Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Efezers 01    02    03    04    05    06   

Braif aan Efezers 01


01Aan haailegen dij in Efezef + In oldste handschriften staait "in Efeze" der nait bie.f* touholden en in Christus Jezus leuven. Dizze braif komt van Paulus, ofgezant van Christus Jezus. Dat affeer wol God hom tou. 02Ik wèns joe genoade en vree noamens God, ons Voader, en noamens de Heer Jezus Christus. 03Hoog te priezen is God, ons Heer Jezus Christus zien Voader. Hai het ons in Christus in zien hemelse kontrainen ain en aal gaistelke zegen toukommen loaten. 04In hom haar e ons der ja veur oetkozen, al veur fonnement van wereld legd wer, dat we haaileg en zunder lek of brek in zien dainst stoan zollen. 05Oet laifde haar e vrouger al onnaaierd dat wie zien kinder worden zollen deur Jezus Christus. Zo leek hom dat goud en zo wol hai dat. 06Den kon we zien genoade loven en priezen, dij e ons in zien laive Zeun geven het. 07Deur t ovver van zien levent bin we vrijmoakt van schuld en binnen zunden ons vergeven. Zo'n overvloud van genoade 08het e ons schonken, dou e in ain en aal wieshaid en inzicht 09ons t gehaaim bekendmuik van wat of e mit ons veur haar. Doar zat n plan achter dat hai in Christus veuròf moakt haar. 10 Dat haar betrekken op t wereldbestuur. As tied ter heer was dij hai vaststeld haar, wol e noamelk t aal weer onder ain gezag brengen: dat van Christus. Wat of in hemel is en wat of op eerde is: dij zol t ter over te zeggen hebben. 11 In wat of hai aarven zol, wazzen wie ook opnomen. Deur beschikken van hom dij t aal lopen let zo as hai dat oetdocht en wild het, kreeg we dou ook al dizze bestemmen: 12 wie zollen der wezen om hom te loven en te priezen. Wie, dij vrouger al ons hoop op Christus vestegd haren. 13 Mor ook ie binnen in hom opnomen dou ie t woord van woarhaid, bliede bosschop van joen behold, heurd hebben. En dou ie tou geleuf kwammen het hillege Gaist dij beloofd was, joe maarkt. 14 Dij Gaist staait ter börg veur dat we ons aarfdail kriegen. Dij is ter op oet Christus zien aigendom vrij te moaken, dat we hom loven en priezen kinnen. 15 Doarom, nou k van joen geleuf in de Heer Jezus en van joen laifde veur ale haailegen heurd heb, 16 hol ik nait op veur joe te daanken as ik joe nuim in mien gebeden. 17 Den vroag ik dat ons Heer Jezus Christus zien God, dij verheven Voader, joe de Gaist geven mag dij joe zo'n inzicht geft en joe zoveul openboart, dat ie dij Voader kennen. 18 Ik vroag hom om n poar heldere ogen veur joen innerliek, dat ie aan wait kommen wat of ie verwachten maggen nou e joe roupen het; hou zo'n prachtege aarvenis hai joe toudenkt maank zien haailegen, 19 en hou zo'n kolesoale macht hai inzet veur joe dij leuven. Dij kin je ofmeten aan kracht en aan t vermogen 20 dij e in t waark zette in Christus Jezus, dou e hom oet dood opstoan dee en hom n stee gaf aan zien rechterhaand in hemelse kontrainen, 21 boven elkenain dij regaaiert of gezag of macht of heerschoppij, joa, boven elkenain dij noam het. Nait allenneg in distied, mor ook in toukomst. 22 Dij altmoal het God aan Christus ondergeschikt moakt. Hom het e as hoofd dij boven ales staait, aan kerk geven, 23 dij zien liggoam is. In hom staait nou haildaal dij God veur ons, dij haile wereld aan ale houken en hörns tou, mit zokzulm vult.

