeden. Zai zellen slim schaarp oordaild worden!"

41 Hai ging zitten tegen ovverkist over en keek hou mensken der geld in deden. Hail wat rieke lu smeten der n bult in. 42 Dou kwam der n aarme wedevraauw aan, dij der twij kopern muntjes in valen luit. Dat is zoveul as n haalf stuver - hoast niks. 43 Hai raip zien leerlingen en zee: "Ik zeg joe, dizze wedevraauw het meer in kist gooid as aal dij aandern. 44 Dij konden best wat missen van wat of ze over haren. Mor zai het van heur aarmoudje ales wat ze haar der in doan: ales gaf ze doar ze van leven mos."

t Evengelie volgens Marcus 13


01Dou Jezus tou tempel oetging, zee ain van zien leerlingen tegen hom: "Meester, mout je toch ais kieken: wat prachteg aal dij stainen gebaauwen!" 02"Ie stoan van aal dij grode gebaauwen te kieken, nait?" antwoordde hai. "Nou, gain stain der van zel op aander liggen blieven. Haile boudel gaait tegen de vlakte!"

03Dou e boven op Olievenbaarg zitten goan was, liek tegen tempel over, vruigen Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas hom onder vaaier ogen: 04"Nou mout ie ons toch ais vertellen wanneer of dat wezen zel, en woar of je aan zain kinnen dat dit altmoal zien beslag krigt!" 05"Wees ter op verdocht," begunde Jezus tegen heur te zeggen, "dat gainent joe wat wiesmoakt. 06Der zellen hail wat kommen onder mien noam en zeggen: 'Ik bin t,' en doar zellen ze hail wat lu mit op biesterboan brengen. 07Mor as ie heuren van oorlogen en van proaterij over oorlogen, mout ie joe nait oet stuur brengen loaten. Dat mout altmoal gebeuren, mor t èn is dat vot nog nait. 08t Aine volk zel ja tegen t aander in opstand kommen en t aine keunenkriek tegen t aander. Nou hier en den doar zellen eerdbevens en hongersnoden wezen. Mor dat is nait meer as t begun van ale ellèn. 09Paas goud op joezulm. Ze zellen joe oetlevern aan rechtbanken en joe mit sweep tamtaaiern in sinagoges. Ze zellen joe veurbrengen veur stadholders en keunenks om mie. Den zel ie veur heur getugen mouten. 10 Mor eerst mout bliede bosschop over haile wereld bekendmoakt worden. 11 As ze joe den opbrengen en oetlevern, zit ter den veurtied nait over in wat of ie zeggen zellen, mor zeg dat, wat joe op dat aigenste ogenblik ingeven wordt. Ie binnen t ja nait dij t zeggen, mor hillege Gaist. 12 Aine bruier zel aander oetlevern en dood insturen. Voaders doun alderdeegs t zulfde mit heur kinder. Kinder zellen zok keren tegen heur olders en heur de dood aandoun. 13 Joa, elkenain zel joe hoaten om mie. Mor wèl aan t èn tou volholdt, dij zel t levent ter ofredden.14 As ie den "iezelke ofbroak" stoan zain op n stee doar e nait heurt (wèl of t leest, mout goud acht geven!), den mouten lu oet Judea baargen in vluchten. 15 Wèl op t platdak van zien hoes touholdt, mout nait ommeneden kommen om wat op te hoalen, 16 en dij boeten op t laand is, mout nait weeromkommen om zien jak op te hoalen. 17 Aarme stumpers van vraauwlu dij in verwachten binnen of n lutje aan bòrst hebben! 18 Beed mor gaauw dat t nait bie winterdag gebeuren zel. 19 t Zel der ja n big omweg goan dij doagen, zo as wereld nog nooit mitmoakt het van t begun òf aan dou God wereld muik, aan nou tou. En zo slim zel t ook nooit meer worden. 20 As de Heer dij doagen nait kòrten zol, gain mensk zol ter ofredden. Mor om heur dij oetkeurd binnen, het e dij doagen kòrter moakt. 21 Leuf t mor nait as ain tegen joe zegt: 'Kiek, hier is de Christus!' of: 'Doar is e!' 22 Der zellen ja lu kommen dij beweren dat ze de Christus binnen of n profeet. Taikens en wonders zellen ze doun, om, as t aaids meugelk was, lu dij oetkeurd binnen op biesterboan te brengen. 23 Mor wat joe aanbelangt: paas op! Ik heb joe doar altmoal al veur woarschaauwd!

