Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)

Jozua 15


01Lu van stam Juda kregen bie t lötten t laand dat in t zuden aan grèns van Edom tou gaait, aan woestijn Sin tou, haildaal in t zuden. 2-4 Heur grèns aan zuudkaant begunde bie zudelke punt van Zoltzee, den onder Schorpiounenpas deur, noar woestijn Sin tou omhoog bie zuudkaant van Kades-Barnea langs, bie Chesron langs omhoog noar Adar en mit n bocht noar Karka, bie Asmon langs, kwam grèns bie beek van Egypte oet en doar bie langs laip e op n duur aan zee tou. Dat is veur hail Israël zuudgrèns. 05Oostgrèns van stam Juda was haile westkaant van Zoltzee tot doar Jordaan in Zoltzee oetkomt. Noordgrèns begunde op aigenste stee en 06den omhoog noar Bet-Chogla tou, boven Bet-Araba langs en omhoog noar stain van Bohan tou (dij Bohan was n zeun van Ruben). 07Wieder van daal Achor omhoog noar stad Debir en den mit n bocht noar Gilgal, stoef tegen Adummim over. Pas aan zuudkaant van beek, bie drinkeldòb van Semeswèl langs komt noordgrèns den oet bie Rogelwèl. 08Doarvandoan ging grèns omhoog deur t daal van Bin-Hinnom noar zudelke baarghelgen van Jebusietenbaarg, dat is te zeggen van Jeruzalem. En doarvandoan noar top van baarg dij aan westkaant van t Hinnomdaal ligt en dij t Refaïetendaal aan noordkaant ofsloet. 09Den muik grèns n bocht van baargtop òf noar Me-Neftoächwèl en kwam zo bie Ijjim op baarg Efron, en weer n bocht noar Baäla, dat nou Kirjat-Jearim hait. 10 Van Baäla weer n bocht noar t westen tou, noar baarg Seïr, en wieder bie noordelke helgen van baarg Jearim langs (dij nou Kesalon hait), en den omdeel noar Bet-Semes en wieder noar Timna, 11 doarvandoan noar noordelke helgen van Ekron, mit n bocht noar Sikkaron, den bie baarg Baäla langs noar Jabneël, en op t lest kwam e oet bie Grode Zee, dij westgrèns van lu van Juda was. 12 Dit wazzen rondom grènzen van stam Juda.