Braif aan Efezers 02


01Ook ie wazzen dood deur joen misdoaden en zunden. 02Ie richtten joe op dizze wereld hier en luiten joe laaiden deur wat of boas van t leger dat lucht bevolkt, joe komdaaierde. Dij gaist verweert zok nog in lu dij zok tegen God keren. 03Schoon: wie ook, wie altmoal haren dat ommaans, doar of ons noatuur zien slinger aan haar. Wat of ons noatuur en ons zinnen wollen, dat dee we. Zo was wie, net zo goud as dij aandern, mensken doar God zok echt kwoad op muik. 04Mor dou het God - zo groot was zien meedlieden, zo groot was zien laifde - 05al was we ook dood deur wat of we misdeden, ons leventeg moakt mit Christus. Aan genoade heb ie joen redden te daanken. 06Mit hom het e ons tou t graf oethoald en in Christus Jezus het e ons n plak geven in hemelse kontrainen. 07Zo wol e in loatere generoatsies, dou e ons in Christus Jezus goud dee, zain loaten hou overgroot zien genoade wel is. 08Redden dij t geleuf joe brochde, heb ie te daanken aan zien genoade. Dat is nait van joe oetgoan; dat krieg ie van God. 09En dat nait om wat of wie oet t stro zet hebben. Der is doarom gain enkele reden om joezulm op bòrst te kloppen. 10 Wat of wie nou binnen, dat het hai ja van ons moakt. Wie binnen in Christus Jezus der veur schoapen om goie dingen te doun dij God mit ons veur haar. 11 Doarom mag ie der nog wel ais aan denken dat ie, haaidens van noatuur, mensken dij as "onbesneden" bekendstonden bie lu dij zok "besneden" nuimen luiten - dat wazzen ze worden deur n ingreep in heur liggoam - ... 12 dat ie doudestieds zunder Christus wazzen. Ie haren gain börgerrecht in Israël. Testementen doar of touzeggen in doan was, doar ston ie boeten. Niks haar ie te verwachten en zunder God ging ie deur t levent. 13 Nou bin ie, dij aans wied vot wazzen, stoef bie God. Dat komt deur Christus zien ovver. 14 Nou hai der is, heb wie ja vree. Hai het wat of in twijen lag weer ain moakt. Hai het twijspaalk dij as n muur tussen ons inston, sleupt. En dat het hom t levent kost. 15 Wet dij mit zien bepoalens ons van ales oplegde, het e ja oetschoakeld. Hai stichtte vree deur in zien persoon oet twij, ain nij mensk te moaken, 16 en zo kon e t veur baaident-in-ain-persoon weer goudmoaken bie God deur zok aan t kruus sloagen te loaten. Zo gaf e deur zokzulm te geven dij twijspaalk doodsteek. 17 Dou is e kommen en het bliede bosschop brocht van vree veur joe dij wied vot en veur wèl of stoef bie wazzen. 18 Hai het t ja veurnkander kregen dat wie baaident ainsgezind weer bie ons Voader aankommen kinnen. 19 Zo bin ie zodounde nait laanger vremden en gasten, mor ie hebben t zulfde börgerrecht as (aander) haailegen. Ie heuren bie God zien volk. 20 Op t fonnement dat apostels en profeten legd hebben, bin ie baauwd. Christus Jezus zulm is houkstain. 21 Hai holdt t haile baauwwaark bie nkander. En zo gruit doar n tempel oet dij haaileg is deur ons Heer. 22 In hom worden ie ook mit opmezzeld tou n hoes doar of God mit zien Gaist in wonen kin.

Braif aan Efezers 03


01Dat is veur mie, Paulus, nou ik om Christus gevangen zit, n reden veur joe, haaidens ...f + Eerst in vers 14 moakt Paulus dizze zin òf: "... op knijen te goan."f* 02Ie hebben ja wis wel heurd, dat mie t gund is God zien genoade aan joe oet te dailen. 03Deur n openboaren het e mie t gehaaim bekendmoakt, zo as ik zo net al in t kòrt schreef.