24 Mor in dij doagen, noa ale kripsie van dij tied, zel zun duuster worden en moan zel nait laanger schienen. 25 Steerns zellen van hemel valen en hemelse machten zellen wibberg worden. 26 Den zellen ze Menskenzeun op wolken aankommen zain, mit grode macht en stoatsie. 27 Hai zel zien engels der op oetsturen, en dij e oetkeurd het bie nkander brengen oet ale vaaier windstreken vandoan, van t aine èn van wereld, aan t aander tou.

28 Ie mouten van geliekenis over viegeboom dizze les leren: as dij zien toeken waik worden en knoppen oetkommen, den wait ie: nou is zummer nait wied meer vot. 29 Zo mout ie ook waiten, wanneer ie dat altmoal gebeuren zain, t staait veur deur. 30 Ik verzeker joe: mensken van nou zellen dat altmoal nog beleven. 31 Hemel en eerde zellen vergoan, mor mien woorden vervaast nait! 32 Mor op wat veur dag of op wat veur uur t kommen zel, dat wait gainain. Engels in hemel nait, de Zeun nait, allain de Voader, dij wait t!

33 Kiek oet, wees woaks! Ie waiten ja nait wanneer of tied ter heer is. 34 t Is ja net as mit n man dij noar t boetenlaand ging. Bie t votgoan vertraauwt e zien knechten haile boudel aan, elk zienent, en wachter bie deur bestelt e, goud oet te kieken. 35 Doarom: blief goud woakzoam! Ie waiten ja nait, wanneer of boas van t hoes weeromkomt. Dat kin soavendsloat wezen of middel in naacht, as hoan kraait of smörgens op tied. 36 Zo kin ie der veur zörgen dat e joe nait in sloap vindt as e rompslomps weeromkomt. 37 Wat ik tegen joe zeg, dat zeg ik tegen ale lu: blief wakker!"

