Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)

Jozua 11


01Dou Jabin, keunenk van Hasor, heurde van aal dij overwinnens, stuurde hai doalek bodes noar keunenks in de buurt, noar Jobab van Madon, en keunenks van Simron en Achsaf. 02Ook noar keunenks in t heuvellaand in t noorden van Kanaän, in leegte van Jordaan aan zuudkaant van t Kinneretmeer, in kustvlakte van Dor bie zee, 03en noar keunenks van Kanaänieten in t oosten en t westen, noar Amorieten, Hethieten, Perizzieten en Jebusieten in t heuvellaand en Chiwwieten onderaan baarg Hermon in kontrainen van Mispa. 04Zai kwammen der aanzetten mit aal heur soldoaten, volk as muggen, mit n haile bult peerden en striedwoagens. 05Aal dizze keunenks kwammen bie nkander bie beek Merom. Doar sluigen ze heur kaamp op om tegen Israël te vechten.

06De HEER zee tegen Jozua: "Nait baang veur heur wezen, hur! Ik zel der zulm veur zörgen dat ie ze mörgen om distied apmoal van kaant moakt hebben. Ie mouten peerden hakzeen deursnieden en heur striedwoagens opbranden." 07Dou dee Jozua mit zien haile leger n aanvaal op t kaamp van vijanden bie beek Merom, eer ze der op verdocht wazzen. 08De HEER zörgde der veur dat zai n swoare neerloag leden. Isrelieten juigen achter heur heer tot Groot-Sidon en Misrefot-Maïm in t noorden, en tot Leegte bie Mispa in t oosten aan tou. Net zo laank dat ter gainain van vijanden meer over was. 09Vot noatied dee Jozua wat de HEER hom zegd haar: hai snee hakzeen van ale peerden deur en braandde striedwoagens op.

10 Dou keerde hai weerom, ging noar Hasor en veroverde dij stad. Aan dij tied tou haar Hasor boas west over aal dij keunenkrieken. Hai haauwde Jabin, keunenk van Hasor, kop òf. 11 Ook aal aander volk in stad sluigen ze dood tot aan leste man tou, en stoken stad in brand. 12 Jozua het ook aal dij aander steden veroverd. Keunenks der van werden oppakt en mit aal aander lu doodmoakt. Zo haar Mozes, de HEER zien knecht, dat ja zegd. 13 Hai stook allenneg Hasor mor in brand. Aal dij aander steden nait, omreden dij wazzen al baauwd op olde puunheuvels. 14 Isrelieten nammen ales mit wat ze bruken konden. Aal t vij ook. Mor mit mensken haren ze gain perdon. 15 Mozes haar odders van de HEER sekuur deurgeven. Jozua dee dit zuver zo as de HEER tegen Mozes zegd haar.