Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)

Jozua 10


01Adonisedek, keunenk van Jeruzalem, vernam wat Jozua altmoal doan haar: Jericho innomen, stad haildaal verdizzelwaaierd en keunenk doodmoakt, krekt zo as e ook doan haar mit Ai en keunenk van Ai. Hai wer ook gewoar dat lu van Gibeon vree sloten haren mit Isrelieten en dat dij maank heur wonen blieven konden as bondgenoten. 02Dou ze dat in Jeruzalem heurden, werden ze doodsbenaauwd. Gibeon was ja net zo groot en staark as steden doar n keunenk was, en alderdeegs nog groder as Ai. Kwam nog bie dat manlu van Gibeon gain minne soldoaten wazzen. 03Doarom stuurde Adonisedek ofgezanten noar aander keunenks in dij kontrainen, noar Hoham van Hebron, Piram van Jarmut, Jafia van Lachis en Debir van Eglon, mit bosschop: 04"Lu van Gibeon hebben vree sloten mit Jozua en zien volk. Kom en help mie, den zel we Gibeon wel kriegen." 05Dou deden dizze vief keunenks heur legers bie nkander, omsingelden Gibeon en muiken zok kloar veur n aanvaal. 06Lu van Gibeon stuurden vot manlu noar Jozua tou, dij in t kaamp bie Gilgal was, mit bosschop: "Help ons toch, zo gaauw as t kin. Wie stoan ja onder joen permoters. Loat ons asjeblieft nait zitten. Ale keunenks van Amorieten in t baarglaand hebben heur legers bie nkander doan en valen ons aan." 07Votdoalek verzoamelde Jozua zien haile leger, benoam zien alderbeste soldoaten, en ging op slag mit heur op pad oet Gilgal. 08De HEER zee tegen Jozua: "Nait benaauwd wezen veur heur! Ik zörg der veur, dastoe boas wordst. Gainain kin tegen die aan." 09Haile naacht mesaaierden Jozua en zien legers haardop van Gilgal noar Gibeon, van dij gevolgen dat zai Amorieten overlaipen. 10 De HEER zörgde der veur dat ze glad oetstuur wazzen en der oetnaaiden dou ze Isrelieten zagen. Zo konden dij heur n grode neerloag bezörgen. Wat beetje dat ter nog over was, doar juigen ze achter heer over t pad deur baargen noar Bet-Choron, en bleven heur achter de vodden zitten aan Azeka en Makkeda tou. 11 Der kwam nog bie dat de HEER dikke hoagelstainen op heur deelvalen luit dou ze bie baargpas van Bet-Choron omdeelrunden, tot Azeka aan tou. Der kwammen meer dood van hoagel as van Israël zien sweerd. 12 Dij aigenste dag dat zai Amorieten overwonnen mit de HEER zien hulp, zee Jozua, doar t volk bie ston: "HEER, loat zun stilstoan boven Gibeon,
en loat moan stilstoan boven Leegte van Ajjalon."

13 En zun ston stil, en moan bleef stoan,
tot t volk zien vijanden versloagen haar.
Zo staait t ja in t Bouk van Jasar.f + Of: In t bouk van Oprechte.f* Omtrent n haile dag bleef zun op t hoogste stoan. 14 Der het nooit n dag west, eerder en loater nait, dat de HEER doan het wat n mensk tegen hom zee. Hai vocht mit aan Israël zien kaant. 15 Dou ging Jozua mit t haile leger weerom noar t kaamp tou bie Gilgal.