Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Numeri KLOARMOAKEN VEUR T VERTREK
Tellen van Isrelieten (1:1-1:47 )   
Levieten (1:48-1:54 )   
Opstellen van stammen (2:1-34 )   
Levieten: heur toak (3:1-4:49 )   
Toak van priester bie onraainhaid (5:1-4 )   
Toak van priester bie daifstal (5:5-10 )   
Toak van priester bie ontraauw (5:11-31 )   
Toak van priester bie n nazireeër (6:1-21 )   
Priesterzegen (6:22-27 )   
Ovvers bie inwijden van tabbernoakel (7:1-88 )   
Gods verschienen (7:89- 8:4 )   
Wijden van Levieten (8:5-26 )   
Vieren van Pesach (9:1-14 )   
Wolkzoel en vuurzoel (9:15-23 )   
Trompetten (10:1-10 )   

ONDERWEGENS VAN SINAI NOAR VLAKTE VAN MOÄB
Vertrek van Sinai (10:11-28 )   
Chobab en aark (10:29-36 )   
Vuur van de HEER (11:1-3 )   
Kwakkels (11:4-35 )   
Mirjam krigt vreterij in hoed (12:1-16 )   
Twaalf verkenners (13:1-33 )   
Morrelnd volk (14:1-45 )   
Vuurovver (15:1-16 )   
Wijovver (15:17-21 )   
Onopzettelke zunde (15:22-31 )   
Sabbatschender (15:32-36 )   
Gedenkkwasten (15:37-41 )   
Korach, Datan en Abiram (16:1-17:28 )   
Priesters en Levieten (18:1-32 )   
Wotter dat raain moakt (19:1-22 )   
Mirjams dood; zunde van Mozes en Aäron (20:1-13 )   
Edom waaigert deurtocht (20:14-21 )   
Aärons dood (20:22-29 )   
Kanaänieten versloagen bie Chorma (21:1-3 )   
Kopern slaang (21:4-9 )   
Tocht noar Vlakte van Moäb (21:10-20 )   
Sichon en Og versloagen (21:21-35 )   
Bileam (22:1-24:25 )   

IN VLAKTE VAN MOÄB
Ofgoderij mit Baäl van Peor (25:1-18 )   
Isrelieten vannijs teld (25:19-26:56 )   
Levieten vannijs teld (26:57-65 )   
Dochters van Selofchad maggen ook aarven (27:1-11 )   
Jozua wordt aansteld as opvolger van Mozes (27:12-23 )   
Ovvers (28:1-30:1 )   
Geloftes van vraauwlu (30:2-17 )   
Oorlog mit Midjan (31:1-54 )   
Woonstee van Ruben en Gad (32:1-42 )   
Liest van plaaisterploatsen (33:1-49 )   
Aalgemaine regel veur verdailen van t laand (33:50-56 )   
Grènzen van t laand (34:1-29 )   
Steden veur Levieten (35:1-8 )   
Vrijsteden (35:9-34 )   
Traauwen van dochters van Selofchad (36:1-13 )