Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)

Jozua 04


01Dou t haile volk goud en wel aan aanderkaant van Jordaan was, zee de HEER tegen Jozua: 02"Ie mouten twaalf manlu kaizen, oet elke stam ain. 03Zeg heur dat elk n dikke vlint doargunders oet Jordaan pakken mout van stee doar priesters stoan. Dus mitnkander twaalm. Dij mouten ze mitnemen en deelleggen op stee doar vannaacht joen kaamp is." 04Dou raip Jozua dij twaalf manlu bie zok 05en zee tegen heur: "Goa over Jordaan hèn aan aark tou. Doar mout ie elk ain stain oppakken, veur elke stam ain. 06Dij binnen veur joe n aandenken van wat de HEER hier veur joe doan het. As joen kinder loater vroagen: 'Pa, wat hebben dij vlinten ainlieks te beduden?' 07den mout ie heur vertellen dat Jordaan ophuil mit stromen dou aark van de HEER der deur ging. Dizze vlinten zellen t volk Israël hier aaltied aan denken doun." 08Manlu van Israël deden wat de HEER tegen Jozua zegd haar. Zai pakten twaalf stainen tou Jordaan oet, veur elke stam ain, nammen dij mit noar t kaamp tou en legden ze doar deel. 09Jozua luit ook twaalf stainen in Jordaan opvlijen, op stee doar priesters mit aark stoan haren. Dij stainen binnen doar nou nog. 10 Jozua gaf t volk de HEER zien zegen en ales gebeurde krekt as Mozes t ook al tegen Jozua zegd haar. Ondertied dat priesters mit aark in Jordaan stoan bleven, trok t volk rad noar overkaant. 11 Dou ze den apmoal goud en wel aan aanderkaant wazzen, gingen priesters der ook over mit de HEER zien aark en zöchten heur olde stee weer op. 12 Net as Mozes zegd haar, gingen ook manlu van stammen Ruben en Gad en haalfschaid van Manasse veur t volk aan, kloar om in aksie te kommen. 13 Ze gingen mit om en bie vattegdoezend man veur aark aan, noar vlakte bie Jericho. 14 Dij dag zörgde de HEER der veur dat Jozua bie t haile volk hoog in aanzain kwam. Zai haren ontzag veur hom, zien haile levent laank, net as aaltied veur Mozes.

15-17 Dou zee Jozua in opdracht van de HEER tegen priesters dij aark mit wet der in druigen, dat zai ook oet Jordaan op waal kommen mozzen. 18 Vot dou priesters aan aanderkaant kommen wazzen, kwam t wotter weer opzetten en wer weer net zo braid as veurtied. 19 t Was tiende dag van eerste moand dou t volk aan overkaant kwam en ze heur kaamp opsluigen bie Gilgal, aan Jericho zien oostgrèns. 20 Doar luit Jozua ook dij twaalf vlinten dij ze oet Jordaan mitnomen haren, in t èn zetten. 21 Hai zee tegen Isrelieten: "As joen kinder joe loater vroagen wat dizze vlinten te beduden hebben, 22 den mout ie heur vertellen dat Israël hier mit dreuge vouten deur Jordaan goan is. 23 De HEER, joen God, het Jordaan veur joe opdreugen loaten. Net as hai dat ook doan het mit Raaitzee. 24 De HEER het dit doan, omreden hai wil dat ale mensken op wereld der wait van hebben hou machteg hai is, en ie aaltied ontzag veur hom hebben."