04En doaroet kin ie as ie t lezen wel opmoaken, hou zo'n inzicht ik heb in Christus zien gehaaim. 05Doarvan was in veurege generoatsies aan mensken nait zoveul bekendmoakt as ter nou aan zien haailege apostels en profeten deur de Gaist van blootgeven is. 06Dit gehaaim: haaidens zollen mit ons aarven, mit ons inliefd worden, mit ons dailen in wat of in Christus Jezus beloofd was. Dat zol gebeuren deur t evengelie. 07Dij bosschop mog ik rondbrengen. Doarveur kreeg ik van God de goaven; doarveur luit e in mie zien staarke krachten waarken. 08Ik, nou net alderlutjeste maank zien haailegen, kreeg dizze gunst: aan haaidens Christus zien schat te verkundegen, dij gain mensk op t spoor kommen kon, 09en op te heldern hou of t wereldbestuur der oetzag in dat gehaaime plan dat God, dij ales schoapen het, van tiedstieden heer veur zok holden haar 10 mit dij bedoulen, dat nou deur kerk aan heersers en machthebbers in hemelse kontrainen God zien wieshaid in geuren en kleuren bekendmoakt worden zol. 11 Zo haar e zok dat aiwen leden veurnomen in ons Heer Christus Jezus. 12 Deur hom kin we nou frank en vrij noar God tougoan, vol vertraauw as we binnen deur ons geleuf in hom. 13 Doarom vroag ik joe: loat moudveren nait hangen nou ik om joe der onderdeur mout. Dat mag joe ja tou eer strekken.

14 Dat is - zo wol ik zo net al zeggen - veur mie n reden op knijen te goan veur dij Voader, 15 van wèl of elk geslacht in hemel en op eerde zien noam krigt, 16 en hom te vroagen of e joe geven wil - en doar is e zat tou in stoat! - dat ie deur zien Gaist innerliek staark te stoan kommen; 17 dat Christus deur t geleuf in joen haarten wonen mag; dat ie beworreld worden in zien laifde en zo vaaste grond onder vouten kriegen; 18 dat ie in stoat worden mit ale haailegen te vatten om wat veur n brette en lengte en högte en daipte t hier wel gaait, 19 en inzicht te kriegen in Christus zien laifde, doar wie mit ons verstand nait bie kinnen; dat ie boorndevol worden van God.

20 Hom dij - te reken noar kracht dij in ons haart aan t waark is - ales doun kin, en meer as dat, veul meer as dat wie vroagen of bedenken, 21 hom mout deur kerk eer geven worden, en dat in Christus Jezus, ale generoatsies deur, veur aiweg en aaid. Zekerwoar!

