Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)

Jozua 01


01Dou Mozes, de HEER zien knecht, oet tied kommen was, zee de HEER tegen Jozua, zeun van Nun, Mozes zien knecht: 02"Mien knecht Mozes is ter nait meer, wie mouten wieder. Nou mostoe mit t haile volk Israël de Jordaan oversteken. Doargunders zugst hom stromen. t Laand dat ik joe geef, mout ie intrekken. 03Aal t laand dat ie betreden, geef ik joe. Dat heb ik Mozes al touzegd. 04Ik zel joe t haile laand geven, van de woestijn in t zuden tot aan Libanon doargunders in t noorden tou. In t oosten zel ie swetten aan Eufraat, de grode revier, en in t westen tot aan de Grode Zee, t haile laand van de Hethieten doar. 05Gain mensk zel die aankinnen zo laank astoe leefst. Aaltied zel ik bie die wezen, net zo as ik aaltied bie Mozes west heb. Kinst aaltied op mie reken. 06Most staark wezen en moud hebben, want doe most dit volk laaiden as zai dit laand in bezit nemen. Ik heb heur veurolders sworen dat zai t kriegen zollen. 07Most hail staark wezen en n bult moud hebben. Most krekt doun wat ter in wet staait, dij mien knecht Mozes joe geven het. Goa naargens nait overzied, den zelst ales veurnkander kriegen wastoe aanpakst. 08Most ter aaltied in lezen blieven en den dag en naacht bestudaaiern en krekt zo doun zo as doar staait. Den gaait t aaltied goud, netgliek wastoe dust. 09Ik zeg die nog ais: staark en vol moud wezen! Nait baang wezen, moudveren nait hangen loaten. Want ik de HEER, dien God, bin bie die in aal dien doun en loaten." 10 Dou gaf Jozua odder aan laaiders van t volk: 11 "Goa deur t kaamp en zeg tegen mensken dat ze eten veur onderwegens kloarmoaken mouten. Nog twij doag, den goan wie de Jordaan over: doargunders zain wie hom. Den kin wie t laand in bezit nemen dat de HEER, ons God, ons geft." 12 Tegen stammen Ruben en Gad en haalfschaid van stam Manasse, zee Jozua: 13 "Ie waiten wel van odder dij Mozes, de HEER zien knecht, joe geven het. De HEER, joen God, het joe de streek aan oostkaant van Jordaan geven as woonstee. 14 Joen vraauwlu, joen kinder en joen vij kinnen hier blieven, mor joen weerboare mannen mouten kloarstoan, en veur de aander stammen aan trekken om der op in te haauwen. 15 Nait eerder as dat de HEER heur ook, net as joe, woonstee geven het en zai dat laand dat de HEER, heur God, heur geven zel, ook heur aigen nuimen kinnen, kin je weeromgoan noar joen aigen laand, aan oostkaant van Jordaan, dat Mozes, de HEER zien knecht, joe geven het." 16 Zai zeden tegen Jozua: "Aal wat ie ons opdroagen hebben, zel wie doun. Netgliek woar ie ons hènsturen doar goan wie hèn. 17 Wie zellen ales doun wat ie zeggen, net zo as eertieds bie Mozes. Wie vroagen de HEER, joen God, of hai joe biestoan wil, net as hai Mozes biestoan het. 18 Elkenain dij nait krekt dut wat ie zeggen, mout van kaant moakt worden. Wees mor staark en vol moud!"