Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Exodus Izrelieten worden in Egypte onder doem holden (1: 1-21)   
Mozes zien geboorte (2: 1-10)   
Mozes op vlucht noar Midjan (2:11-25)   
t Boske dat in brand ston (3: 1- 4:17)   
Mozes op omraais noar Egypte tou (4:18-31)   
Mozes veur eerste moal bie farao (5: 1-21)   
Mozes vannijs op pad stuurd (5:22- 6:13)   
t Noageslacht van Ruben, Simeon en Levi (6:14-27)   
Mozes veur twijde moal bie farao (6:28- 7: 7)   
Eerste ploag: wotter wordt bloud (7: 8-25)   
Twijde ploag: kikkers (7:26- 8:11)   
Daarde ploag: neefkes (8:12-15)   
Vaaierde ploag: bremsters (8:16-26)   
Viefde ploag: pest onder t vij (9: 1- 7)   
Zèsde ploag: swèllen (9: 8-12)   
Zeuvende ploag: hoagel (9:13-35)   
Aachtste ploag: sprinkhoanen (10: 1-20)   
Negende ploag: boare duuster (10:21-29)   
Tiende ploag wordt veur eerste moal nuimd (11: 1-10)   
Pascha wordt veur eerste moal regeld (12: 1-28)   
Tiende ploag: ale oldste kinder dood (12:29-42)   
Meer aanwiezens veur t Pascha (12:43-14:31)   
Mozes zien triomflaid bie Rode Zee (15: 1-21)   
Begun van tocht deur woestijn (15:22-19:25)   
Tien leefregels (20: 1-21:36)   
Regels over n aander zien bezittens (22: 1-20)   
Aandacht veur swakkere lu in n gemainschop (22:21-31)   
Recht en gerechteghaid (23: 1-13)   
Drij hoge feesten in t joar (23:14-19)   
God is bie joe (23:20-25: 9)   
n Aark (25:10-22)   
n Ovvertoavel (25:23-30)   
n Golden luchter (25:31-40)   
n Tabbernoakel (26: 1-30)   
n Tussengerdien (26:31-37)   
n Altoar veur braandovvers (27: 1- 8)   
n Veurhof (27: 9-19)   
Laampeulie (27:20-21)   
Priester zien amtsklaaier (28: 1-29:46)   
n Altoar veur reukovvers (30: 1-10)   
n Biedroage de man veur tabbernoakel (30:11-16)   
Waskevat (30:17-21)   
Zaalfeulie (30:22-33)   
Reukovver (30:34-38)   
Aanwies veur tabbernoakelbaauw (31: 1-17)   
Stainen ploaten (31:18-18)   
t Golden kaalf (32: 1-29)   
Mozes beedt bie de Heer veur t volk (32:30-35)   
Mozes wil geern dat God mit zien volk mitgaait (33: 1-11)   
Mozes vragt of hai God ais zain mag (33:12-23)   
Nije stainen ploaten (34: 1- 4)   
God let zok aan Mozes zain (34: 5- 9)   
t Verbond vernijd (34:10-35)   
Aanwies veur sabbat (35: 1- 3)   
Biedroagen veur tabbernoakel (35: 4-29)   
Aanstellen van vaklu (35:30-36: 7)   
Baauw van tabbernoakel (36: 8-34)   
n Grootgerdien (36:35-38)   
Hou toavel moakt wer (37:10-38:20)   
Kostens (38:21-31)   
Amtsklaaier (39: 1-32)   
t Waark wordt bie Mozes brocht (39:33-40:38)