Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)

Jozua 08


01Dou zee de HEER tegen Jozua: "Nou nait laanger benaauwd en mismoudeg wezen. Allee, der op lös! Weer op Ai òf, mor nou mit t haile leger. Stad Ai mit haile kontraain, mit zien keunenk en ale lu doar, apmoal zel ik die t geven. Doar kinst wis van op aan. 02Net as bie Jericho mout ie keunenk en aal t volk doodmoaken. Mor t vij en t aander mag ie diskeer zulm holden. Paardie soldoaten mouten zok schoelholden aan achterkaant van stad en aanvalen veurdat lu der op verdocht binnen." 03Eer Jozua der zulm op lös ging mit zien leger, stuurde hai snaachts dattegdoezend van zien alderbeste soldoaten op pad. 04Hai zee tegen heur: "Goud acht geven! Ie mouten beziedkroepen aan aander kaant van stad, zo stoef bie as aaids kin, kloar om in aksie te kommen. 05Ik en mien manlu zellen den aan oostkaant tot vot bie stad optrekken. As ze den tou poort oetkommen en aanvalen, zel wie der weer oetrieten, krekt as eerste moal. 06Den denken zai vanzulm: Dij kerels naaien der weer oet! Zai zellen achter ons heer goan, en zo lokken wie heur bie stad vot. 07Den kom ie veurndag en nemen stad in. De HEER zel joe stad geven. 08Zo gaauw as dat gebeurd is, mout ie brand ter in steken. Zo wil de HEER dat. Dou der denk om dat ie persies doun wat ik joe zegd heb." 09Zo stuurde Jozua dij dattegdoezend man op pad. Zai kropen woaraarns achter stad bezied, aan westkaant tussen Betel en Ai. Jozua bleef zulm dij naacht in t kaamp bie zien soldoaten. 10 Aanderdoagsmörgens, dou t nog duuster was, stelde Jozua heur op. Hai brochde heur, mit laaiders van Israël, zulm op stee. 11 Dou ze aan noordkaant wazzen, gingen ze nait wieder. Der was bloots nog n leegte tussen heur en stad. 12 Dou huil hai om en bie viefdoezend man der oet en zee, ze mozzen zok schoelholden aan westkaant van stad tussen Betel en Ai. 13 Zo was zien leger dus opsteld: hoofdmacht aan noordkaant stad en n lutje ofdailen aan westkaant. Dij aigenste naacht nog ging Jozua mit zien volk leegte in. 14 Dou keunenk van Ai t smörgensvroug in de goaten kreeg, wos hai t wel. Hai ging mit aal zien manlu votdoalek tou stad oet op Isrelieten òf, om weer mit heur te vechten op helgen van leegte bie Jordaan. Hai wos vanzulm nait, dat ter n aander ofdailen kloarston om stad van achtern aan te valen. 15 Jozua en zien volk deden of ze weer manje minst wazzen en gingen der vandeur, kaant van woestijn op. 16 Ale manlu oet stad wazzen optrommeld om achter Isrelieten aan te goan. Ze juigen achter Jozua en zien volk aan, van dij gevolgen dat ze aal wieder bie stad vandoan lokt werden. 17 Der bleef gain man over in Ai en Betel, ze stoven apmoal achter Isrelieten aan. Ze luiten poorten alderdeegs wiedwoagen open stoan. 18 Dou zee de HEER tegen Jozua: "Steek dien spies omhoog noar Ai tou. Ik zel stad in dien macht geven." Dat dee Jozua. 19 Dat was taiken veur lu dij achter stad op loer laggen om rad in t èn te kommen. Ze vlogen der op òf, nammen stad in en stoken boudel vot in brand. 20 Dou manlu van Ai achteromkeken, verdold, haile stad ston in brand, altmoal rook en vuur! Ze konden naargens meer hèn. Isrelieten dij op loop goan wazzen noar woestijn tou, draaiden zok om en vuilen heur aan. 21 Want Jozua en zien volk haren zain, dat lu dij op loer laggen stad innomen en in brand stoken haren. Zodounde haauwden ze op soldoaten van Ai in. 22 Vot kwammen ook soldoaten dij stad innomen haren, der oet en begunden mit te vechten. Zo zatten vijanden rondom hèn tussen Isrelieten, as moezen in vaal. Ze werden verdizzelwaaierd, gain moudermensk bleef der over. 23 Allenneg keunenk van Ai kregen ze leventeg in handen. Dij brochten ze bie Jozua. 24 Zo sluigen Isrelieten börgers van Ai dood in t veld en in woestijn, doar dij achter heur heer zeten haren. Dou ze heur aan leste man tou over klink jagd haren, gingen ze weerom noar Ai en muiken doar elkenain van kaant. 25 Zo is in ain dag aal t volk van Ai om haals brocht, manlu en vraauwlu, mitnkander twaalfdoezend manlu en vraauwlu. 26 Jozua stook zien spies omhoog noar Ai tou, net zo laank dat aal t volk van Ai doodmoakt was, as n ovver veur de HEER. 27 Mor diskeer moggen Isrelieten aal t goud dat zai in stad vonden en t vij zulm holden, zo as de HEER tegen Jozua zegd haar. 28 Jozua luit Ai aan grond tou platbranden, dat ter allenneg n male stainbult overbleef. Dij is ter nou nog. 29 Keunenk van Ai wer ophongen aan n boom. Hai mos doar hangen blieven aan oavend tou. Tegen twijduustern luit Jozua hom der ofhoalen en deelgooien bie ingang van stadspoort. In opdracht van Jozua hebben ze n dikke bult stainen boven op hom vlijd, en dij is ter nou nog aaltied.