Braif aan Efezers 04


01Doarom roup ik, dij om mien baand mit Christus gevangen zit, joe op: gedroag joe zo, as God van joe verwachtte dou e joe aanstelde. 02Mit ain en aal nederghaid en zaachtzedeghaid, mit geduld mout ie in laifde nkander verdroagen. 03Dou joen best ainsgezind te blieven. Zörg veur n goie verstandholden; dij holdt joe bie nkander. 04Ain liggoam (bin ie) mit ain gaist. t Is toch ook ja ain en t zulfde dat ie verwachten doun op grond van joen aanstellen? 05Ain Heer (is ter), ain geleuf, ain deup. 06Ain God en Voader heb ie altmoal. Dij staait boven joe altmoal, is maank joe altmoal en in joe altmoal. 07Mor elk van ons apaart het zoveul genoade toudaild kregen as Christus hom tou wol. 08Doarom staait ter ook: "Hai is noar zien hoge woonstee goan mit lu bie zok dij e kriegsgevangen moakt haar en het mensken goaven schonken." 09"Noar zien hoge woonstee goan," wat zol dat aans beduden as dat e eerst daip in eerde ofdoald is? 10 Dij deelkommen is, is zulfde dij ook opvoaren is, hoger as ale sferen, om zo ales haildaal in beslag te nemen. 11 Hai het summegen geven as apostels, aandern as profeten of as evengelisten, weer aandern as hedders en leroars, 12 om haailegen kloar te moaken veur heur dainst, dat ze Christus zien liggoam opbaauwen konden. 13 Net zo laank tot wie altmoal ain binnen in t geleuf en God zien Zeun gliekegoud kennen; tot wie n wazen kerel worden binnen, oetgruid tou n pestuur van dezulfde volle moat as Christus. 14 Den bin we nait laanger slaiven dij zok op en deelgooien en rondslingern loaten deur elke wind dij der opstekt in de leer en zok zo deur mensken mit filaaine streken - zo as dwoalleroars dij te boat nemen - verkwaanzeln loaten. 15 Nee, den zel we deurdat we in laifde traauw blieven, in ale opzichten aalaan meer noar hom tou gruien dij ons hoofd is: Christus. 16 Van hom krigt t haile liggoam zien grui. t Wordt ja zo in nkander zet dat ter overaal verbindens aanbrocht worden. Doarlangs kin elk dail ofzunderliek noar moat van zien vermogen, deurgeven wat of e kregen het. Zo waarkt t liggoam zulm mit aan zien aigen opbaauw in laifde. 17 Dit is dus mien zeggen, dit drok ik joe in ons Heer zien noam op t gemoud: gedroag joe nait laanger zo as haaidens. Van wat of zai in t zin hebben, komt ja niks te vlocht, 18 verduusterd as ze binnen in heur denken, boeten t levent mit God as ze stoan. Dat komt van t onverstand dat in heur hoest, van ongevuileghaid van heur haart. 19 Zokke mensken binnen ofstompt. Zo gingen ze der mor op lös leven en kwammen der tou, alderhand schaauwe dingen te doun. Doar kinnen ze nait genog van kriegen. 20 Mor ie hebben toch dit van Christus opstoken 21 - ie hebben ja van hom heurd en binnen in hom onderwezen: nou in Jezus t woare kommen is, 22 zol ie joe omklaiden: olde mensk, zo as dij vrouger zok aanstelde, mout oet! Dij ging ja kepot aan dingen dij hom as begeerliek veurspaigeld werden. 23 Ie mouten joen instellen ombatterijen loaten: 24 nije mensk mout aan! Dij is zo schoapen, dat e noar God oardt. Woarhaid dut hom rechtschoapen en haaileg leven. 25 Doarom: dou leugen aan kaant en spreek onder mekoar woarhaid. Wie binnen ja leden van ain liggoam? 26 Wordt kop joe ais roeg? Dut niks, mor bezundeg joe nait. Wor weer goud veurdat zun ondergaait, 27 en geef duvel gain kaans. 28 Wel wènd is te stelen, mout ter mit opholden. Hai zol zok mor laiver goud verweren en mit zien twij handen doun wat of deugt. Den kin e ain dij verlet het ook ais wat geven. 29 Loat joe gain onnuur woord tou mond oetkommen. Nee, (spreek allenneg) as ie wat gouds te zeggen hebben dat t geleuff + In handschriften dij over t aalgemain as de besten gelden, staait hier "behuifte", mor dat geft gain zin. Handschriften van minder aanzain hebben hier "geleuf". Dat zol hier aal pazen.f* opbaauwt. Den hebben wèl of t heuren der wil van. 30 Dou God zien hillege Gaist gain verdrait. Dij is ja t maark dat joe opdrokt is mit t oog op dag dat ie verlöst worden. 31 Vot mit ale bitterhaid, grammiedeghaid, opvlaigendhaid, roazen en vluiken en wat veur lek of brek ie wieder hebben maggen. 32 Wees goud en haartelk veur nkander. Vergeef mekoar, net as God joe in Christus vergeven het.

