Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

Lucht heldert weer op (22:21-34)

Jozua 22


21 Manlu van stammen Ruben, Gad en eerste haalfschaid van Manasse, zeden tegen ofgezanten van aander stammen: 22 "De HEER, dij allain God is, d'aigenste God, is ons getuge. Hai wait woarom wie dit doan hebben en ie zellen t ook waiten. As wie eerlieks woar in opstand kommen binnen tegen de HEER en ongeheurzoam west hebben dou wie dit altoar baauwden, den mag ie ons op dit aigenste ogenblik doodmoaken. 23 Joa, de HEER zulm mag ons straf geven as t woar is dat wie bie hom votlopen binnen en n altoar moakt hebben om netgliek wat veur ovvers op te brengen. 24 Ie kinnen ons leuven of nait: wie hebben dit mit n bedoulen doan. Wie wazzen baang dat joen kinder loater tegen onzent zeggen zollen: 'Wat heb ie te schavven mit de HEER, ons God? 25 Hai het Jordaan ja as swet aanwezen tussen ons en joe. Ie hebben niks van neuden mit de HEER.' Zo kin t ter van kommen dat joen kinder moaken dat onzent de HEER nait meer vereren. 26-27 Doarom zee wie: 'Kom aan, wie baauwen hier n altoar.' Nait ain, om alderhande ovvers op te brengen, mor bloots allain as taiken veur onszulm en veur joe en ons noageslacht. n Bewies dat wie eerlieks woar de HEER vereren zellen in zien haailegdom en doar ons ovvers brengen zellen. Den kinnen joen kinder loater ook nait tegen onzent zeggen: 'Ie heuren der nait bie.' 28 Want den zeggen wie: 'Kiek, altoar dij hier staait liekt persies op t altoar van de HEER dij ons veurolders moakt hebben, mor t is nait n ovverploats, mor bloots om zain te loaten dat wie krekt zo goud as ie de HEER zien volk binnen.' 29 Hou kom ie der bie dat wie in opstand kommen binnen tegen de HEER en niks meer van hom waiten willen? Wie willen ja aans niks as aal ons ovvers brengen op t altoar dat veur de HEER zien tabbernoakel staait!" 30 Dou Pinechas en d'aander veurmannen dat heurd haren, wazzen ze tevree. 31 Pinechas zee: "Nou wait wie veurgoud dat de HEER bie ons is. Ie binnen ja nait tegen hom in opstand kommen. Dat zodounde zel hai zien volk nait stravven." 32 Dou gingen ze weerom noar Kanaän tou en gavven Isrelieten beschaaid. 33 Dou ze t haile verhoal heurd haren, wazzen dij ook tevree. Ze daankten God. Oorlog en zo van t laand Gilead wer nait meer over proat. 34 "Getuge" - zo nuimden lu van Ruben en Gad t altoar. "Want," zeden ze, "t staait hier as n bewies veur ons en aal aander Isrelieten, dat de HEER, ons God, is en aans gainent."