Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Kolossers 01    02    03    04   

Braif aan Kolossers 01


01va va* Dizze braif komt van Paulus, ofgezant van Christus Jezus - dat affeer wol God hom tou - en van Timoteüs ons bruier.

03In ons gebed veur joe daanken wie aalgedureg God, ons Heer Jezus Christus zien Voader. 04Wie hebben ja heurd van joen geleuf in Christus Jezus en van joen laifde veur ale lu dij bie God heuren. 05Dij is doaraan te daanken dat ie zo oetzain noar wat of in hemel veur joe kloarligt. Doar haar ie vrouger al van heurd in belofte doar ie op aan kinnen: t evengelie. 06Dat is ook tou joe deurdrongen, net as t overaal in wereld aanwezeg is. Doar dragt t vrucht en dijt aaldeur net as bie joe ook, van dag òf aan dat ie der veur t eerst van heurden en veur God zien genoade echt oog kregen. 07Zo heb ie t leerd van Epafras, ons mitwaarker. Hom mag k geern lieden. Hai is as n vertraauwde knecht van Christus veur joe in de weer. 08Hai is ook de man dij ons verteld het hou zo'n laifde de hillege Gaist in joe aanstoken het.

09Van dag òf aan dat wie doarvan heurd hebben, hol we den ook nait op veur joe te beden. Wie vroagen dat ie haildaal deurkriegen maggen, wat of God wil, zodat joen optreden van ain en aal wieshaid en gaistelk inzicht getuugt; 10 dat ie zo leven as de Heer dat aan joe verdaind het, zó, dat hom t haildaal noar t zin is. Den lever ie goie vruchten op: alderhande goud waark. Den leer ie God aal beter kennen. 11 Den wor ie in ale opzichten aalaan staarker moakt. Doar het hai in zien verheven stoat kracht ja tou! Zo kin ie ales verduren en aan t èn tou volholden.

12 Blied daank ie den de Voader. Hai stelt joe in stoat joen aarfdail te aanveerden, dij kloarligt in t laand van t licht veur dijent dij bie God heuren. 13 Hai het ons vothoald tou macht van t duustern oet en ons overbrocht noar t keunenkriek van zien laive Zeun. 14 Dij betoalde veur ons vrijloaten; dij muik dat zunden ons kwietscholden worden.
15 In hom krieg we God te zain, dij onzichtboar is. Van aal dat schoapen is, kwam hai t eerst op wereld.

16 Deur hom is ales ja schoapen dat touholdt in hemel en op eerde;
wat te zain en wat nait te zain is.
Netgliek of ze in God zien troonroad zitten of wait ik wat veur zeggenschop hebben;
of ze in t wereldbestuur zitten of grode volmachten hebben:
t is aal deur hom schoapen en om weer bie hom terecht te kommen.

17 Hai was ter eerder as ale aander dingen, t bestaait aal deur hom.

18 Hai is t hoofd van t liggoam: zien kerk. Mit hom begunde t; hai was as eerste oet t dodenriek geboren,
den kon e in ales koploper wezen.

19 God haar ja besloten in aal zien volhaid bie hom zien intrek te nemen,
20 en deur hom ales weer mit zok in t lieke te brengen; deur zien bloud aan t kruus vree te stichten tussen hom en zien schepsels,
netgliek of ze op eerde of in hemel touholden.


21 Doar vuil ie ook onder. Der was ja verwiedern tussen God en joe. Ie beschaauwden hom as joen vijand. Dat bleek oet joen minne doun. 22 Mor nou bin ie weer mit hom in t lieke kommen deurdat Christus in zien bestoan as mensk dood inging om joe haaileg en zunder lek of brek veur God verschienen te loaten. 23 As ie nou den ook mor volholden te leuven, vaast in joen schounen stoan en joe nait ofbrengen loaten van dat, doar bliede bosschop joe oetzicht op geft. Dij bosschop dij ie heurd hebben, dij oetbezuund is in hail dizze schoapen wereld, zo wied as hemel zok doarover oetstrekt. Dij bosschop dij ik, Paulus, rondzeggen mout.