Braif aan Efezers 05


01Ie binnen God zien laive kinder. Perbaaier doarom zo te leven as hai. 02Loat laifde op joen levent heur stempel drokken. Zo het Christus ons ja ook laifhad en zokzulm veur ons opovverd. Dat was nog ais n ovver dat God lekker tourook! 03Klongeln of wat veur onzedelkhaid den ook, of aalbegereghaid, doar mag ie nait ainmoal over proaten. Zukswat paast haailegen nait. 04Net zo min voelbekken en male proat of mor zo wat teuten. Dat heurt nait. Ie zollen mor laiver God priezen. 05Hier mout ie ja mor op reken: wèl of klongelt of onzedelk en aalbegereg is - zeg mor: wèl n ofgod daint - het gain aarfdail in Christus en God zien riek. 06Loat joe deur gainain wat wiesmoaken; wat of ze joe veurholden doar komt niks van oet. Nee, om zokse dingen gaait God nou juust dij lu stravven dij nait om zien zeggen geven. 07Dat zodounde: dou doar nait aan mit. 08Vrouger zat ie in duustern, mor nou het de Heer t bie joe licht worden loaten. Loat den aan joen gedrag zain dat ie bie t licht heuren. 09Allenneg in t licht kinnen goudhaid, rechtschoapenhaid en eerliekhaid ja volop wazen, 10 deurdat ie joe ofvroagen wat of de Heer noar t zin is. 11 Dou nait mit aan wat of t duustern ommaans het; dat smit ja niks op. Of beter nog: stel dat aan koak. 12 Wat dizze lu stiekem oetvreten ... ie zollen joe schoamen dat ook mor te nuimen! 13 Mor dat wordt altmoal deur t licht aan koak steld, en zo komt t in openboarhaid. 14 Ales dat in openboarhaid komt is ja licht. Zo kom we aan dat laid: "Wor wakker, doe sloapkop,
stoa op oet dien graf!
Den zel Christus as zun veur die opgoan."
15 Kiek ter dus schaarp op tou hou of ie leven: nait onwies, mor klouk, 16 deur joe der vrij veur te moaken as gelegenhaid zok veurdut. t Is ja n verdurven wereld doar of we vandoag in leven. 17 Wees doarom nait onverstandeg, mor perbaaier te begriepen wat of de Heer wil. 18 Drink joe nait onbekwoam aan draank; doar komt mor lösbandeghaid van. Loat joe vollopen mit de Gaist. 19 Uter joe tegen nkander in psaalms, gezangen en gaistelke laiden. Zing en speul van haarten veur de Heer. 20 Breng altied veur ales daank aan God, de Voader, in noam van ons Heer Jezus Christus. 21 Wees mekoar onderdoaneg oet eerbied veur Christus: 22 vraauwen aan heur manlu, as aan de Heer. 23 Man is ja t hoofd van zien vraauw, net as Christus t hoofd van kerk is, van zien liggoam dat e zulm in levent holdt. 24 Nou, zo as kerk onderdoaneg is aan Christus, zo mouten vraauwlu dat aan heur man wezen in ale opzichten. 25 Ie, manlu, heb joen vraauwen laif, net as Christus zien kerk laifhad het en zokzulm veur heur opovverd het. 26 Dat dee e om heur te haailegen. Doarveur het e heur zuverd deur heur in bad te doun en heur doarbie aan te spreken. 27 Den kon e zien kerk bie zok aandainen as n vraauw dij n goie noam het, zunder vlek of rimpel of zukswat. Ze zol haaileg wezen; je moggen niks op heur ofgeven kinnen. 28 Zo mouten ook manlu heur vraauwen laifhebben; dij binnen ja zo te reken heur aigen liggoam. Wèl of van zien vraauw holdt, holdt van zokzulm 29 Nog nooit het n mensk ja zien aigen liggoam hoat. Aansom: hai geft t te eten en klokkert t op, net as Christus zien kerk. 30 Wie binnen ja leden van zien liggoam. 31 Doarom zel n man bie zien pa en moeke vandoan goan en zok aan zien vraauw hechten. Zo zellen dij twij tou ain worden. 32 Dat is n daip gehaaim. Nou loat ik dat wel op Christus en kerk sloagen, 33 mor liekegoud geldt dat joe ook ain veur ain: elk mout zien aigen vraauw zo laifhebben as zokzulm. En vraauw mout ontzag hebben veur heur man.