t Evengelie volgens Marcus 14


01Twij doagen loater zol t Pesach wezen en t feest van Broden-zunder-gèst. Hogepriesters en schriftgeleerden onnaaierden mitnkander hou of ze Jezus op n filaaine menaaier in handen kriegen en ombrengen konden. 02"Mor," zeden ze, "wie mouten dat nait op t feest doun! Der kon ja ais rebulie kommen onder t volk!" 03Dou e in Betanië was bie meloatse Simon, en doar aan t eten was, stel joe ais veur: doar kwam mie n vraauw aan mit in haand n albastern vleske vol duroabele narduseulie, moakt van echte nardus! Ze sluig haals van t vleske òf en goot hom haildaal leeg op zien kop. 04Gounent aargerden zok. "Woar is dij verknapbuzzerij mit dij mirre nou goud veur!" zeden ze. 05"t Haar veur meer as drijhonderd schellenks verkocht worden kind en t geld aan aarme lu geven worden!" Ze begunden heur oet te vetern. 06"Loat heur toch geworden!" zee Jezus. "Woarom zit ie over dij vraauw heer? Zai het n goie doad veur mie doan. 07Aarme lu heb ie ja aaltied wel om joe tou en ie kinnen heur helpen wanneer of ie mor willen, mor ik zel der nait aaltied wezen. 08Zai het doan wat of ze kon: zai het mien liggoam al zaalfd veur mien begraffenis. 09Zekerwoar! Ik zeg joe: aalderwegens woar of dizze bliede bosschop verkundegd worden zel in haile wereld, zel der bie verteld worden wat of zai doan het. Zo zellen mensken aan heur denken blieven." 10 Dou ging ain van de twaalm, Judas Iskariot haitte hai, noar hogepriesters tou om hom aan heur oet te levern. 11 Dij wazzen der blied om dou ze dat heurden en verzeden hom geld te geven. En hai ging op zuik noar n goie gelegenhaid om hom over te levern. 12 t Was eerste dag van t feest van Broden-zunder-gèst, dag van t pesachlaam slachten. "Woar wil ie t pesachlaam eten?" kwammen leerlingen Jezus vroagen. "Den kin we t kloarmoaken goan." 13 Hai stuurde twij van zien leerlingen der op oet en zee tegen heur: "Goa noar stad tou. Der zel joe doar n man in muit kommen mit n kroek wotter. 14 Dij mout ie achternoagoan noar t hoes, doar e in gaait. Zeg den tegen boas van dat hoes: 'Meester vragt: woar is mien zoal, doar ik mit mien leerlingen t pesachmoal eten kin?' 15 Hai zel joe n grode bovenzoal aanwiezen. Doar staait ales wat ter wezen mout. Moak doar t aal veur mie kloar!" 16 Leerlingen gingen vot, kwammen in stad en vonden t altmoal krekt zo as hai heur verteld haar. En ze muiken t pesachlaam kloar. 17 Tegen oavendstied kwam hai der mit de twaalm aan. 18 Dou ze bie toavel zatten en aan t eten wazzen, zee Jezus: "Let op mien woorden: ain van joe zel mie overlevern. Ain dij nou mit mie aan t eten is!" 19 Leerlingen werden der slim triesterg van. Ain noa aander vruig: "Ik toch nait, wel?" 20 "Ain van de twaalm!" zee e. "Ain dij mit mie zien brood in schuddel stipt. 21 Menskenzeun gaait ja wel hèn zo as over hom in de Schriften staait, mor o wai man, deur wèl of Menskenzeun overleverd wordt. Hai haar beter mor nait geboren worden kind." 22 Onder t eten pakte Jezus n brood, sprak zegenbee der over oet, brook t in stokken, gaf heur dij en zee: "Neem dit, t is mien liggoam!" 23 En hai pakte n beker, sprak t daankgebed oet, gaf heur dij deur en zai dronken der altmoal oet. 24 Hai zee tegen heur: "Dit is mien bloud van t verbond, veur veul mensken vergoten. 25 Ik zeg joe: van nou òf aan zel ik nait meer drinken van wat of wienstòk geft, totdat ik in Gods keunenkriek van nije oogst drinken zel." 26 Dou zongen ze t loflaid en gingen op pad noar Olievenbaarg tou. 27 Jezus zee tegen heur: "Ie zellen joe altmoal aan mie aargern. Der staait ja schreven: 'Hedder zel ik sloagen en schoapen zellen oetnkander jagd worden.' 28 Mor noadat ik opstoan bin, zel ik joe veuroet goan noar Galilea tou." 29 "t Kin wezen," zee Petrus, "dat ze zok altmoal aan joe aargern, mor ikke nait, hur!" 30 "Joa wis, Petrus," antwoordde Jezus, "vannaacht nog, veur dat hoan twijmoal kraaid het, zelstoe drijmoal ontstreden hebben dastoe mie kenst." 31 Mor Petrus huil mor vol: "Al mos ik ook mit joe staarven, nooit zel ik ontstrieden dat ik joe ken." Ale aandern pruiten net zo. 32 Ze gingen noar n stee tou dij Getsemane hait. "Goa hier zitten," zee Jezus tegen heur, "den goa ik beden." 33 Hai nam Petrus, Johannes en Jakobus mit. Dou begunde hai triesterg en onrusteg te worden. 34 "t Haart begeft mie t zuver van verdrait," zee e tegen heur. "Blief hier woaken!" 35 Hai ging nog wat wieder, luit zok plat op grond valen en beedde dat as t aaids meugelk was, dit uur aan hom verbiegoan zol. 36 "Abba!" beedde hai. "Pabbe! Bie joe is ja ales meugelk! Bespoar mie dizze beker! Mor nait wat of ik wil, mor wat ie willen!" 