Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

Tocht over Jordoan (3: 1-17)

Jozua 03


01Aanderdoagsmörgens wazzen Jozua en ale Isrelieten der vroug bie en raaisden òf van Sittim noar Jordaan tou. Doar bleven ze n poar nachten eer ze overstoken. 02Drij doag noatied deden de laaiders de ronde deur t kaamp. 03Zai zeden tegen t volk: "As ie zain dat priesters aark van t verbond van de HEER, joen God, op scholders pakken, mout ie opbreken en der achterheer goan. 04Mor ie mouten der veur zörgen dat ter tussen joe en aark n ofstand blift van om en bie twijdoezend èl. Dichterbie kommen mag nait. Aark zel joe t pad wiezen, want ie binnen doar nog nooit langs kommen." 05En Jozua zee tegen t volk: "Ie mouten joe nou kloarmoaken. Zörg der veur dat ie goud hemmel en schoon binnen, omreden de HEER zel mörgen n groot wonder doun, doar ie apmoal slim van opkieken zellen." 06Tegen priesters zee Jozua: "Pak verbondsaark op scholders en goa veur t volk aan." Dat deden ze. 07Dou zee de HEER tegen Jozua: "Van vandoag òf aan zel ik zörgen dat t haile volk Israël joe n bult in reken het as laaider. Zai zellen waiten dat ik noast joe stoa net zo as destieds bie Mozes. 08Zeg tegen priesters dij aark droagen: 'As ie bie Jordaan kommen binnen, mout ie in t wotter stoan blieven.'" 09Tegen Isrelieten zee Jozua: "Kom hier heer en luster goud wat de HEER, joen God, zegd het wat of hai doun zel. 10 Den zel ie begriepen dat God dij leeft, bie joe is en dat ie der op aan kinnen dat hai Kanaänieten, Hethieten, Chiwwieten, Perizzieten, Girgasieten, Amorieten en Jebusieten verjoagen zel. 11 Luster goud wat of ik joe zeg: Verbondsaark van de Heer van haile wereld, zel veur joe aan over Jordaan goan. 12 Nou mout ie twaalf manlu oet stammen van Israël kaizen, van elke stam ain. 13 Zo gaauw as priesters dij aark droagen van t verbond van de HEER, dij Heer over haile wereld is, heur vouten in t wotter zetten, zel der gain stroom meer wezen en zel t wotter oet t noorden as n daam stoan blieven." 14 Dou t volk tou t kaamp oet ging om over Jordaan te trekken, was t tied van inhoalen en den staait t wotter aaltied hoger as aans. 15 Priesters gingen veurop mit aark op scholder. Dou dij bie Jordaan kwammen en heur vouten doar in t wotter zetten, was t doan mit stromen. 16 n Hail èn wieder op, bie stad Adam stoef bie Saretan, kwam t wotter in t èn en bleef stoan as n daam. Der stroomde gain wotter meer noar Zoltzee, dij ook wel Dode Zee hait. Dou trok t volk over, tegen Jericho over. 17 Ondertied dat t volk over dreuge boom noar aanderkaant laip, bleven priesters mit aark doar op t dreuge stoan, tot ze der apmoal overhèn wazzen.