Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)

Jozua 13


08Mozes, de HEER zien knecht, haar eerder al laand toupaart aan stammen Ruben en Gad en eerste haalfschaid Manasse. Dij woonden doar al, aan oostkaant van Jordaan; 09aan stad Aroër tou in t zuudoosten (stad ligt bie beek Arnon, haalfweg beek) en haile hoogvlakte van Medeba aan Dibon tou; 10 ale steden van Sichon, keunenk van Amorieten, in Chesbon, wazzen van heur, aan grèns van Ammon tou; 11 en Gilead en kontrainen van Gesur en Maächa, en t haile baarglaand van Hermon en hail Basan aan Salka tou; 12 en t haile keunenkriek van Og, ain van leste Refaïeten, in Basan, dij pelaais haar in Asterot en in Edreï. Mozes haar dizze baaide keunenks al versloagen en heur volk votjagd. 13 Mit ain oetzundern: Isrelieten hebben inwoners van Gesur en Maächa nait votjagd. Dij wonen nog aaltied middenmaank heur. 14 Allenneg aan lu van stam Levi haar Mozes gain aarfdail geven. De HEER haar tegen hom zegd: "Heur aarfdail is heur aandail in ovvers veur de HEER, Israël zien God." 15 Mozes haar aan femilies van stam Ruben dit dail van t laand geven: 16 Kontraain noordelk van beek Arnon, van stad Aroër òf dij haalfweg beek ligt, en haile hoogvlakte om Medeba tou. 17-20 Chesbon mit aal zien steden dij der omtou liggen op hoogvlakte: Dibon, Bamot-Baäl en Bet-Baäl-Meon, Jahas, Kedemot, Mefaät, Kirjataïm, Sibma, Seret-Hassachar dat op heuvel in leegvlakte ligt, helgens van t Pisgagebaargte, en Bet-Hajjesimot. 21 Ook ale steden op hoogvlakte, t haile keunenkriek van keunenk Sichon van Amorieten. Hai haar keunenk west in Chesbon en Mozes haar hom en zien vief zetboazen in Midjan, Ewi, Rekem, Sur, Chur en Reba versloagen. 22 Bie heur dij Isrelieten doodmoakt hebben, was ook woarzegger Bileam, Beor zien zeun. 23 Aal dizze steden, mit dörpen derbie, werden aan femilies van stam Ruben toupaart as heur aarfdail. Westgrèns van Ruben was Jordaan. 24 Mozes haar ook n dail van t laand oostelk van Jordaan geven aan femilies van stam Gad: 25 Jazer en ale steden van Gilead, en haalfschaid van Ammonieten heur laand aan Aroër tou, dat aan oostkaant van stad Rabba ligt. 26 Stam Gad zien laand gaait van Chesbon òf, aan Ramat-Hammispe en Betonim tou, en van Machanaïm aan grèns van Lo-Debar tou. 27 In t daal van Jordaan kregen ze n poar steden derbie dij vrouger van keunenk Sichon van Chesbon west haren: Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot en Safon. Heur westgrèns was Jordaan aan t meer van Kinneret tou. 28 Dit was t aarfdail van stam Gad, heur steden en dörpen. 29 Mozes haar ook n dail van t laand toupaart aan haalfschaid van femilies van stam Manasse: 30 Van Machanaïm òf, Basan in zien gehail, t haile keunenkriek dat eertieds van keunenk Og van Basan west haar, en ale sesteg dörpen van Jaïr in Basan; 31 boetendes haalfschaid van Gilead, en Asterot en Edreï, residenties van keunenk Og van Basan. Dit ales het Mozes toupaart aan haalfschaid van femilies dij ofstamden van Machir, Manasse zien zeun. 32 Zo het Mozes t laand verdaild op hoogvlakte van Moäb, aan aanderkaant Jordaan, oostelk van Jericho. 33 Aan stam Levi het Mozes gain laand in bezit geven as aarfdail. De HEER, Israëls God, is zulm heur aarfdail. Dat haar hai heur touzegd.