24 Op t heden vernuver ik mie mit wat of ik oetstoan mout veur joe. In wat of ik op hoed krieg vul ik aan - om wat weerom te doun - wat of Christus aan verdrokkens te kòrt kommen was. En dat dou ik veur zien liggoam: kerk. 25 Bie dij bin ik in dainst. Dij toak het God mie geven mit t oog op joe: dat ik wat of God beloofd haar nou noakommen mag, 26 dat gehaaim dat al aiwen en generoatsies laank bezied holden was. Mor nou is t aan t licht brocht veur dijent dij bie hom heuren. 27 Dij wol God waiten loaten hou zo'n schitternde riekdom dat gehaaim in haaidenwereld brengen zol. Aans zegd: wat Christus in joen levent betaiken zol: zo'n heerlek veuroetzicht! 28 Dij Christus verkundegen wie. Den vermoan we elkenain en onderwiezen elkenain in alderhande wieshaid. Wie willen ja geern elkenain veur God verschienen loaten as n mensk dij Christus haildaal geef moakt het. 29 Doar schrip ik den ook veur; doar gooi ik mie op mit ale kracht dij hai in mie lösmoakt. En dat dut e nait zuneg! 2a va 1-2va* Aan haailegen dij in Kolosse touholden, ons traauwe bruiers en zusters in Christus.

2b va va* Ik wèns joe genoade en vree noamens God ons Voader.


Braif aan Kolossers 02


01Ie mozzen ja ais waiten hou of ik mie mit ale geweld inspan veur joe, veur lu in Laödicea en veur zoveul aandern dij mie persoonlek nait kennen. 02Ik dou zoks om heur te bemoudegen, heur in laifde bie nkander te brengen en heur zo wied te kriegen, dat ze volle riekdom besevven van wat of ze zeker waiten; dat ze inzicht kriegen in God zien gehaaim: Christus.

03In hom ligt ja t haile kaptoal aan wieshaid en kennes opburgen.

04Ik zeg dit om veur te kommen dat ie joe van wies brengen loaten deur mooie proatjes. 05Liggoamelk bin k ter wel nait, mor in gedachten bin k wel bie joe, en k bin blied dat k zai hou zo'n odder der bie joe is en hou vaast joen geleuf in Christus is.

06Nou ie Christus Jezus aannomen hebben as joen Heer, leef nou ook in zien kracht. 07Hai is grond doar ie worrels in schoten hebben, t fonnement doar ie op baauwd worden. Zo kom ie vaast te stoan in t geleuf en bin ie rejoal mit joen daank, zo as ie dat (van mie) leerd hebben. 08Paas ter veur op dat gainain joe mitsleept deur dat opbedenksel, dij onzin dij ze joe op maauw spellen. Wèl of dat doun, loaten heur koers bepoalen deur wat of mensken overleverd hebben; deur hemelliggoamen en nait deur Christus. 09In hom woont God mit ales wat God "is" en "het". In hom is God mensk worden. 10 In hom heb ie joen bestemmen vonden. Hai is t hoofd van ale heerschoppijen en machten. 11 In hom bin ie ook besneden; mor zunder dat ter n menskenhaand aan te pas kwam. Dat gebeurde dou ie joen zundege levent oetdeden, dou Christus joe besnee, 12 deurdat ie in joen deup mit hom begroaven werden. In hom bin ie ook opwekt deur t geleuf. In dat geleuf schoelt ja de kracht van dij God, dij Christus oet dood opwekt het. 13 Dat geldt nou ook van joe. Ie wazzen dood deur joen zunden en joen liggoam was nait besneden. Mor God het joe mit Christus leventeg moakt. Aal ons zunden het e vergeven. 14 Hai het n streep hoald deur ons schuldbekentenis, dij mit aal zien bepoalens in ons noadail was en tegen ons getuugde. Joa, hai het dij aan kaant doan deur dij aan t kruus te sloagen. 15 Hai het aal dijent dij (over ons) de boas speulden en macht haren, ontwoapend en ze aan koak steld. Deur Christus het God dij in triomf opbrengen loaten.