37 Hai ging weerom noar zien leerlingen tou: altmoal in sloap valen! "Simon, slepst?" vruig e aan Petrus. 38 "Kinst den nog gain uurke mit mie woaken? Blief toch wakker en beed dat ie der nait onderdeur goan. Mensk zien gaist wil wel, mor noatuur is swak!" 39 Weer ging e vot en beedde t zulfde. 40 Dou e weeromkwam, zag e dat ze weer in sloap valen wazzen: ze konden ogen ja nait open holden. Ze wozzen nait, wat of ze tegen hom zeggen mozzen. 41 Hai kwam veur daarde moal en zee: "Blief nou mor sloapen en rust mor oet. t Is zowied. Menskenzeun wordt overleverd in handen van deugennaiten. 42 Tou! In t èn! Op pad! Doar komt man al aan dij mie overlevert." 43 Hai haar dit nog mor naauw zegd, of doar kwam Judas aan, ain van de twaalm. Hai haar n tjucht volk bie zok mit sweerden en knuppels. Ze wazzen der op oetstuurd deur hogepriesters, schriftgeleerden en oldsten van t volk. 44 Dij hom overleverde, haar n taiken mit heur ofproat en zegd: "Dij ik n doetje geef, dat is hom! Dij mout ie oppakken en vaaileg vaast zetten." 45 Hai ging liek op Jezus òf en zee: "Rabbi!" Dou gaf e hom n doetje. 46 Ze grepen Jezus beet en pakten hom op. 47 Ain van lu dij der omtou stonden, greep zien sweerd, haauwde op hogepriester zien knecht in: t oor der òf! 48 Jezus zee tegen heur: "Bin ik meschain n bandiet dat ie mit sweerden en knuppels der op oettrokken binnen om mie op te pakken? 49 Doagelks heb ik bie joe zeten in tempel en onderricht geven en doar heb ie gain haand noar mie oetstoken! Mor zo mos oetkommen wat of over mie schreven staait." 50 Dou trokken ale leerlingen aan hakken en luiten hom in steek. 51 n Jongkerel ging hom achternoa. Hai haar n loaken om zien blode lief sloagen: aans haar e niks aan. Ze wollen hom pakken, 52 mor hai luit t loaken glippen en naaide der in blode spits tussen oet. 53 Ze brochten Jezus bie hogepriester. Ale hogepriesters, schriftgeleerden en oldsten van t volk kwammen bie nkander. 54 Op n ofstandje ging Petrus achter hom aan, aan binnenploats van hogepriester zien hoes tou. Doar ging e maank knechten en maaiden zitten en waarmde zok bie t vuur. 55 Hogepriester en haile road perbaaierden n aanklacht tegen Jezus te vinden doar ze hom op tou dood veroordailen konden. Mor vinden deden ze niks. 56 Der wazzen wel hail wat lu dij n vaalze verkloaren tegen hom indainden, mor wat ze zeden, stemde nait mitnkander. 57 Dou kwammen der n poar in t èn en brochten dizze vaalze verkloaren tegen hom in: 58 "Wie hebben hom zeggen heurd: 'Ik zel dizze tempel dij deur menskenhanden baauwd is, ofbreken en in drij doag n aander baauwen, zunder dat ter menskenhanden aan te pas kommen.'" 59 Mor ook in dit gevaal stemde heur verkloaren nait. 60 Hogepriester kwam in t èn, laip noar t midden tou en vruig Jezus: "Heb ie doar niks op te zeggen, wat dizze lu altmoal tegen joe inbrengen?" 61 Mor Jezus gaf gain beschaaid en zee niks of naks. Nog ais vruig hogepriester hom: "Bin ie de Christus, Zeun van God - hoog te priezen is zien noam?" 62 "Krekt! Dij bin k!" antwoordde Jezus. "En ie zellen Menskenzeun zitten zain aan rechterhaand van de Machtege en hom kommen zain op wolken van hemel!" 63 Dou scheurde hogepriester zien klaaier en zee: "Woar bin wie nog meer getugen veur neudeg? 64 Ie hebben heurd hou of e God lastert! Wat ducht joe der van?" Altmoal zeden ze: "Schuldeg! Doodstraf!" 65 Gounent begunden hom te bespijen, deden hom n blinddouk veur en stompten hom. "Loat es zain ofstoe n profeet bist!" raipen ze. Knechten sluigen hom ook liek in t gezicht. 66 Petrus zat in tied beneden op binnenploats. Doar kwam ain van hogepriester zien maaiden op hom òf. 67 Dou ze Petrus zag, dij zok te waarmen zat, keek ze hom ais goud aan en zee: "Doe wast ook bie dij man oet Nazaret, bie dij Jezus!" 68 Mor hai beweerde van nait: "Ik wait nait woar ofstoe t over hest!" zee e. Dou ging e noar boeten tou, noar t poorthoes. 69 Dou maaid hom zag, begunde ze der vannijs tegen omstanders over: "Dij heurt ter ook bie!" 70 Weer zee e van nait. n Zetje loater zeden omstanders tegen Petrus: "Joa wis, doe heurst ter ook bie! Komst ja oet Galilea!" 71 Dou begunde hai te vluiken en te bandiezen en beswoor heur: "Ik ken dij man écht nait doar ie t over hebben!" 72 En mit dat e dat zee, kraaide hoan veur twijde moal. Dou kwam Petrus in t zin, wat of Jezus tegen hom zegd haar: "Nog veur hoan twijmoal kraaid het, zelstoe drijmoal ontstreden hebben dastoe mie kenst." En hai begunde aldernoarst te reren.

