Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

Jericho wordt innomen (6: 1-25)

Jozua 06


01Oet benaauwdens veur Isrelieten huil Jericho poorten potdicht. Der kon gain mensk oet of in. 02De HEER zee tegen Jozua: "Nou most goud lustern. Ik geef Jericho mit zien keunenk en aal zien soldoaten in dien macht. 03Doe en aal dien weerboare manlu mouten ain moal doags om stad tou trekken en dat zès doagen achternkander. 04Aark gaait ook mit. Zeuven priesters mouten veur aark aan lopen, elk mit n ramshoorn. Op zeuvende dag mout ie zeuven moal om stad tou en ondertied mouten priesters op hoorns bloazen. 05Noa de zeuvende moal mout ie n laange toon bloazen. Votdoalek as ie dat heuren, mout t haile leger hail haard begunnen te roupen. Den zel haile stadsmuur instörten en ie mouten liekoet, elk van t stee doar e staait, tou stad in klimmen." 06Dou raip Jozua priesters bie nkander en zee tegen heur: "Pak aark op en zeuven van joe mouten elk mit n ramshoorn veur aark aangoan." 07Tegen soldoaten zee hai: "Moak joe kloar veur n mars om stad tou. Gounent van joe mouten as veurhoede veur aark aangoan, kloar om te vechten." 8-9 Krekt zo as Jozua odder geven haar, gebeurde t. Veurhoede, priesters mit hoorns, den aark en doar achteraan t aander soldoatevolk. Aalvot klonk t hoornbloazen. 10 Jozua haar tegen zien volk zegd: "Ie maggen nait roupen en alderdeegs gain woord zeggen, tot t zo wied is dat ik joe opdracht geef om te roupen. Mor den ook vot zo haard as ie kinnen." 11 Zo ging aark dij eerste dag ain moal om stad tou. Dou gingen ze weer noar t kaamp en wachtten doar op dag van mörgen. 12 Aanderdoags was Jozua der weer vroug bie. Priesters pakten aark weer op scholders. 13 Krekt as eerste dag laipen zai om stad tou, veuraan de gevechtskloare veurhoede, den de zeuven priesters mit aark en doar weer achteraan t aander volk. Aalvot wer der op hoorns bloazen. 14 Dizze twijde dag gingen ze ook weer ain moal rondom stad tou en noatied weer noar t kaamp. Zo ging dat zès doag achternkander. 15 Mor zeuvende dag stonden ze veur dag en doage al kloar en gingen in aigenste volgorde as aander doagen rondom stad tou. Mor nait ain, mor zeuven moal. 16 Noa zeuvende moal, dou priesters op hoorns bloazen haren, zee Jozua tegen zien volk: "Roup zo haard as ie kinnen! Nou zel t wezen! De HEER het stad ja aan joe geven. 17 Ie mouten stad en aal wat ter in is kòrt haauwen. En ale mensken en aal t vij van kaant moaken as n ovver veur de HEER. Bloots Rachab, dij hoer, en elk dij bie heur in hoes is, mout ie leven loaten. Zai het spionnen ja beziedstopt. 18 Ie mouten overaal ofblieven wat as n ovver veur de HEER bestemd is. Aans kin joen aigen kaamp mit grond liekmoakt worden, en den is t joen aigen schuld. 19 Mor aal t zulver en gold, ale koper en iesderspullen mout ie in t schathoes van de HEER brengen as n ovvergoave." 20 Dou wer der haard op hoorns bloazen. Votdoalek dou soldoaten dat heurden, begunden zai hail haard te roupen. Muur donderde deel en zai klommen noar binnen, elk van t stee doar e ston. Zo hebben ze stad veroverd. 21 Zai grepen t sweerd en muiken elkenain in stad van kaant, manlu, vraauwlu, kinder en olden. Koien en schoapen en ezels gingen der ook aan. Rachab en heur volk luiten ze leven. 22 Jozua haar tegen baaide manlu dij kontrainen teveuren bekeken haren, zegd: "Ie hebben dij vraauw touzegd dat aal dij bie heur in hoes wazzen, niks overkommen zol. Doarom hoal heur altmoal op en breng heur op n vaaileg stee." 23 Jongkerels gingen noar heur hoes tou. Zai huilen Rachab op, ook heur voader en mouder, heur bruiers en aal dij sib tou heur wazzen. Zai brochten heur noar n stee doar ze vaaileg wazzen, boeten t kaamp van Israël. 24 Zai stoken stad in brand, oetgezunderd t zulver, gold en koper en iesderspul. Dat brochten ze in t schathoes van de HEER. 25 Jozua luit Rachab en heur volk leven. Zai moggen middenmaank Isrelieten wonen blieven, omreden Rachel haar spionnen beziedstopt. Zai wonen nog aaltied in t laand.