Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)

Jozua 02


01Dou stuurde Jozua, zeun van Nun, twij spionnen op pad, oet Sittim vandoan, om kontrainen sekuur op te nemen, benoam de stad Jericho. Dou zai in dij stad kommen wazzen, gingen zai noar t hoes van Rachab tou, n hoer, om doar te overnachten. 02Mor keunenk van Jericho wer woarschaauwd: "Pas op! Der binnen hier vanoavend n poar Isrelitische kerels kommen om hier wat te lakschaauwen." 03Hai stuurde Rachab bosschop: "Kom op mit dij kerels dij bie die in hoes binnen, want ze binnen kommen om t haile laand te bespionneren!" 04Mor zai haar manlu beziedstopt en zee: "Joa wis! Der hebben n poar kerels bie mie west, mor ik wait nait woar ze heer kwammen. 05Tegen duustern, vlak veur poort dichtging, binnen ze ofstoken. Woarhèn wait ik nait. As ie gaauw binnen, kin ie heur nog wel inhoalen!" 06Mor zai haar heur boven op t platdak brocht en onder vlasschoven dij doar laggen, bestopt. 07Keunenk zien manlu juigen achter heur aan, kaant van Jordaan op, tot aan steden tou woar t wotter nait daip was. Doalek dou achtervolgers tou stad oet wazzen, wer poort weer grondeld.

08Veurdat baaide manlu sloapen gingen, kwam Rachab bie heur op t dak 09en zee: "Ik wait dat de HEER joe dit laand geven het. Schrik veur joe zit ter goud bie ons in. Wie binnen apmoal doodsbenaauwd veur joe. 10 Wie hebben ja heurd dat dou ie votgingen tou Egypte oet, de HEER de Raaitzee dreuglegd het, dat ie der deur konden. Wie hebben ook heurd dat ie baaide keunenks van Amorieten, Sichon en Og, aan gun kaant Jordaan versloagen en doodmoakt hebben. 11 Zodounde bin wie doodsbenaauwd veur joe worden en heb wie moudveren hangen loaten. Want de HEER, joen God, is God in hemel en op eerde. 12 Ik heb goud veur joe west. Dou mie der den n aid op in noam van de HEER, dat ie ook goud veur mien volk wezen zellen. 13 Geef mie t bewies dat ik ter wis op aankin, dat ie mien voader en mouder en bruiers en zusters mit heur hoesholdens mit vree loaten, dat zai t levent ter òf brengen." 14 Zai zeden tegen heur: "Staarvenswoar! Gainain van joe zel wat overkommen as ie gain mensk vertellen dat wie hier west hebben. Den zeg wie joe tou dat wie goud om joe denken zellen as de HEER ons dit laand geft."

15 Dou luit Rachab heur aan n taauw deur t roam omdeelzakken, want heur hoes ston op stadsmuur. 16 "Ie mouten drij doag beziedkroepen in baargen, aans kriegen manlu dij achter joe heer zitten joe nog te pakken," zee ze. "As ze weeromgoan binnen noar stad tou, kin ie vaaileg overaal hèn goan." 17 Spionnen zeden: "Wie zellen ons wizzenzeker holden aan wat wie joe touzegd hebben! 18 Mor den mout ie wel, as wie t laand binnen trekken, dat rooie koor aan t roam binden, woar ie ons deur omdeelzakken loaten hebben. En ie mouten joen voader en mouder, joen bruiers en aal joen volk, bie nkander hoalen bie joe in hoes. 19 As ain van joe in boeten komt, doar stoan wie nait veur. Mor wie stoan der wel veur dat ter bie joe in hoes gainent wat overkomt. 20 Mor as ie ons verroaden, goan wie vrijoet." 21 "Dat is goud," zee Rachab, "en nou moaken dat ie votkommen!" Dou zai vot wazzen, bon zai t rooie koor aan t roam.

22 Baaide spionnen gingen op pad en kropen drij doagen bezied in baargen tot achtervolgers weeromgingen. Want achtervolgers haren haile buurt ofstruund, mor heur nait vonden. 23 Dou eerst kwammen spionnen weer veurndag, gingen Jordaan over weerom noar Jozua, Nun zien zeun, en vertelden hom aal heur wederwoardegheden.