Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)

Jozua 10


28 Aigenste dag veroverde Jozua Makkeda. Hai muik aal t volk dood. Ook keunenk, krekt as dij van Jericho. 29 Van Makkeda ging hai mit t haile leger noar Libna tou en dee doar n aanvaal op. 30 De HEER gaf stad en keunenk in handen van Isrelieten. Ze muiken aal t volk dood, ze spoarden gainain. Mit keunenk ging t net as mit dij van Jericho. 31 Van Libna noar Lachis. Stad wer belegerd en aanvaal begunde. 32 Twijde dag van aanvaal gaf de HEER Lachis in handen van Isrelieten. Ze muiken aal t volk dood, net as in Libna. 33 Horam, keunenk van Gezer, perbaaierde nog wel om Lachis te helpen, mor Jozua versluig hom en zien volk. Gainain kon t noavertellen. 34 Van Lachis ging t op Eglon òf. Stad wer belegerd en aanvaal begunde. 35 Aigenste dag veroverden ze stad en muiken aal t volk dood, net as in Lachis. 36 Van Eglon wieder noar Hebron, en ook doar vot weer in aanvaal. 37 Zai veroverden stad en ook aal t volk muiken ze dood, krekt as in Eglon. Haile stad vernailden ze. 38 Dou ging Jozua mit zien leger weerom op Debir òf, en in aanvaal. 39 Hai veroverde Debir en ale steden doar rondomtou dij der bie heurden. Keunenk van Debir en aal t volk muiken ze dood. Gain mensk ontkwam. t Verging heur net as Hebron en Libna en heur keunenks. 40-41 Zo veroverde Jozua t haile laand. Hai versluig ale keunenks in t heuvellaand, in Negev-woestijn, in t Legelaand bie Grode Zee en op oostelke ofloop noar Dode Zee tou. Van Kades-Barnea in t zuden tot aan Gaza tou, en t haile laand Gosen tot aan Gibeon tou in t noorden. Gain mensk is ter overbleven. Zo haar de HEER, Israël zien God, ja zegd dat ze doun mozzen. 42 Jozua het ale keunenks in dij kontrainen in ain raais versloagen. t Was de HEER, God van Israël, ja dij veur heur vocht. 43 Dou ging Jozua mit Isrelieten weerom noar t kaamp tou bie Gilgal.