16 Loat joe den ook deur gain mensk wat veurschrieven op t stok van etendrinken, van feestdag of nijmoan of rustdoagen. 17 Doar kin ie bloots n schaar in zain van wat of kommen zol. Mor nou is dat wat dij schaar gaf der zulm: Christus. 18 Loat joe pries nait ofnaarsken deur ain dij zo t liekt haile nederg is en engels vereert; dij mor aal aankomt mit viziounen dij e had hebben zol, woanwies deur wat of zien noatuur hom ingeft, 19 mor dij t hoofd löslet. Doar krigt toch t haile liggoam deur verbindens en schoakels, zien aanvoer en soamenhang vandoan. Op dij menaaier kin t wazen zo as God dat wil.

20 As ie nou den deur mit Christus te staarven van dij hemelliggoamen òf binnen, woarom loat ie, asof ie nog bie wereld heurden, joe over joen eten veurschriften geven, zo as: 21 "Nait aankommen, nait pruiven, ofblieven!" 22 Dat eten verteert ja toch altmoal en verswint wel. t Binnen mor mensken dij joe regels opleggen en aanproaten. 23 Zo'n godsdainst van aigen vinden - joezulm vernedern, haard wezen veur joen liggoam - mag den veur wieshaid deurgoan, mor weerde het e gain spier. Bloots joen olde noatuur komt zo aan zien trekken.

Braif aan Kolossers 03


01As ie nou den mit Christus t levent ingoan binnen, zit den achter dij dingen heer dij boven binnen. Doar zit Christus aan God zien rechterhaand. 02Zet joen zinnen op wat of boven is, nait op wat hier op eerde is. 03Ie binnen ja sturven en joen levent is mit Christus verburgen in God.

04As Christus veurndag komt, joen levent, den zel ie ook mit hom in volle heren en veren veurndag kommen.

05Zai dus òf te kommen van wat of ter werelds aan joe is: klongeln, onzedelkhaid, haartstocht, minne verlangsten en aalbegereghaid. Wèl aalbegereg is, daint n ofgod. 06Om zokse dingen gaait God stravven wèl of nait om zien zeggen geven. 07Zukswat heb ie vrouger ook ommaans had dou ie doar joen slinger aan haren. 08Mor nou mout ie ook dat altmoal aan kaant doun: opvlaigendhaid, drift, minne streken, kwoadspreken en voelbekken. 09Ie maggen nkander nait bedraigen. Ie hebben ja olde mensk mit zien praktieken oettrokken. 10 Ie hebben nou nije mensk aantrokken. En dij krigt aalaan nij inzicht, zodat e op zien schepper begunt te lieken. 11 Woar dij is, doar proat ie nait meer over Griek of Jeud, besneden of onbesneden, barboar of Skyth, sloaf of vrij man. Doar is bie elkenain Christus t ain en t aal.

12 Nou ie bie God heuren as mensken dij hai oetzöcht het en van wèl of e holdt, loat nou dit joen nije plunje wezen: meedlieden, vrundelkhaid, nederghaid, zaachtzedeghaid, geduld, 13 zodat ie nkander verdroagen en nkander vergeven as ain over n aander min te spreken is. Net zo as de Heer joe vergeven het, mout ie dat ook doun. 14 En boven aal dizze aigenschoppen: laifde. Dij geft n baand doar ie nait oet lös kommen. 15 Loat Christus zien vree t veur t zeggen hebben in joen haarten. Veur dij vree bin ie ook ja as ain gemainschop roupen. Wees doar mor dankboar veur! 16 Geef in joen kring aan Christus zien bosschop ale roemte deur nkander mit alderhande wieze road te leren en te vermoanen. Zing oet dankboarhaid joen God van haarten psaalms, lofzangen en gaistelke laiden tou. 17 En netgliek wat of ie zeggen of doun, loat t aal gebeuren in de Heer Jezus zien noam. Daank God de Voader deur hom.

