Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)

Openboaren van Johannes 21


09Dou kwam ain van zeuven engels mit de zeuven schoalen vol mit de zeuven leste ploagen, op mie tou. "Kom!" zee e, "Ik zel joe bruud zain loaten, t laam zien vraauw." 10 In de gaist brochde hai mie op n dikke, hoge baarg. Hai luit mie Jeruzalem zain, de haailege stad dij deelkwam oet hemel, bie God vandoan. 11 Ze stroalde van God zien glorie en glìnsterde as dure edelstain. Krekt jaspis, zo kristalhelder. 12 Om stad tou ston n grode, hoge muur mit twaalf poorten. Bie elke poort ston n engel. Der stonden ook noamen op schreven: noamen van Israël zien twaalf stammen. 13 Op t oosten laggen drij poorten, op t noorden drij, drij op t zuden en drij op t westen. 14 Stadsmuur haar twaalf fonnementblokken. Doar stonden noamen op van t laam zien twaalf apostels. 15 Dij mit mie aan proat was, haar n golden doemstòk bie hom. Doar wol e stad, poorten en muur mit opmeten. 16 Stad is aanlegd as n vaaierkaant, net zo laank as braid. Hai meette mit zien doemstòk stad op en kwam oet op twaalfdoezend stoadies. Lengte, brette en högte binnen geliek. 17 Dou mat e heur muur op: honderdvaaiernvatteg èl, rekend noar moat dij mensken bruken. Dij bruukte engel ook. 18 Muur was moakt van jaspis, stad zulm van zuver gold, helder as glaas. 19 Fonnementblokken van stadsmuur wazzen mit alderhande edelstainen versierd. Eerste blok was van jaspis, twijde van saffier, daarde van agaat, vaaierde van smaragd, 20 viefde van onyx, zèsde van carneool, zeuvende van chrysoliet, aachtste van beryl, negende van topaas, tiende van chrysopraas, elfde van hyacint en twaalfde van amethist. 21 De twaalf poorten wazzen twaalf peerls: ain veur ain wazzen dij poorten oet ain peerl moakt. En stroaten wazzen van zuver gold, deurzichteg as glaas. 22 n Tempel heb ik doar in stad nait zain. God, de Heer, de aalbestuurder, is heur tempel ja, net as t laam. 23 Stad het gain verlet om licht van zun of moan. God zien glaans en glorie verlichtte heur en t laam is heur laamp. 24 Volken zellen in heur licht rondlopen en keunenks van haile wereld brengen heur riekdom der hèn. 25 Stadspoorten goan dag en deur nait meer dicht. t Zel doar ja gain naacht meer worden. 26 Ze zellen doar pracht en schatten van volken noar tou brengen. 27 Mor aal wat onnuur is, zel stad nait inkommen, en dij smerege en vaalze dingen dut, dij net zo min. Aans gainent as dij heur noamen in t levensbouk van t laam stoan, kommen der in.

Openboaren van Johannes 22


01Dou wees engel mie n revier mit wotter dat leven geft. Helder as kristal was e. Hai kwam tou troon van God en van t laam oet. 02Hai laip midden deur heur stroat. Aan weerskanten van dij revier stoan levensbomen dij twaalf moal droagen: elke moand zitten der weer nije vruchten aan. En t blad der van daint haaidens as medisien. 03Niks van wat of vervlökt is, zel der meer wezen. Troon van God en van t laam zellen doar stoan. En zien knechten zellen hom vereren 04en hom persoonlek te spreken kriegen. Zien noam zellen ze veur op kop droagen. 05Der zel gain naacht meer wezen. Om licht van laamp of zun is gain verlet. God, de Heer, let zien licht ja over heur schienen. Zo zellen ze regaaiern, veur aiweg en aaid.

06Hai zee tegen mie: "Wat of ik die nou zegd heb, doar kinst van op aan! t Is eerlieks woar! En de Heer, de God dij profeten begaistert, het zien engel stuurd om zien knechten zain te loaten wat of der eerdoags te gebeuren staait."

07"En denk ter om: ik kom al gaauw! Zegend is, dij zok holdt aan profeten heur woorden in dit bouk."

08En ik, Johannes, bin t dij dit heurde en zag. Dou ik t heurd en zain haar, luit ik mie op knijen valen vlak veur engel, dij mie t zain luit. 09Mor hai zee: "Nait doun! Ik bin ook ja mor n knecht, net zo as ie en joen bruiers, de profeten, en net as dijent, dij zok holden aan wat of ter in dit bouk staait. Veur God mout ie op knijen goan!" 10 Hai ging wieder: "Sloet profeten heur woord in dit bouk nait òf mit n zegel. Tied is ter ja hoast heer! 11 Dij kwoad dut, mout nog meer kwoad doun. Wèl of smereg is, loat e zok nog smereger moaken. Mor rechtveerdege lu, loat ze nog rechtveerdeger worden, en haailege lu nog haaileger."

12 "Denk ter om: ik kom gaauw! En mien loon heb ik bie mie. Elkenain krigt betoald noar wat of e doan het. 13 Ik bin alfa en omega, eerste en leste, begun en èn.

14 Gelokkeg binnen lu dij heur klaaier schoonwasken. Zai kriegen recht op levensboom en ze maggen der inkommen deur poorten van stad. 15 Honden blieven boeten stoan, zo as teuvenoars, hoerelopers, moordenoars en vereerders van ofgoden. En dij t laigen nait loaten kinnen, net zo. 16 Ik, Jezus, heb mien engel stuurd. Dij zel joe ales kundeg moaken veur de gemaintes. Ik bin worreltak van David zien geslacht. Ik bin glìnsternde mörgensteern."

17 Gaist en bruud zeggen: "Kom!" Wèl of t heurt, loat e zeggen: "Kom!" Dij dörst het, loat e kommen. Wèl wil, krigt t wotter dat leven geft, vergees.