t Evengelie volgens Marcus 15


01Votdoalek, smörgensvroug, kwammen hogepriesters mit oldsten van t volk en schriftgeleerden, haile road, bie nkander om te kieken wat of ze doun zollen. Ze sluigen Jezus in boeien, brochten hom vot en leverden hom over aan Pilatus.

02"Bin ie keunenk van Jeuden?" vruig Pilatus hom. "Zo as ie zeggen," antwoordde Jezus. 03Hogepriesters begunden hom van alderhande zoaken te beschuldegen. 04"Zeg ie niks weerom?" vruig Pilatus nog ais. "Heur toch ais aan, wat of ze altmoal tegen joe inbrengen!" 05Mor Jezus antwoordde hom der mit gain woord op. Dat dee Pilatus slim nij. 06Nou was t gebruuk dat hai bie feesten n gevangene vrij luit. t Volk mog zeggen wèl. 07Nou wol t gevaal dat ter ain vaast zat mit aander rebellen, dij bie n rebulie n moord begoan haar. Barabbas haitte hai. 08Dou kwam t volk bie trappen omhoog en begunde te aaisen dat e veur heur doun zol, wat e aaltied dee. 09"Wil ie," zee Pilatus, "dat ik veur joe keunenk van Jeuden vrij loat?" 10 Hai haar ja wel deur dat hogepriesters hom bloots oet ofgunst overleverd haren. 11 Mor hogepriesters steukelden t volk op: ze zollen zeggen dat ze laiver haren dat e Barabbas vrij loaten zol. 12 "Wat mout ik den mit man, dij ie keunenk van Jeuden nuimen?" vruig Pilatus. 13 "Aan t kruus der mit!" raipen ze weerom. 14 "Wat het e den ainlieks veur verkeerds doan?" zee Pilatus. Mor ze gingen nog meer te keer: "Aan t kruus der mit!"

