Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)

Jozua 21


012 Laaiders van femilies dij ofstamden van Levi kwammen in Silo bie priester Eleazar en Jozua en laaiders van ale aander stammen in Silo. Zai zeden: "Mozes het in opdracht van de HEER zegd, dat ie ons steden geven mozzen mit gruinlaand der omtou, veur ons vij." 03Isrelieten deden wat de HEER zegd haar. Zai paartten aan Levieten steden tou in heur aigen kontrainen dij deur t löt aanwezen werden. 4-5 t Eerste paart was veur noazoaten van Kehat dij van priester Aäron ofstamden. Heur femilies kregen dattien steden van stammen Juda, Simeon en Benjamin. Aander noazoaten van Kehat kregen tien steden van stammen Efraïm, Dan en twijde haalfschaid van Manasse aan westkaant Jordaan. 06Noazoaten van Gerson kregen dattien steden in kontrainen van stammen Issachar, Aser, Naftali en aander haalfschaid van Manasse. 07Femilies van Merari kregen twaalf steden van stammen Ruben, Gad en Zebulon. 08Zo hebben Isrelieten heur dizze steden mit gruinlaand toupaart, zo as Mozes zegd haar in opdracht van de HEER. 9-10 Noazoaten van Kehat dij van Aäron ofstamden, moggen t eerst lötten. Zai kregen negen steden, in kontrainen van stammen Juda en Simeon. Noamen van dij steden wazzen: 11-16 Hebron, Libna, Jattir, Estemoä, Cholon, Debir, Asan, Jutta en Bet-Semes, mit gruinlaand der omtou. Stad Hebron was ain van de vluchtsteden. Hai lag in t baarglaand van Juda en haitte doudestieds stad van Arba, (Arba was voader van Enak.) t Laand en dörpen om Hebron tou haar Kaleb, Jefunne zien zeun, al in aigendom kregen, mor stad zulm en t gruinlaand der omtou was veur noazoaten van Aäron, net as dij aander aacht steden. 17-18 In Benjamin zien kontrainen kregen zai nog vaaier steden: Gibeon, Geba, Anatot en Almon, mit gruinlaand. 19 Zodounde kregen priesters, dij van Aäron ofstamden, mitnkander dattien steden. 20-26 Aal aander noazoaten van Kehat kregen tien steden mit gruinlaand in kontrainen van stammen Efraïm, Dan en twijde haalfschaid van Manasse aan westkaant Jordaan, dat is te zeggen: vaaier steden in Efraïm noamelk: Sichem in t baarglaand, ain van de zès vluchtsteden, Gezer, Kibsaïm en Bet-Choron; vaaier in Dan: Elteke, Gibbeton, Ajjalon en Gat-Rimmon, en nog twij in Manasse: Taänach en Jibleam. 27-33 Noazoaten van Gerson kregen dattien steden mit gruinlaand der bie in stammen Manasse aanderkaant Jordaan, Issachar, Aser en Naftali: twij in Manasse, vluchtstad Golan in Basan en stad Astarot; vaaier in Issachar: Kisjon, Daberat, Jarmut en En-Gannim; vaaier in Aser: Misal, Abdon, Chelkat en Rechob, en nog drij in Naftali: vluchtstad Kedes in Galilea, Chammot-Dor en Kartan, mit gruinlaand. 34-40 Aander noazoaten van Levi, dat is te zeggen femilies van Merari, kregen twaalf steden mit gruinlaand der bie in stammen Zebulon, Ruben en Gad. Vaaier steden in Zebulon: Jokneam, Karta, Dimna en Nahalal; vaaier in Ruben: Beser, Jasa, Kedemot en Mefaät, en nog vaaier in Gad: vluchtstad Ramot in Gilead, Machanaïm, Chesbon en Jazer. 41-42 Zo kregen Levi zien noazoaten mitnkander achtenvatteg steden mit gruinlaand ter bie in kontrainen van ale Isrelieten. 43 Zo het de HEER dit haile laand aan Isrelieten geven, zo as hai t heur veurolders al beloofd haar. Zai hebben t in bezit nomen en binnen der wonen goan. 44 Ze wazzen aan ale kanten vaaileg en gain vijand duurde heur meer te noa kommen. De HEER haar ale vijanden in Isrelieten heur macht geven. 45 De HEER het ales doan wat e heur beloofd het.