Braif aan Efezers 06


01Kinder, wees joen olders geheurzoam nou ie bie de Heer heuren:f + "Nou ie bie de Heer heuren," komt mor in n dail van handschriften veur.f* dat is joen plicht. 02Ie mouten joen pa en moeke in eren holden. Dat gebod staait bovenaan. En doar is dizze touzeggen bie: 03den zel joe t goud goan en zel ie laank leven op dizze wereld. 04En ie, voaders, ie maggen joen kinder nait op staang rieden. Nee, ie mouten ze grootbrengen zo as ons Heer zien kinder opvudt en terechtwist. 05Sloaven, geheurzoam wèl of hier joen boazen binnen mit respekt en ontzag. Dat mout joe ainmoud wezen, as of t Christus gol. 06Nait zo, dat ie mensken noar ogen kieken om bie heur in gunst te kommen, mor as Christus zien sloaven, dij blieder haarten doun wat of God wil. 07Wèl of ie dainen, mout ie tougedoan wezen, net of haar ie de Heer veur en gain mensken. 08Ie waiten ja: elkenain krigt t goie dat e dut van de Heer weerom, netgliek of e sloaf is of vrij man. 09En ie, boazen, behandel joen sloaven net zo. Loat draaigementen achterwegens. Besef dat zai en ie heur Heer in hemel hebben en dat dij gainain veurtrekt. 10 Nou nog n leste woord: zuik joen kracht in de Heer, in zien staarke macht. 11 Trek God zien woapenrusten aan den kin ie t opnemen tegen duvel zien loze streken. 12 Ons gevecht gaait ja nait tegen mensken van vlaais en bloud, mor tegen wat of ter in dit duustern aan regenten, boazen en grootmachten touholdt; tegen kwoaie gaistelke machten dij in hemelse kontrainen hoezen. 13 Doarom mout ie God zien woapenrusten aandoun. Den kin ie joe te weer stellen as t kwoad zien slag sloagen wil, t aal tou n goud èn brengen en t op n bainen holden. 14 Doarom: op joen post! Bin woarhaid om as n raim. Trek rechtveerdeghaid aan as n kuras. 15 Bin joen sandoalen mor onder, kloar om goie bosschop van vree over te brengen. 16 Hol bie aal joen aksies joen geleuf vaast as n schild. Doar kin je duvel zien glìnne pielen altmoal mit oetkriegen. 17 Zet helm van redden op en pak t sweerd van de Gaist, dat is te zeggen: God zien woord. 18 Doarbie mout ie aalgedureg deur de Gaist mit aandrang God aanroupen mit alderhande beden. Joa, apaart doarveur zol ie mor ais opblieven om onverdrutzoam te smeken veur ale haailegen. 19 Ook veur mie: dat mie t rechte woord ingeven worden mag as k mond opendou; om zo vrijoet t gehaaim van bliede bosschop bekend te moaken 20 doar k ambassadeur veur bin, schoon dat ik vastzit; dat ik dat vrijoet vertellen duur zo as ik dat mout. 21 Om joe op hoogte te holden van mien omstandegheden, hou of t mit mie gaait, zel Tychikus joe ales oetstokken, n bruier doar ik veul van hol, n helper in t waark van de Heer, doar ik op aan kin. 22 Juust doarom stuur k hom noar joe tou. Den kin ie vernemen hou of t ter mit ons veurstaait en kin e joe n haart onder raim steken. 23 Dat, tougelieks mit geleuf, aan bruiers en zusters vree en laifde toulangd worden mag deur God, ons Voader, en deur ons Heer Jezus Christus. 24 Dat genoade wezen mag mit aal dijent dij ons Heer Jezus Christus laifhebben: n laifde, nait kepot te kriegen!