Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)

Jozua 16


01Zuudgrèns van t laand dat noazoaten van Jozef bie t lötten kregen, begunde aan oostkaant bie Jordaan bie Jericho, ging deur woestijn en den omhoog deur t baarglaand noar Betel. 02Van Betel noar Luz en doarvandoan noar Atarot, in kontraain doar Arkieten wonen. 03Den laip grèns deur t kontraain van Jafletieten, zowat aan Leeg-Bet-Choron tou, en wieder noar stad Gezer. Grèns holdt op bie zee. 04Jozef zien noazoaten, dat is te zeggen stam Manasse en Efraïm, kregen dit aarfdail. 05Dit wazzen grènzen van pervinzie dij Efraïmieten kregen: heur zuudgrèns begunde aan oostkaant van Atrot-Addar en ging noar Hoog-Bet-Choron, 6-8 en doarvandoan noar t westen, aan Middellandse Zee tou. Noordgrèns begunde bie stad Michmetat, den noar t westen noar stad Tappuach en doarvandoan bie beek Kana langs aan zee tou. Van Michmetat ging oostgrèns mit n bocht noar t zuden noar stad Taänat-Silo, omdeel noar Janoäch, Atarot, Naära, stoef bie Jericho langs aan Jordaan tou. Dit wazzen grènzen van t aarfdail van Efraïm. 09Zai kregen der ook nog n stokkewat steden mit heur dörpen bie dij in pervinzie van stam Manasse laggen. 10 Liekewel hebben Efraïmieten Kanaänieten nait votjagd oet Gezer, dat dij wonen doar nog aaltied bie heur. Mor Efraïmieten hebben t aal kloar kregen dat lu van Gezer haard veur heur waarken mouten.

Jozua 17


01t Löt het ook oetwezen wat dail van t laand stam Manasse kreeg. Manasse was oldste zeun van Jozef. Manasse zien oldste zeun Machir, voader van Gilead, was n alderiezelkste vechtersboas en doarom haar hai landstreken Gilead en Basan kregen aan oostkaant Jordaan. 02Aander noazoaten van Manasse kregen bie t lötten laand aan diskaant Jordaan. Dat wazzen Abiëzer, Chelek, Asriël, Sechem, Chefer en Semida, aaltemoal stamvoaders van femilies. 03Ain van heur, Chefer, zeun van Manasse zien klaainzeun Gilead, haar n zeun, Selofchad, dij allenneg dochters haar. Zai haitten Machla, Noä, Chogla, Milka en Tirsa. 04Dizze wichter gingen noar priester Eleazar, Jozua en laaiders van t volk en zeden: "De HEER het tegen Mozes zegd, dat wie net zo goud n aarfdail hebben mouten as manlu van ons stam." Dou gavven ze heur ook n aarfdail, omdat de HEER dat zegd haar. 05Aan noazoaten van Manasse werden zodounde tien laandstreken toupaart, behaalve dij ze al kregen haren aan aanderkaant Jordaan, dat is te zeggen Gilead en Basan. 06Want vraauwlu van stam Manasse kregen net zo goud n aarfdail as manlu. t Laand Gilead was al toupaart aan zien aander noazoaten.

07In t noordwesten swette pervinzie van stam Manasse aan stam Aser. Zuudgrèns ging van Michmetat, dat aan oostkaant van Sichem ligt, noar t zuden tou noar Jasib, dat bie wèlput van Tappuach ligt. 08t Laand om Tappuach tou is van stam Manasse, mor stad Tappuach zulm, dij op grèns ligt, is van Efraïmieten. 09Van Tappuach òf ging zuudgrèns bie heuvels omdeel noar beek Kana en doar bie langs westkaant oet aan zee tou. n Stokkewat steden aan zuudkaant van beek wazzen van Efraïm, mor dij streek doar heurde nog bie pervinzie van Manasse.

10 In t noordwesten swette pervinzie van stam Manasse aan stam Aser, in t noordoosten aan stam Issachar. 11 In t laand van dizze baaide stammen haar Manasse boetendes nog verschaaiden steden: Bet-San, Jibleam, Dor, Endor, Taänach en Megiddo, elk mit zien stadjes. 12 Mor lu van Manasse konden Kanaänieten dij in dizze steden woonden, nait boas worden, dat dij bleven doar zunder woord zunder wies in wonen. 13 En of wazzen Isrelieten ook staark genog om heur fiks aan t waark te zetten, votjoagen konden ze heur nait.