15 Pilatus wol t volk mor laiver heur zin geven. Doarom luit e Barabbas lopen. Jezus luit e giezeln en doarnoa leverde hai hom oet aan soldoaten. Dij zollen hom aan t kruus sloagen.16 Soldoaten nammen hom mit in t pelaais, noar t stee doar ze pretorium tegen zeggen, en haile kompie huilen ze der bie. 17 Ze deden hom n sangen mantel om, bonden n kraans van stiekeldoorns bie nkander en zetten hom dij op kop. 18 Dou salueerden ze veur hom: "Goidag, keunenk van Jeuden!" 19 Ze sluigen hom mit n raait op kop, kwittjeden hom liek in t gezicht, vuilen veur hom op knijen en brochten hom eerbewiezen. 20 Dou ze hom veur gek holden haren, deden ze hom sangen mantel òf en trokken hom zien aigen goud weer aan. Dou brochten ze hom noar boeten tou om hom aan t kruus te sloagen. 21 n Man dij doar net langs kwam van t laand vandoan, mos van heur t kruus droagen. Dat was Simon oet Cyrene. Hai was Alexander en Rufus heur voader. 22 Ze brochten hom noar n stee, dij Golgota haitte. Dat betaikent: "Doodskopbult". 23 Ze wollen hom wien geven mit mirre der deur, mor hai wol t nait hebben. 24 Ze sluigen hom aan t kruus, verdailden zien klaaier en dobbelden der om wat of elk kriegen zol. 25 t Was negen uur smörgens dou ze hom aan t kruus sluigen. 26 Boven zien kop schreven ze woarom hai veroordaild was: "Keunenk van Jeuden". 27 Tougelieks mit hom werden twij rovers aan t kruus sloagen, ain aan zien rechter- en ain aan zien linkerkaant.f + Aander handschriften hebben veur vers 28: "Bie misdoadegers wer e rekend."f* 29 Lu dij verbie kwammen, sliepten hom oet en schudden mit kop. "Hé doe!" raipen ze. "Doe, dij tempel ofbrekst en in drij doag weer opbaauwst, 30 help diezulm nou en kom van t kruus òf!" 31 Hogepriesters en schriftgeleerden deden net zo. "Aander lu het e hulpen," zeden ze, "zokzulm helpen kin e nait! 32 De Christus, keunenk van Israël, mout nou mor ais deelkommen van t kruus. Den zel wie hom leuven!" Manlu, dij mit hom aan t kruus sloagen wazzen, scholden hom ook oet.

33 Twaalf uur smirregs wer t duuster over t haile laand, aan drij uur tou. 34 Om en bie drij uur raip Jezus mit geweld: "Eloï, Eloï, lama sabachtani?" Dat betaikent in ons toal: "Mien God, mien God, woarom heb ie mie zo allain loaten?" 35 Gounent van lu dij der omtou stonden, heurden dat en zeden: "Heur! Hai ropt om Elia!" 36 Ain van heur huil gaauw n spons, deupte dij in zoere wien, stook hom op punt van n stòk en wol hom te drinken geven. "Wacht ais," zee e, "nou kin we mooi zain of Elia komt om hom der òf te hoalen." 37 Mor Jezus raip nog ais haile haard en gaf de gaist.

38 t Gedien in tempel scheurde middendeur, van boven noar beneden. 39 Der ston n ofsier bie, liek tegen hom over. Dou dij zag hou e staarven dee, raip e: "Eerlieks woar, dij man was God zien Zeun!"

40 Op n ofstandje stonden ook vraauwlu te kieken. Maria van Magdala was ter bie en Maria, moeke van lutje Jakobus en van Joses, en Salome was ter ook. 41 Zai wazzen Jezus, dou e nog in Galilea was, aaltied achternoakommen en haren veur hom zörgd. Der stonden nog n haile rieg aander vraauwlu bie dij mit hom raaisd wazzen noar Jeruzalem tou.

42 t Was veurberaaidensdag, dat is rustdag veur sabbat, en t was al oavend worden. 43 Dou ging Josef van Arimatea noar Pilatus tou. Hai was n veuraanstoand lid van Hoge Road en zag zulm ook oet noar Gods riek. Hai woagde t ter op en vruig om t liggoam van Jezus. 44 t Dee Pilatus slim nij dat e al sturven wezen zol. Hai raip kaptaain der bie en vruig hom of Jezus al laank dood was. 45 Dou e van kaptaain vernomen haar dat dat zo was, gaf e t liggoam aan Josef. 46 Dij kochde n lap linnen, nam Jezus van t kruus òf en wikkelde hom in t linnen. Hai legde hom in n grafkoamer dij in rotsen oetkapt was. Veur ingang rolde hai n stain.

