Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Nehemia Artaxerxes geft Nehemia permizzie om Jeruzalem vannijs op te baauwen (2:1-10)   
.Veurberaaiden veur t grode waark (2:11-20)   
Reperoatsies aan stadsmuur (3:1-32)   
Tegenwaarken (3:33- 4:17)   
t Bestuur van Nehemia (5: 1-19)   
Meer tegenwaarken (6: 1 - 7:5)   
Liest van weeromkommen ballengs (7: 6-68)   
Biedroagen veur tempel (7:69-72)   
Wet wordt veurlezen (8: 1-12)   
Loofhuttenfeest (8:13-18)   
Beliedenis van schuld (9: 1-10:40)   
Liest van inwoonders van Jeruzalem en van aandere steden (11: 1-36)   
Liest van priesters en Levieten (12: 1-26)   
Inwijden van stadsmuur (12:27-43)   
Over de tempelvertrekken (12:44-13:14)   
Nehemia komt in t èn tegen misstanden (13:15-31)