Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

Volk mout kaizen (24:14-28)

Jozua 24


14 Nou den," zee Jozua, "nou mout ie de HEER eren en zunder mekaaiern aaltied noar hom lustern. Smiet ofgoden vot dij joen veurolders aan gun kaant van Eufraat en in Egypte vereerd hebben. Eer allain de HEER. 15 As ie dat nait willen, den mout ie t zulm mor waiten: of goden aan aanderkaant Eufraat, of goden van Amorieten in dij heur laand ie nou wonen. Mor denk ter goud om, ik en mien volk - wie dainen de HEER." 16 Dou zee t volk: "Nooit n keer zel wie de HEER ontraauw worden. Wie zellen nooit gain aander goden vereren. 17 De HEER het ons veurolders en ons ja oet Egypte, dij sloavenhok, vothoald. Hai het aal dij grode wonders doan dij wie aalmoal ja wel waiten. Hai het ons vaaileg hier heer brocht, dwaars deur aal dij volken, dij haile laange raais. 18 Hai het aal dij Amorieten dij hier touhuilen veur ons op loop jagd. Doarom wil wie, net as ie, de HEER dainen. Hai is ons God en aans gainent." 19 Mor Jozua zee: "Dat zel joe nait touvalen! Der is gainain zo'n God as de HEER. Hai kin t nait velen, dat ie aans ook nog n god vereren. As ie dat aal doun, den kin t nooit weer goud worden. 20 De HEER het aaltied goud veur joe west. Mor paas op, as ie hom rug toudraaien en aander goden vereren. Want den zel hai joe rug toudraaien en zel joe stravven dat ter gainain overblift." 21 t Volk zee tegen Jozua: "Dat zel wie zekerwoar nait doun. Wie dainen de HEER en aans gainent." 22 "Ie kaizen dus veur de HEER en doun der n aid op dat ie hom allain dainen zellen," zee Jozua. "Doar stoan ie nou veur." "Zo is t!" raipen ze, "dat dou wie!" 23 Jozua zee: "Kom aan den, smiet den doalek dij olde ofgoden vot dij ie nog bie joe hebben en beloof dat ie allenneg de HEER, Israël zien God, traauw binnen." 24 "De HEER is ons God en aans gainent," zee t volk. "Wie zellen hom eren en noar hom lustern." 25 Aigenste dag sloot Jozua in noam van God n verbond mit t volk. Doar in Sichem stelde hai wetten en regels op doar ze heur aan holden mozzen. 26 Dij schreef hai op in t bouk doar ook God zien aander wetten veur t volk in stonden. Dou zette hai n hail dikke stain in t èn onder n dikke boom dij bie God zien altoar ston. 27 Hai zee tegen t volk: "Denk ter goud om! Dizze stain is ons getuge. Hai het ales heurd wat of de HEER tegen ons zegd het. En hol joe doaraan, aans zel hai tegen joe getugen." 28 Dou stuurde Jozua t volk weerom noar hoes tou. Elk ging weer hèn doar e vandoan kommen was.