47 Maria van Magdala en Maria, Joses zien moeke, zagen woar of e deellegd was.

t Evengelie volgens Marcus 16


01Dou sabbat verbie was, kochten Maria van Magdala, Jakobus zien moeke Maria en Salome, lekker roekende zaalf om hom doarmit in te vrieven. 02Hail vroug, op eerste dag van week, gingen ze noar t graf tou. Zun was net op. 03"Wèl zel veur ons stain veur ingang van t graf votrollen?" zeden ze tegen nkander. 04Dou ze opkeken, zagen ze dat stain al votrold was. t Was aans n haile dikke. 05Ze gingen tou grafkoamer in en zagen n jongkerel aan rechterkaant zitten, haildaal in t wit. En kèl dat ze der van werden! 06Jongkerel zee: "Nait baang wezen! Ie zuiken Jezus van Nazaret dij aan t kruus sloagen is. Hai is tou t levent opwekt. Hier is e nait. Kiek mor, dit is stee doar ze hom hènlegd haren. 07Mor goa hier nou vandoan en zeg tegen zien leerlingen, aan Petrus ook, dat hai joe veuroet gaait noar Galilea tou. Doar zel ie hom zain, krekt as e joe verteld het."

08Zai gingen noar boeten tou en stoven bie t graf vandoan. Ze trilden der over, zo oet stuur wazzen ze! En ze zeden tegen gainain wat - zo benaauwd wazzen ze worden. ***

09Dou hai smörgensvroug op eerste dag van week opstoan was, verscheen e t eerst aan Maria van Magdala bie wèl hai zeuven onnure gaisten oetdreven haar. 10 Dij vertelde t aan manlu dij aaltied mit Jezus optrokken wazzen. Dij wazzen nog aaltied slim sneu en schraifden der over. 11 Dou ze heurden dat e leefde en dat ze hom zain haar, leufden ze der niks van. 12 Doarnoa verscheen e in n aander gedoante aan twij van zien leerlingen dij onderwegens wazzen noar t laand tou. 13 Zai gingen weerom en vertelden t aan aandern, dij der net zo min wat van leufden. 14 Doarnoa verscheen e aan de elf leerlingen dou ze aan t eten wazzen. Hai veterde heur oet omdat ze ongeleuveg wazzen en dikke stiefkoppen. Ze wollen lu dij hom zain haren noadat e opwekt was, ja nait leuven. 15 "Goa der op oet, haile wereld deur," zee e, "en vertel aan haile scheppen bliede bosschop. 16 Wèl leuven dut en zok deupen let, zel red worden. Mor dij nait leuft, zel veroordaild worden.

17 Dij leuven, dij kriegen dizze taikens te zain: in mien noam zellen ze onnure gaisten oetdrieven en in nije toalen zellen ze proaten. 18 Slangen zellen ze mit blode handen oppakken en as ze swoar vergif drinken, zel heur der niks van overkommen. Zaiken zellen ze handen opleggen en dij zellen weer beter worden."

19 De Heer wer, noadat e dit tegen heur zegd haar, opnomen in hemel. Doar ging e zitten aan God zien rechterhaand. 20 Mor zai gingen der op oet en muiken overaal t grode nijs kundeg. De Heer hulp heur en gaf kracht aan heur woorden, deur wondertaikens dij der op volgden.f + Verzen 9-20 binnen der loater bie schreven. Paardie handschriften en olde vertoalens hebben n aander, kòrter èn: "Ale opdrachten meldden zai in t kòrt aan Petrus en dij bie hom wazzen. Doarnoa verscheen Jezus zulm aan heur en luit deur heur van oost tou west, haailege en overgankelke bosschop van aiwege redden oetdroagen. Amen."f*