18 Vraauwlu, wees onderdoaneg aan joen man. Dat heurt ja zo woar de Heer woont. 19 Manlu, hol van joen vraauw en vaal nait tegen heur oet. 20 Kinder, wees geheurzoam aan joen olders. Dat wordt ja op pries steld doar de Heer woont. 21 Voaders, hoal joen kinder t bloud nait onder noagels vandoan. Aans konden ze moudveren wel ais hangen loaten. 22 Sloaven, wees joen boazen hier op eerde in ale opzichten geheurzoam. Nait deur heur noar ogen te kieken om bie heur in gunst te kommen, mor oprecht van haart, oet ontzag veur de Heer. 23 Wat of ie ook doun, loat joe t ainmoud wezen of dee ie t veur de Heer en nait veur mensken. 24 Ie waiten ja: ie kriegen van joen Heer der wat veur weerom: ie maggen dailen in zien aarvenis. Christus is ja de boas bie wèl of ie dainen. 25 Wèl of kwoad dut, krigt ook ja weerom wat of e doan het. En den moakt t God niks oet wèl of e veurhet.

Braif aan Kolossers 04


01Boazen, loat joen sloaven toukommen doar of ze recht op hebben en wat billek is. Ie waiten toch wel dat ie ook n boas boven joe hebben, in hemel?

02Hol aan mit beden. Blief doar mor ais veur op, oet dankboarhaid. 03Den kin ie tougelieks ook veur ons beden, dat God deur van ons mond opendut om van Christus zien gehaaim te vertellen, doar ik ja om vastzit; 04dat ik dat zo helder noar veuren brengen mag as ik dat heur te doun.

05Goa verstandeg om mit lu dij naargens aan doun. As ie gelegenhaid kriegen, moak joe der den vrij veur. 06Breng wat ie den zeggen aaltied zo aantrekkelk noar veuren, dat mensken smoak dervan te pakken kriegen. En wèl of ie ook veurhebben, zit nait om n weerwoord verlegen.

07Hou of t mit mie gaait, zel Tychikus joe persies vertellen, dij bruier doar ik zo'n bult mit op heb, dij traauwe helper dij mit mie opwaarkt in de Heer zien dainst. 08Ik stuur hom doarveur juust noar joe tou, dat ie waiten hou of t ter mit ons veurstaait en dat e joe opmontert. 09Onesimus komt ook mit, dij traauwe bruier doar ik zo van hol. Hai is ain van joenent. Zai zellen joe ales vertellen wat of ter hier te doun is.

10 Ie kriegen groutnis van Aristarchus, dij mit mie vastzit en van Barnabas zien neef Marcus. Over hom heb ie al aanwiezens kregen. As e bie joe komt, ontvang hom den mit open aarms. 11 Ook groutnis van Jezus, ook wel Justus nuimd. Dizze drij binnen ainegste Jeuden dij mit mie veur God zien riek waarken. Aan heur heb ik mien haart den ook ophoald. 12 Ie kriegen groutnis van Epafras, ain van joenent. Hai is n knecht van Christus Jezus, dij mor aal veur joe in de weer is deur te beden dat ie t volholden maggen as mensken dij zok deurhèn aigen moakt hebben wat of God altmoal wil en dij doar volleerd in binnen. 13 Ik kin ja van hom getugen dat e zok veul muite geft veur joe en veur mensken in Laödicea en Hiërapolis. 14 Ie kriegen groutnis van Lucas, dij dokter dij ik geern lieden mag, en van Demas. 15 Breng groutnis over aan bruiers in Laödicea, aan Nymfa en aan gemainte dij bie heur aan hoes bie nkander komt. 16 As dizze braif bie joe veurlezen is, zörg der den veur dat e ook in gemainte van Laödicea veurlezen wordt en dat ie braif dij noar Laödicea gaait, ook lezen. 17 En zeg tegen Archippus: "Dou der denk om dastoe dainst dijstoe in de Heer zien opdracht op die nomen hest, noakomst."

18 En nou schrief ik, Paulus, aigenhandeg mien groutnis der bie. Vergeet nait dat ik gevangen zit. Genoade mit joe!