Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)

Jozua 24


01Jozua raip ale stammen van Israël bie nkander in Sichem. Oldsten, laaiders, rechters en ofsieren mozzen noar veuren kommen, zee e. Dij gingen dou stoan veur stee doar God was. 02Dou zee Jozua tegen t haile volk: "Dit zegt de HEER, Israël zien God, tegen joe: n Haile zet leden hebben joen veurolden, Terach en zien zeuns Abraham en Nachor aan gun kaant van Eufraat woond en aander goden eerd. 03Mor ik heb joen veurvoader Abraham doar heerhoald en noar Kanaän brocht. Doar luit ik hom deur t haile laand rondtrekken. Ik heb hom n bult noazoaten geven: eerst zien zeun Isaak. 04Dij kreeg twij zeuns: Jakob en Esau. Esau gaf ik t heuvellaand van Edom, Jakob en zien kinder gingen noar Egypte. 5-6 Loater heb ik Mozes en Aäron doar ook noar tou stuurd. Egypte wer bezöcht deur swoare ploagen. Mor ik heb joe, dat is te zeggen, joen veurolders, doar vothoald en bie Raaitzee brocht. Egyptenoars vanzulm achter heur heer mit striedwoagens en peervolk. 07Zai raipen zo haard as ze konden aan mie om heur te helpen en ik schoof n swaarde wolk tussen joe en Egyptenoars in. Dou luit ik boaren van zee over Egyptenoars hèn rollen en zo binnen ze aalmoal om haals kommen. Ie hebben zo t rekent zulm zain wat ik mit Egyptenoars doan heb. Dou heb ie joaren laank in woestijn omswonnen. 08Op n duur brochde ik joe in t laand van Amorieten aan oostkaant Jordaan. Dij vochten mit joe in t laand, mor ik zörgde der veur dat ie t wonnen. Ik heb heur verdizzelwaaierd, zo kon ie heur laand in bezit nemen. 09Dou kwam Balak, keunenk van Moäb, Sippor zien zeun, tegen joe in aksie. Hai luit Bileam, Beor zien zeun, ophoalen en vruig hom om joe te vervluiken. 10 Mor ik wol nait noar Bileam lustern, en zo kon e in stee van vervluiken niks doun as te zegen. Zo heb ik ter veur zörgd dat Balak niks tegen joe oetrichten kon. 11 Dou bin ie Jordaan overstoken en bie Jericho kommen. t Volk doar wol tegen joe in aksie kommen. Ook Amorieten, Perizzieten, Kanaänieten, Girgasieten, Chiwwieten en Jebusieten vochten mit joe. Mor ik heb ter veur zörgd dat ie wonnen, 12 En dat ze schietensbenaauwd veur joe op loop gingen, net as baaide keunenks van Amorieten aan gun kaant Jordaan. t Was nait deur joen sweerd en boog. 13 Ik heb joe laand geven doar ie nait op aarbaid haren en steden dij ie nait baauwd haren en doar ie toch in wonen kinnen. Ie kinnen wiendroeven eten van droevebozzen dij ie nait kweekt hebben en olieven van bomen dij ie nooit poot hebben.