Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)

Jozua 07


01Toch bleven Isrelieten nait òf van wat veur de HEER bestemd was. Ain van heur, Achan, pakte vot doar hai nait aankommen mog. Zien voader haitte Karmi, zien grootvoader Zabdi en dij zien voader Zerach. Hai heurde bie stam Juda. Dou wer de HEER gloeiend glìn op Isrelieten.

02Jozua stuurde n man of wat van Jericho noar Ai, n stadje aan oostkaant van Betel, nait wied van Bet-Awen. Hai zee tegen heur: "Goa noar Ai en kiek hou of t doar bie staait." Zai gingen der op òf. 03Dou ze weerom wazzen, zeden ze tegen Jozua: "t Haile leger huift ter nait op òf, twij of drijdoezend man is genogt."

04Doarom stuurde Jozua der om en bie drijdoezend man op òf. Mor mensken in Ai juigen heur op loop. 05Zai zatten achter heur heer van stadspoort òf, bie heuvel omdeel tot staingoaten aan tou en haauwden zo'n zessendatteg van heur dood. Dou sluig Isrelieten schrik om t haart en ze luiten moudveren hangen. 06Jozua en laaiders van Israël wazzen zo oetstuur, dat ze heur klaaier stokkend reten. Ze luiten zok deelvalen veur aark, mit stof op kop. Aan oavend tou bleven ze zo liggen. 07Jozua zee: "Och heden, aalmachtege HEER, ie hebben ons toch wis en woarachteg nait aan diskaant Jordaan brocht, bloots dat Amorieten ons oetreuden kinnen? O, was wie mor aan aander kaant bleven. 08Och HEER, reken mie t nait aan. k Wait ja nait meer wat k zeg. Ons volk is ja op loop goan veur zien vijanden. 09Kanaänieten en ale aandern dij hier wonen, zellen t gewoar worden. Den zellen ze der over tou kommen en ons apmoal van kaant moaken. En wat zel ie den doun as ze joe gek aanscheren, omreden ie konden ons nait helpen?" 10 Dou zee de HEER tegen Jozua: "Nait laanger plat op grond. Allee, in t èn! 11 t Volk het t goud verdurven. Zai hebben nait doan wat ik verordonnaaierd haar. Zai hebben votpakt wat mienent was. Ze hebben t stiekem bie heur aigen goud legd. 12 Zo komt t dat ze heur vijanden nait aankinnen en der veur op loop goan. t Is heur aigen schuld as ze der altmoal aangoan. Ie mouten eerst dij kerel dij t doan het, mit aal zien hebben en holden, der veurgoud oetsmieten. Aans help ik joe nait laanger. 13 Allee, moak dat t volk mie mörgen onder ogen kommen kin. Zeg heur: 'Mörgen wil de HEER joe zain, omreden ain van joe het zok vergrepen aan wat mienent is. Vijand zel joe boas worden as ie dat nait weer liekmoaken. 14 De HEER zel zulm aanwiezen wèl of t doan het. Stam veur stam, femilie veur femilie, hoesholden veur hoesholden, en op t leste man veur man, mout ie mörgen veur de boalie. 15 En wèl den as schuldege veur t licht komt, dij mout doodmoakt worden. Hai en zien haile hoesholden en aal wat van hom is, zel opbraand worden, omreden hai het ongeheurzoam west aan God zien opdracht. En dat betaikent n swoare zunde dij t haile volk aangaait.'"

16 Aanderdoagsmörgensvroug luit Jozua stam veur stam noar veuren kommen. Stam Juda wer vastlöt. 17 Dou luit e femilies van Juda noar veuren kommen en femilie Zerach kwam der oet. Dou mos dij femilie noar veuren kommen, man veur man, en ze kwammen oet bie Zabdi. 18 Van dij zien hoesholden luit e manlu ain veur ain noar veuren kommen. Dou kwam der oet dat Achan schuldege was. Achan zien voader was Karmi, zien grootvoader Zabdi, zien overgrootvoader Zerach. Hai was ain van stam Juda. 19 Dou zee Jozua tegen Achan: "Jong, most mor liekoet schuld bekennen veur de HEER, Israël zien God, en der nou vot mit veurndag kommen. Zeg mor krekt hou en wat." 20 "t Is woar!" zee Achan, "ik bin t ja dij t doan het wat de HEER verboden haar. Zo is t goan: 21 Bie t goud dat veur t griepen lag, zag ik n mooie mantel oet Sinear, zowat twijhonderd sjekel zulver en n stoaf gold van zo'n fiefteg sjekel. Ik kon handen nait in buus holden. Goa mor kieken, t ligt apmoal begroaven in mien tènt, t zulver onderaan." 22 Jozua stuurde der vot n poar manlu op òf, en joa kerel, doar vonden ze t haile spul krekt zo as Achan zegd haar. 23 Ze huilen t ter oet en brochten t bie Jozua, dij t aan Isrelieten zain luit. Zai legden t veur aark. 24 Dou brochten Jozua en ale Isrelieten Achan mit zulver, mantel en stoaf gold, zien zeuns en dochters, zien koien, ezels, schoapen, zien tènt en aal wat van hom was, noar leegte van Achor. 25 Doar zee Jozua: "Doe hest ons in t ongelok stört, nou stört de HEER die in t ongelok!" Mitnkander gooiden ze hom dood mit stainen. Dou verbraandden ze hom mit zien hoesholden en aal zien spullen en vlijden der stainen boven op. 26 Ze muiken der n dikke stainbult van, dij der vandoag aan dag nog is.